Nikola Tatalović

Nikola Tatalović, docent

Kontakt
Kabinet: 104
Broj telefona: 021/ 485 3860
E-adresa: nikolatatalovic@ff.uns.ac.rs

Biografija
Nikola Tatalović (1981, Sarajevo) 2001. godine upisao je osnovne akademske studije filozofije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. 2008. godine odbranio je diplomski rad pod nazivom „Relevantnost Parmenidove poeme za Platonovu ontologiju“ i time stekao stručno zvanje profesora filozofije. Od 1. oktobra 2008. godine do 30. Septembra 2009. godine zaposlen je na određeno kao bibliotekar u Narodnoj biblioteci u Kuli, a od 23. januara 2009. godine uporedo radi i kao profesor logike i filozofije u gimnaziji „Petro Kuzmjak“ u Ruskom Krsturu sve do 30. avgusta 2009. Godine 2008. upisuje diplomske akademske studije - master na Odseku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, a u oktobru 2010. godine brani master radnju pod nazivom „Gadamerova ontologija jezika“ i stiče zvanje master profesora filozofije. Prvog oktobra. 2009. godine Tatalović je zasnovao radni odnos na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na radnom mestu saradnika u nastavi. Doktorske studije filozofije Tatalović upisuje 2010. godine na Filozoskom fakultetu u Novom Sadu. Godine 2018. brani disertaciju pod nazivom „Aristotelova prva filozofija između ontologije i teologije“ na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i iste godine biva izabran u zvanje docenta.

Nastavni rad
Uvod u filozofiju 1 (OAS)
Uvod u filozofiju 2 (OAS)
Filozofska terminologija (OAS)
Savremena filozofija 1 (OAS)
Savremena filozofija 2 (OAS)
Filozofski sistemi u savremenoj filozofiji (MAS)
Filozofija egzistencije (DAS)
Hermeneutika (DAS)

Naučno-istraživački rad
Savremena filozofija, Ontologija, Hermeneutika, Filozofija egzistencije, Antička filozofija

Bibliografija (izbor)
- Tatalović, Nikola (2019), „Niče i problem ’metafizike’“, u: Velikani filozofskih nauka, kn. 4, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Filozofski Fakultet u Beogradu, str. 113-123.
- Tatalović, Nikola (2016), „Platon i Parmenid: bludnja i bespuće“, u: Filozofska istraživanja, Vol. 36, No. 1, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2016, str. 35-50.
- Tatalović, Nikola (2016), „Λ knjiga i pitanje jedinstva Aristotelovog projekta u Metafizici. Kritika redukcije ontologije na teologiju“, u Theoria, Vol. 59, No. 4, Časospis Srpskog filozofskog društva, Beograd, 2016, str. 124-137.
- Tatalović, Nikola (2016), „Platonov Parmenid: vežbda u bespućenju“, u Arhe, god. XIII, br. 25, Nosi Sad, 2016 , str. 201-221.
- Tatalović, Nikola (2016), „Aristotelova Metafizika između nedovršenosti i nedovršenosti“, u Arhe, god. XIII, br. 26, Nosi Sad, 2016 , str. 239-258.
- Tatalović, Nikola (2012), „Hrišćanska retorika i farsa egzistencije”, u ARHE, god. IX, br. 18, Novi Sad, 2012, str. 43-59.
- Tatalović, Nikola (2012), „Gadamerova hermeneutička ontologija”, u ARHE, god. IX, br. 17, Novi Sad, 2012, str. 139-153.
- Tatalović, Nikola (2010), “Platonova kritika neposrednosti čulnog opažanja u dijalogu Teetet”, u ARHE, god. VII, br. 13, Novi Sad, 2010, str. 163-174.
- Tatalović, Nikola (2013), „Uvod u filozofiju Vladana Maksimovića", u Tradicija nastave filozofije VII, Časopis ARHE, Edicija filozofske literature Propaideia, Novi Sad, 2013., str. 123-135.
- Tatalović, Nikola (2012), „Refleksije mesta nastave filozofije unutar srednjoškolskog obrazovanja (1918-1940)”, u Tradicija nastave filozofije V, Časopis ARHE, Edicija filozofske literature Propaideia, Novi Sad, 2012, str. 119-128.

Kompletna bibliografija

 

Vrh strane