Bojana Dinić

Bojana M. Dinić, vanredni profesor

Kontakt
Kabinet 303
Broj telefona: 485-3919
E-adresa: bojana.dinic@ff.uns.ac.rs
                   http://bojanadinic.com

Biografija
Prof. dr Bojana Dinić je zaposlena od 2009. godine kao asistent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, 2015. je izabrana u zvanje docenta, a 2020. u zvanje vanrednog profesora. Doktorirala je 2014. godine na istom fakultetu. Godine 2013. dobila je nagradu za najboljeg mladog istraživača koju dodeljuje Filozofski fakultet u Novom Sadu, a 2019. nagradu za najboljeg istraživača na početku karijere koju dodeljuje Međunarodno društvo za izučavanje individualnih razlika (ISSID). Član je Centra za bihejvioralnu genetiku  i Labratorije za eksperimentalu psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Od 2020. je član je uredništva međunarodnog časopisa Frontiers in Psychology, bila je sekretar časopisa Primenjena psihologija (2011-2017) i učestvovala je u ogranizaciji nekoliko nacionalnih i međunarodnih naučnih konferencija. Trenutno je angažovana na republičkom projektu Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja i međunarodnim projektima e-VIVA (Erasmus+) i Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level (COST Action). Bojana je dugogodišnji saradnik u Istraživačkoj stanci Petnica i aktivno učestvuje u promociji nauke na različitim tribinama, Noći istraživača, TEDx konferenciji i slično.

Nastavni rad
OAS Psihologija: Psihometrija 1, Psihometrija 2, Principi psihološkog istraživanja
MAS Psihologija: Evaluacija psiholoških mernih instrumenata, Psihologija nasilja
DAS Psihologija: Odabrane teme iz metodologije psiholoških istraživanja, Savremeni trendovi u psihometriji 
OAS Socijalni rad: Uvod u psihologiju

Naučno-istraživački rad
Oblast Bojaninog interesovanja je ispitivanje korelata socijalno averzivnih ili toksičnih osobina ličnosti i ponašanja, kao što su agresivnost, crte Mračne tetrade (psihopatija, Makijavelizam, narcizam, sadizam), antisocijalna ponašanja i slično. Takođe, usmerena je i na konstrukciju i evaluaciju instrumenata za procenu navedenih fenomena, pri čemu u svom radu najviše koristi analize bazirane na Teoriji ajtemskog odgovora - IRT  (više o projektu možete videti ovde). Pored toga, Bojana je član tima koji sprovodi prvu blizanačku studiju u Srbiji, te ispituje udeo naslednih i sredinskih činilaca u objašnjenju agresije i srodnih fenomena.

Do sada ima objavljenih preko 20 radova u međunarodnim časopisima i oko 30 u nacionalnim časopisima, kao i udžbenik Principi psihološkog testiranja. Recenzent je u preko 15 međunarodnih časopisa i u oko 10 nacionalnih časopisa, kao i nacionalnih i međunarodnih udžbenika iz psihometrije i statistike.

Bibliografija (izbor)
- Dinić, B.M.
, & Raine, A. (2019). An Item Response Theory Analysis and Further Validation of the Reactive–Proactive Aggression Questionnaire (RPQ): The Serbian Adaptation of the RPQ. Journal of Personality Assessment. Manuscript accepted for publication. https://doi.org/10.1080/00223891.2019.1573430
- Dinić, B.M., & Jevremov, T. (2019). Trends in research related to the Dark Triad: A bibliometric analysis. Current Psychology. Manuscript accepted for publication https://doi.org/10.1007/s12144-019-00250-9
- Dinić, B.M., & Vujić, A. (2019). The Pathological Narcissism Inventory: Measurement invariance across Serbian and USA samples and further validation. European Journal of Psychological Assessment. Online first. https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000537
- Dinić, B.M., & Smederevac, S. (2019). Effects of HEXACO traits and experimental provocation on aggression. Zeitschrift für Psychologie, 227(3), 225–229. https://doi.org/10.1027/2151-2604/a000381
- Međedović, J., Čolović, P., Dinić, B. M., & Smederevac, S. (2019). The HEXACO personality inventory: Validation and psychometric properties in the Serbian language. Journal of Personality Assessment, 101(1), 25–31. https://doi.org/10.1080/00223891.2017.1370426
- Dinić, B. M., & Vujić, A. (2019). Five-factor model best describes Narcissistic Personality Inventory across different item response formats. Psychological Reports, 122(5), 1946–1966. https://doi.org/10.1177/0033294118794404
- Dinić, B. M., & Smederevac, S. (2018). When you say aggressiveness, what do you mean by that? Similarities and differences between aggressiveness/agreeableness scales from personality inventories. Personality and Individual Differences, 134, 314–320. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.06.028
- Dinić, B. M., Petrović, B., & Jonason, P. K. (2018). Serbian adaptations of the Dark Triad Dirty Dozen (DTDD) and Short Dark Triad (SD3). Personality and Individual Differences, 134, 321–328. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.06.018
- Dinić, B. M., & Wertag, A. (2018). Effects of Dark Triad and HEXACO traits on reactive/proactive aggression: Exploring the gender differences. Personality and Individual Differences, 123, 44–49. https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.11.003
- Dinić, B., Nikolašević, Ž., Oljača, M., & Bugarski Ignjatović, V. (2018). Twin study of aggressiveness and impulsiveness relationships. Primenjena Psihologija, 11(4), 451–470. https://doi.org/10.19090/pp.2018.4.451-470

Kompletna bibliografija

Vrh strane