Milica Kisić-Božić

Milica Kisić Božić, vanredni profesor

Kontakt
Kabinet: 278
Broj telefona: 021 458 577
E-adresa: milica.kisic.bozic@ff.uns.ac.rs

Biografija
Milica Kisić Božić, rođena u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i Treću beogradsku gimnaziju. Diplomirala na Univerzitetu u Beogradu 2004, na Odseku za klasične nauke, s prosečnom ocenom 9.69. Magistarsku tezu iz oblasti latinskog jezika i rimske književnosti, pod naslovom “Georgike i De rerum natura: intertekstualni dijalog”, odbranila je 2007. Iste godine zaposlila se na Univerzitetu u Novom Sadu, na Odseku za istoriju. 2013. odbranila je na Univerzitetu u Novom Sadu doktorsku tezu “Antonio Bonfini i njegovo delo Rerum Ungaricarum decades kao izvor za istoriju Srba Panonije i Balkana: istorijska i filološka analiza, komentar i prevod”. Docent je na Odseku za istoriju Univerziteta u Novom Sadu od 2014. godine, a od 2018. i docent na Odseku za klasične nauke Univerziteta u Beogradu.

Nastavni rad
Sloveni, starosedeoci i Srbi na Balkanu do početka XIV veka
Latinska paleografija srednjeg i ranog novog veka
Pregled srednjovekovne latinske književnosti
Srbija i Bosna od XIV do XVI veka
Narativni izvori srednjeg veka
Istorija i jezičke osobenosti poznog i srednjovekovnog latiniteta
Spomenici kulture srpskog srednjeg veka
Diplomatika srednjovekovnih povelja

Naučno-istraživački rad
Latinitet narativnih i diplomatičkih izvora srednjeg veka
Latinska paleografija
Srednjovekovni latinitet
Rimska književnost
Antička religija i mitologija
Antonio Bonfini i njegovo delo

Bibliografija (izbor)
◦ Sekst Propercije, Prekratka je ljubav, ma kolќo da traje: izabrane elegije, sa latinskog preveli G. Maričić, M. Kisić Božić, J. Todorović, Beograd 2014.
Pisma Atiku I, Marko Tulije Ciceron, sa latinskog preveli, komentare i propratne tekstove napisali: Jelena Savić, Milica Kisić i Noel Putnik, Fedon, Beograd 2009.
,,Pesma opevaće moja sad tebe, o Bahu božanski, rastinje različito šumsko i maslinu sporo što niče“ – II knjiga Vergilijevih Georgika: uvod, metrički prepev, komentari, Filolog, časopis za jezik, književnost i kulturu, godina VII, broj 14, Banja Luka (2016), Univerzitet u Banjoj luci, Filološki fakultet, 495-529 [koautor: S. Božanić]
Two Sides of the Same Coin: a Portrait of Matthias Corvinus in the Historiographical Work of an Italian Humanist, THE cultural and historical heritage of Vojvodina in the context of classical and medieval studies, Departmant of History, Faculty of Philosophy, Novi Sad 2015, 173-189. [koautor: S. Božanić]
Vlad III Cepeš Drakula, između istorije i legende, u delu italijanskog humaniste, Drustveno-humanisticki ogledi / Eseuri socio-umaniste,Zbornik u cast Lia Magdu, glavni urednik: Laura Spariosu, Novi Sad 2013, 40-46.[koautor: S. Božanić]
Antonio Bonfini kao istoriogaf Ugarskog kraljevstva, Istraživanja 24 (2013), 129-149.
Pismo kralja Stefana Dušana mletačkom duždu Frančesku Dandolu, Stari srpski arhiv 16 (2017), 9 – 19 [koautor: K. Mitrović]

Kompletna bibliografija (pdf)

 

Vrh strane