Тијана Балек

Др Тијана Балек, доцент

Кабинет: 223
Телефон: 021/4853867
Е-адреса: tijana.balek@ff.uns.ac.rs

Биографија
Тијана Балек (Београд, 1992) дипломирала је на Одсеку за славистику Филозофског факултета у Новом Саду 25. септембра 2015. године, а 1. јула 2016. одбранила је мастерски рад из области лексикологије руског језика под називом Лексичко-семантичка група придева са значењем „температурно обележје” у руском и српском језику (односи синонимије и антонимије). У октобру исте године уписала је докторске студије Језика и књижевности (модул Језик) на Филозофском факултету. Докторирала је 22. јуна 2021. год. одбранивши дисертацију под називом Дефектност видске парадигме у руском и српском језику. Добитник је више награда и стипендија за постигнут успех у току студирања, укључујући стидендију МПНТР Републике Србије на докторским студијама и ангажовање на националном пројекту Стандардни српски језик: синтаксичка, семантичка и прагматичка истраживања (ОИ 178004).

На Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду запослена је од 1. јула 2018. године у следећим звањима: истраживач-приправник (2018–2020), асистент (2020–2023) и доцент (2023. и даље). Аутор је једне монографије и више десетина научних радова.

Наставни рад
Основне студије
:
Морфологија руског језика 1 и 2 (вежбе)
Фонетика руског језика 1 и 2 (вежбе)
Руски језик 1 и 2 (предавања; за студенте српског језика и књижевности)

Мастерске студије:
Техника научног рада (предавања и вежбе)

Докторске студије:
Глаголске категорије у контрастивној перспективи (предавања и вежбе)

Научно-истраживачки рад
Доминантне области истраживања, како руског тако и српског језика, јесу аспектологија, морфологија, морфосинтакса, семантика, лексикологија и фразеологија.
Сарадник је на три научна пројекта: (1) Стандардни српски језик: синтаксичка, семантичка и прагматичка истраживања (бр. 178004; 2017–2020), (2) Andrić-Initiative: Ivo Andrić u evropskom kontekstu (Grac 2007–; од 2017) и (3) Lirski, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića (Grac 2011–; од 2018).
Члан је неколико научних организација: (1) Association of Slavists Polyslav (од 2017), (2) Societas Linguistica Europaea (од 2019), (3) Slavic Linguistics Society (од 2019), (4) Друштво за стране језике и књижевности Србије (од 2020) и (5) Друштво за примењену лингвистику Србије (од 2021).

Библиографија (избор)
Монографије:

1. Балек, Т. (2023). Моноаспективи у руском и српском језику. Нови Сад: Филозофски факултет. ISBN 978-86-6065-824-3; COBISS.SR-ID - 134126601

Научни радови:
1. Балек, Т. (2022). О видској кореспонденцији неких негативно обојених глагола емоционалних односа у руском језику и њихових српских еквивалената. Opera Slavica: Slavistické rozhledy, vol. 32, issue 4, 21–34. ISSN 1211-7676 (ERIH PLUS)
2. Балек, Т. (2022). Однос глагола држати (се) и његових граматичких деривата у светлу видске корелативности. Баштина, vol. 32, issue 58, 15–25. ISSN 0353-9008 (ERIH PLUS)
3. Балек, Т. (2021). Нека запажања о интратерминалности у контексту на материјалу српског језика. Наш језик, LII/2, 25–37. ISSN 0027-8084 = Наш језик
4. Балек, Т. (2021). О лексичкој каритивности репрезентованој глаголима и граматикализацији партиципаната у руском језику. Славистика, vol. 25, issue 2, 82–92. ISSN 1450-5061 (ERIH PLUS)
5. Балек, Т. (2021). Релативне каритивне конструкције са везничко-предлошким спојем или без у српском језику (уз осврт на ситуацију у руском језику). Orbis Linguarum / Езиков свят, vol. 19, issue 3, 30–41. ISSN 1312 – 0484 (ERIH PLUS, SCOPUS, RSCI / РИНЦ, Ulrich's Periodicals Directory, Crossref, CEEOL)
6. Балек, Т. (2020). Стилистическо-дискурсивные свойства глагольных дериватов с суффиксальными элементами -к- и -ну- в сербском языке. В: Горбова, Е. В. (отв. ред.) (2020). Взаимодействие аспекта со смежными категориями. Материалы VII Международной конференции Комиссии по аспектологии Международного комитета славистов (Санкт-Петербург, 5–8 мая 2020 года). СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена. 25–33. ISBN 978-5-8064-2899-9
7. Балек, Т. (2020). Стилски маркирани глаголи из домена људске говорне активности у савременом руском и српском језику. Orbis Linguarum / Езиков свят, vol. 18, issue 1, 31–43. ISSN 1312-0484 (ERIH PLUS, SCOPUS, RSCI / РИНЦ, Ulrich's Periodicals Directory, Crossref, CEEOL)
8. Балек, Т. (2018). Perfectiva tantum у руском и српском језику (случај префиксалног форманта на-). Contributions to the 21st Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav), 1–11. ISSN 2363-8605 (Web of Science)
9. Балек, Т. (2018). Propriétés aspectuelles des verbes russes désignant l‟action d‟«acquérir» et leurs équivalents serbes [Аспектуальные особенности глаголов с общим значением ‘приобрести’ в русском языке и их сербские эквиваленты]. In: Milliaressi, Т. (éd.) (2018). La relation temps/aspect: approches typologique et contrastive. Lille: Université Charles-de-Gaulle – Lille 3. 341–348. [Collection UL3: travaux et recerches]. ISBN 978-2-84467-145-5

Комплетна библиографија (пдф)

 

 

 

Врх стране