Tijana Balek

Dr Tijana Balek, docent

Kabinet: 223
Telefon: 021/4853867
E-adresa: tijana.balek@ff.uns.ac.rs

Biografija
Tijana Balek (Beograd, 1992) diplomirala je na Odseku za slavistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 25. septembra 2015. godine, a 1. jula 2016. odbranila je masterski rad iz oblasti leksikologije ruskog jezika pod nazivom Leksičko-semantička grupa prideva sa značenjem „temperaturno obeležje” u ruskom i srpskom jeziku (odnosi sinonimije i antonimije). U oktobru iste godine upisala je doktorske studije Jezika i književnosti (modul Jezik) na Filozofskom fakultetu. Doktorirala je 22. juna 2021. god. odbranivši disertaciju pod nazivom Defektnost vidske paradigme u ruskom i srpskom jeziku. Dobitnik je više nagrada i stipendija za postignut uspeh u toku studiranja, uključujući stidendiju MPNTR Republike Srbije na doktorskim studijama i angažovanje na nacionalnom projektu Standardni srpski jezik: sintaksička, semantička i pragmatička istraživanja (OI 178004).

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu zaposlena je od 1. jula 2018. godine u sledećim zvanjima: istraživač-pripravnik (2018–2020), asistent (2020–2023) i docent (2023. i dalje). Autor je jedne monografije i više desetina naučnih radova.

Nastavni rad
Osnovne studije
:
Morfologija ruskog jezika 1 i 2 (vežbe)
Fonetika ruskog jezika 1 i 2 (vežbe)
Ruski jezik 1 i 2 (predavanja; za studente srpskog jezika i književnosti)

Masterske studije:
Tehnika naučnog rada (predavanja i vežbe)

Doktorske studije:
Glagolske kategorije u kontrastivnoj perspektivi (predavanja i vežbe)

Naučno-istraživački rad
Dominantne oblasti istraživanja, kako ruskog tako i srpskog jezika, jesu aspektologija, morfologija, morfosintaksa, semantika, leksikologija i frazeologija.
Saradnik je na tri naučna projekta: (1) Standardni srpski jezik: sintaksička, semantička i pragmatička istraživanja (br. 178004; 2017–2020), (2) Andrić-Initiative: Ivo Andrić u evropskom kontekstu (Grac 2007–; od 2017) i (3) Lirski, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića (Grac 2011–; od 2018).
Član je nekoliko naučnih organizacija: (1) Association of Slavists Polyslav (od 2017), (2) Societas Linguistica Europaea (od 2019), (3) Slavic Linguistics Society (od 2019), (4) Društvo za strane jezike i književnosti Srbije (od 2020) i (5) Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije (od 2021).

Bibliografija (izbor)
Monografije:

1. Balek, T. (2023). Monoaspektivi u ruskom i srpskom jeziku. Novi Sad: Filozofski fakultet. ISBN 978-86-6065-824-3; COBISS.SR-ID - 134126601

Naučni radovi:
1. Balek, T. (2022). O vidskoj korespondenciji nekih negativno obojenih glagola emocionalnih odnosa u ruskom jeziku i njihovih srpskih ekvivalenata. Opera Slavica: Slavistické rozhledy, vol. 32, issue 4, 21–34. ISSN 1211-7676 (ERIH PLUS)
2. Balek, T. (2022). Odnos glagola držati (se) i njegovih gramatičkih derivata u svetlu vidske korelativnosti. Baština, vol. 32, issue 58, 15–25. ISSN 0353-9008 (ERIH PLUS)
3. Balek, T. (2021). Neka zapažanja o intraterminalnosti u kontekstu na materijalu srpskog jezika. Naš jezik, LII/2, 25–37. ISSN 0027-8084 = Naš jezik
4. Balek, T. (2021). O leksičkoj karitivnosti reprezentovanoj glagolima i gramatikalizaciji participanata u ruskom jeziku. Slavistika, vol. 25, issue 2, 82–92. ISSN 1450-5061 (ERIH PLUS)
5. Balek, T. (2021). Relativne karitivne konstrukcije sa vezničko-predloškim spojem ili bez u srpskom jeziku (uz osvrt na situaciju u ruskom jeziku). Orbis Linguarum / Ezikov svяt, vol. 19, issue 3, 30–41. ISSN 1312 – 0484 (ERIH PLUS, SCOPUS, RSCI / RINC, Ulrich's Periodicals Directory, Crossref, CEEOL)
6. Balek, T. (2020). Stilističesko-diskursivnыe svoйstva glagolьnыh derivatov s suffiksalьnыmi эlementami -k- i -nu- v serbskom яzыke. V: Gorbova, E. V. (otv. red.) (2020). Vzaimodeйstvie aspekta so smežnыmi kategoriяmi. Materialы VII Meždunarodnoй konferencii Komissii po aspektologii Meždunarodnogo komiteta slavistov (Sankt-Peterburg, 5–8 maя 2020 goda). SPb.: Izd-vo RGPU im. A. I. Gercena. 25–33. ISBN 978-5-8064-2899-9
7. Balek, T. (2020). Stilski markirani glagoli iz domena ljudske govorne aktivnosti u savremenom ruskom i srpskom jeziku. Orbis Linguarum / Ezikov svяt, vol. 18, issue 1, 31–43. ISSN 1312-0484 (ERIH PLUS, SCOPUS, RSCI / RINC, Ulrich's Periodicals Directory, Crossref, CEEOL)
8. Balek, T. (2018). Perfectiva tantum u ruskom i srpskom jeziku (slučaj prefiksalnog formanta na-). Contributions to the 21st Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav), 1–11. ISSN 2363-8605 (Web of Science)
9. Balek, T. (2018). Propriétés aspectuelles des verbes russes désignant l‟action d‟«acquérir» et leurs équivalents serbes [Aspektualьnыe osobennosti glagolov s obщim značeniem ‘priobresti’ v russkom яzыke i ih serbskie эkvivalentы]. In: Milliaressi, T. (éd.) (2018). La relation temps/aspect: approches typologique et contrastive. Lille: Université Charles-de-Gaulle – Lille 3. 341–348. [Collection UL3: travaux et recerches]. ISBN 978-2-84467-145-5

Kompletna bibliografija (pdf)

 

 

 

Vrh strane