Marina Puja Badesku

Marina Puja-Badesku, redovni profesor

Kontakt
Kabinet: 273/ II
Broj telefona: 021 485 3898
E-adresa: marinapb@ff.uns.ac.rs

Biografija
◦ 2006. godine – redovni profesor za užu naučnu oblast Rumunistika, Filozofski fakultet, Novi Sad;
◦ Predavač na Specijalističkim Akademskim Studijama u Novom Sadu, 2002/03.
◦ 2001.  godine – vanredni profesor za užu naučnu oblast Rumunistika, Filozofski fakultet, Novi Sad;
◦ Član Kolegijuma Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (2002/07)
◦ Član Komisije za reforme na  Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (2002/07)
◦ Šef Odseka za rumunistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 2002/07.
◦ Član Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (2004/05.)
◦ Šef Katedre za rumunski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu -1995-2002.
◦ Koordinator na postdiplomskim studijama za rumunski jezik i književnost -1996.
◦ Član Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (1995/2007)
◦ Član Izbornog veća Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (od 1994. – do danas)
◦ 1993. godine – docent za užu naučnu oblast Rumunski jezik i književnost, Filozofski fakultet, Novi Sad;
◦ 1993. godine – asistent sa doktoratom za užu naučnu oblast Rumunski jezik i književnost, Filozofski fakultet, Novi Sad;
◦ Novinar, RTV-Novi Sad, Rumunska redakcija, KUP, NS-Plus, decembar 1990 – mart 1993.
◦ 1990. godine – doktorat iz filoloških nauka, Univerzitet u Bukureštu, Filološki fakultet, Rumunija;
◦ 1985. godine – diploma profesora rumunskog jezika i književnosti, Univerzitet u Bukureštu, Filološki fakultet, Rumunija.

Nastavni rad
Uvod u rumunistiku 1 i 2 (predavanja) – OAS
Jugoslovensko-rumunske veze 1 i 2 (predavanja) – OAS
Metodika prevođenja 1 – 4 (predavanja) – OAS
Metodika nastave rumunskog jezika i književnosti 2+0  (predavanja) – DAS/MASTER
Tehnička naučnog rada 2+0 (predavanja) – DAS/MASTER
Studijsko istraživački rad (0+0+20) – DAS/MASTER
Rumunska proza – DS
Konsultacije

Naučno-istraživački rad
◦ Uvod u rumunistiku; Rumunska kultura;
◦ Jugoslovensko-rumunske veze;
◦ Metodika nastave rumunskog jezika i književnosti;
◦ Metodika prevođenja (Teorija i tehnika prevođenja);
◦ Istorija rumunskog književnog jezika;
◦ Rumunska književnost - proza. Komparativna književnost, rumunska i srpska književnost.
◦ Rumunska književnost u Vojvodini.

Usavršavanja
Alliance française, Pariz 13.07.- 15.10. 1986;
◦ Baja Mare, 1 - 21. 07. 1995, Rumunija;
◦ Bukurešt, 4 - 14. 08. 1999, Rumunija.

Učešće na projektima
◦ „Rumunski jezik u publikacijama na tlu Vojvodine“, 1991-1993, Republički projekat
◦ „Izučavanje jezika, književnosti i kulture nacionalnih manjina u Republici Srbiji“ - „Istorija književnog stvaralaštva na rumunskom jeziku u Vojvodini“ (1918-1995), 1993-2000, Republički projekat
◦ „Proučavanje rumunskog jezika, književnosti i kulture u Vojvodini“, 01.06.2004. godine do 31.12.2004. godine, Pokrajinski projekat
◦ 1370 - „Kulturni, jezički i književni obrasci nacionalnih manjinskih zajednica“, „Književnosti u multietničkim sredinama“ – 2001-2005, Republički projekat
◦ 148026 – „Indentitet jezika i jezičko planiranje u envirolingvističkom prostoru Vojvodine“ - „Srpsko – rumunski bilingvizam kod dece i mladih na tlu Vojvodine“, 2006-2010, Republički projekat
◦ 148027 - „Tipološki status i komparativne osnove i tokovi manjinskih književnosti u panonskom prostoru“, 2006-2010, Republički projekat
◦ „Jezik i književnost Rumuna i Mađara u Vojvodini danas“, 2017, finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, administraciju i nacionalne manjine – nacionale zajednice, P.A. Vojvodina, Pokrajinski projekat
◦ „Jezik i književnost – osnova očuvanja identiteta Rumuna i Mađara u Vojvodini“, 2018, finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, administraciju i nacionalne manjine – nacionale zajednice, P.A. Vojvodina,, Pokrajinski projekat
◦ 178002  -  Jezici i kulture u vremenu i prostoru, 2010 - 2019, Republički projekat

Recenzent na Međunarodnom projektu
Recenzent za Međunarodni projekat sa nazivom „Elemete de antropologie culturală în literatura de Limba Română din Serbia. Učesnici: Asociaţia Culturală şi de Cercetare Ştiinţifică Ksero – România i Novinsko-izdavačka ustanova – Pančevo. Koordinator projekta vanr. prof. dr Dărăbuş Carmen Cerasela, Facultatea de Litere, Universitatea de Nord – Baia Mare / Facultatea de Filozofie, Universitatea din Novi Sad. Period realizacije projekta: 1.04.2009. godine do 1.09.2011. godine. Finalizacija projekta: štampanje zbornika u dve izdavačke kuće, Editura Libertatea i Izdavačka ustanova severnog univerziteta iz Baja Mare.

Mentorstvo
◦  Spariosu, Laura (2004). Nume de persoană la Uzdin: perioada 1900-2001 (Lična imena u Uzdinu: period 1900-2001). Magistarski rad, 2004. godine, Filozofski fakultet, Novi Sad;
◦ Spariosu, Laura (2006). Rumunski jezik, književnost i civilizacija, „Românii în Banatul Central – nume de persoană“(„Rumuni u centralnom Banatu – lična imena“) – doktorska disertacija, odbranjena 26. jula 2006. godine. Filozofski fakultet, Novi Sad, (668 strana);
◦  Trajlović-Kondan, Minerva (2007). Rumunistika, „Vorbirea românilor din Petrovasâla – perspectivă  pragmalingvistică“ („Govor Rumuna iz Vladimirovca – pragmalingvistička perspektiva“) – doktorska disertacija odbranjena 28. septembra 2007. godine. Filozofski fakultet, Novi Sad, (377 strana);                                                                                                                     ◦  Popović, Virđinija (2009). Naturalizam u rumunskoj književnosti do Prvog svetskog rata, magistarski rad odbranjen 29. maja 2009. godine. Filozofski fakultet, Novi Sad, (134 strana)

 Nagrade i priznanja
◦ Diploma za 35 godina aktivnosti Društva za rumunski jezik iz Vojvodine
◦ Diploma za dobru saradnju od strane Kulturne Fondacije Rumunije, 1995.
◦ Zahvalnica Radničkog univerziteta „Radivoj Ćirpanov“ – za uspešnu saradnju
◦ Zahvalnica – diploma - jubilej (50 godina rada)  časopisa „Lumina“  
◦ Diploma dodeljena od Rumunskog društva (Fondacija) za etnografiju i folklor za doprinos uspešnom radu Simpozijuma „Jugoslovenski Banat“ – istorijska i kulturna  prošlost
◦ Diploma „Magna“ – 2006. godine – Societatea (Fundaţia) Română de Etnografie şi Folclor din Voivodina

Kvalitativni kriterijumi / Članstvo u udruženjima
◦ Član komisije za autentičnost tekstova pri Skupštini AP Vojvodine
◦ Predsednik komisije na ispitima za angažovanje prevodioca pri Pokrajinskom sekretarijatu za propise, upravu i nacionalne manjine
◦   Predsednik komisije za rumunski jezik, pri Ministarstvu spoljnih poslova, Beograd – 2003/04.  g.
◦  Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije (član predsedništva);  
◦  Rumunsko društvo (Fondacija) za etnografiju i folklor iz Vojvodine (član predsedništva) ;
◦  Član uređivačkog odbora Godišnjaka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
◦ Stalni sudski prevodilac za rumunski i srpski jezik pri Višem sudu u Novom Sadu, imenovana na osnovu rešenja br. 101-74-00008/2008-10, izdato 7. maja 2009. godine. 
◦ Član Naučnog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna.
◦  Član Komisije za izradu nastavnih programa za osnovne i srednje škole na rumunskom jeziku
◦   Član Društva za srpsko – rumunsko prijateljstvo
◦  Član Organizacionog odbora IV međunarodnog interdisciplinarnog simpozijuma „Susret kultura“ i Zbornika radova sa simpozijuma, (2006)
◦  Član uređivačkog odbora Godišnjaka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Knjiga XXXI (2006), Knjiga XXXII (2007) i (2012/2013).
◦  Član uređivačkog odbora međunarodnog simpozijuma Banat – istorijska i kulturna prošlost  i Zbornika radova (Actele Simpozionului), Resita, Rumunija, Novi Sad – od 2000. godine
◦  Novinsko-izdavačka ustanova "Libertatea" iz Pančeva – saradnik i recenzent
◦  Zavod za udžbenike, Beograd, Odeljenje u Novom Sadu - saradnik i recenzent
◦  Predsednik naučnog odbora (saveta) časopisa „Evropa“, časopis za nauku i umetnost u tranziciji iz Novog Sada
◦  Član naučnog odbora (saveta) časopisa, International AdvisoryBoard in: Revista de ştiinţe politice/Revue des sciences politiques, br. 20, 2008. godine, Univerzitet iz Krajove, Facultatea de Istorie, Filozofie, Geografie, Secţia – Ştiinţe Politice, Craiova: Editura Universitaria

Međunarodna saradnja
◦ Inicijator i prevodilac međuuniverzitetske saradnje između Univerziteta u Novom Sadu i sedam Univerziteta iz Rumunije, od 1993. godine.
◦ Saradnja između Jugoslavije, odnosno Srbije i Rumunije: tokom 1997. godine, organizovala je dolazak i predavanja najistaknutijih profesora iz susedne zemlje na Katedri za rumunski jezik i književnost, a isto tako i na Katedri za francuski jezik i književnost.
◦ Jedan od inicijatora dolaska i posete delegacije Rumunske akademije, 19. i 20. februara 2000. godine, na čelu sa predsednikom Akademije prof. dr Euđenom Simionom – u SANU- ogranak u Novom Sadu, u Matici srpskoj gde je organizovan svečani program povodom 150. godišnjice rođenja Mihaja Emineskua. Tom prilikom, 20. februara, ista delegacija je posetila Univerzitet u Novom Sadu. Ova poseta uvažene delegacije bila je od značaja za ponovno ostvarenje kontakata između SANU i Rumunske akademije, a ujedno je i preteča potpisivanja ugovora o univerzitetskoj saradnji. Ubrzo, potpisani su ugovori o saradnji Univerziteta iz Novog Sada sa šest Univerziteta iz Rumunije: Univerzitetom „Babeš Boljaj“ iz Kluža, Univerzitetom „Vasile Goldiš“ i Univerzitetom „Aurel Vlajku“ iz Arada, sa Zapadnim Univerzitetom iz Temišvara, Univerzitetom Tehničkih nauka (Politehnika) iz Temišvara i Univerzitetom iz Bukurešta. Bila je posrednik i prevodilac svih obavljenih razgovora pri potpisivanju ugovora o saradnji među pomenutim univerzitetima.

Bibliografija (izbor)
◦ Puia-Bădescu, Marina (1998). I. L. Caragiale şi B. Nušić - comediografi. 124 pag. Panciova: Editura Libertatea.
◦ Puia-Bădescu, Marina. (2009). Departamentul de limba şi literatura română. În M. Cap-Bun (Red.), Romanian Studies around the World in 2008, (p. 172 - 183; 359 - 360). București: Editura Cartea Universitară Publishing House.
◦ Puja-Badesku, M. (2009). Dvojezičnost rumunske dece u Vojvodini. U V. Vasić (Ur.), Višejezični svet Melanije Mikeš, tematski zbornik u čast (str. 145-150). Novi Sad: Filozofski fakultet.
◦ Puia-Bădescu, M. & Popović, V. (2011). Petru Cârdu – autor al unui discurs inedit în Voivodina. În M. Albu (Red.), Întoarcerea în Ithaca. Cultura română din exil şi din afara graniţelor: realizări, recuperare, restituire (pag. 73 - 82). Cluj: EIKON.
◦ Puia-Bădescu, M. (2011). Rain calling rituals related to Romanian and Serbian. În D. Suiogan (Ed.), Spaţii culturale şi fond arhaic, (p. 160-174). Baia Mare: Editura Universităţii de Nord - Ethnologica Publishing.                    
◦ Puja-Badesku, M. & Popović, V. (2011). Rumunska književnost i elektronsko čitanje knjiga na univerzitetskim bibliotekama u Rumuniji. U A. Vraneš (Ur.), Knjiga i jezik u razvoju savremenog društva (str. 277-288). Beograd: Filološki fakultet.
◦ Puia-Bădescu, M. & Popović, V. (2011). Influenţa subdialectului bănăţean şi a limbii sârbe asupra limbii române standard. În Vasile Bacu (Red.), Grigore Bostan – 70. Probleme actuale de filologie română. (pag. 63-74). Cernăuţi: Zelena Bucovina; Herţa: Grupul editorial Cuvântul.        
◦ Puja-Badesku, M. & Popović, V. (2012). Dva večna dela koja prkose vremenu – Manastir u Arđešu i Zidanje Skadra na Bojani. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XXXVII (2), 85 - 99.
◦ Puja-Badesku, M. & Janjić, I. (2012). Online Romanian Communism Photo Collection. U A. Vraneš (Ur.), Digitalizacija kulturne i naučne baštine, (str. 313 - 323). Beograd - Kanzas: Filološki Fakultet Univerziteta u Beogradu, Univerzitet Emporia - Kanzas.
◦ Puja-Badesku, M. & Popović, V. (2014). Emil Cioran in the Magazine of Science an Culture ”Europa”, u časopisu ”Studii de Știință și Cultură”, Arad, Rumunija, br. 4, Vol. X, decembar, indeksiran u Index Copernicus, EBSCO, CEEOL, DOAJ Arad: Univerzitet Vasile Goldiš
◦ Puja-Badesku, M. (2015). RUMUNSKI JEZIK U VOJVODINI I REFORME U OBRAZOVANJU/ ROMANIAN IN VOJVODINA AND REFORM OF EDUCATION, In Comunication, Culture, Creation: New Scientific Paradigms (718-724). Arad – Novi Sad: Vasile Goldiș University Press, Fondația Europa

Vrh strane