Nevena Jevtić

Nevena Jevtić, docent

Kontakt
Kabinet: 251/2 sprat
Broj telefona: 021/459-279
E-adresa: nevena.jevtic@ff.uns.ac.rs

Biografija
- 2016. godine – Izbor u zvanje – docent na Odseku za filozofiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
- 2016. godine – Doktorat, Filozofski fakultet u Novom Sadu (Naslov teze: „Problem kritike kod Hegela“; oblast: nemački klasični idealizam, istorija filozofije)
- 2009. godine – Izbor u zvanje – asistent na Odseku za filozofiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
- 2008. godine – Diploma, diplomske akademske studije – master, Filozofski fakultet u Novom Sadu (Naslov rada: „Marksova kritika Hegela”; oblast: nemački klasični idealizam, marksizam, istorija filozofije)
- 2007. godine - Izbor u zvanje - saradnik u nastavi na Odseku za filozofiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
- 2006. godine – Diploma, Filozofski fakultet u Novom Sadu (Naslov rada: „Marksova kritika Hegelove filozofije prava”; oblast: praktička filozofija, filozofija prava, nemački klasični idealizam, marksizam)

Nastavni rad
OAS: Filozofija politike, Transcendentalna filozofija, Spekulativna filozofija, Filozofija prirode 2, Filozofija istorije filozofije;
MAS: Sistemi nemačkog idealizma, Filozofska propedeutika, Filozofija religije;
DAS: Filozofija savremenog marksizma, Filozofija rada

Naučno-istraživački rad
Istorija filozofije, nemački klasični idealizam, praktička filozofija, filozofija politike, marksizam

Skupovi
- Učešće na međunarodnoj letnjoj filozofoskoj škola u organizaciji Študentskog filozofskog društva, Filozofski fakultet u Ljubljani (Slovenija), pod nazivom „Filozofija kot cokla znanosti“, održana u julu 2005. u Izoli (Slovenija), s radom „Kant i savremena nauka“;
- Učešće na međunarodnoj letnjoj filozofskoj školi u organizaciji Študenstkog filozofskog društva, Filozofski fakultet u Ljubljani (Slovenija), pod nazivom „Filozofija i umetnost“, održana u julu 2006. u Dubrovniku (Hrvatska), s radom „Gadamerova hermeneutika savremene umetnosti“;
- Učešće na međunarodnoj letnjoj školi pod nazivom „Povratak kritike političke ekonomije“ u organizaciji DPU/ Mirovni institut iz Ljubljane (Slovenija), održanog u maju 2008. u Ljubljani, s radom „Dijalog između Prudona i Marksa“;
- Učešće na međunarodnom skupu na temu „Filozofija i umetnost“ u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva (Zagreb, Hrvatska), održanog u Zagrebu od 01.12. do 03.12. 2011. godine, sa radom „Iskušenje ironije. Može li ironija igrati ulogu kritike“, odštampanom u izvodu (publikacija: „Filozofija i umetnost. Godišnji simpozijum Hrvatskog filozofskog društva“, GRAFOMARK, Zagreb, ISBN 978-953-164-160-9, str. 45).
- Učešće na međunarodnom skupu na temu „Priroda – društvo - politika“ u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva (Zagreb, Hrvatska), održanog u Zagrebu od 22. Do 24.11.2012. godine, sa radom „Rusoovo shvatanje politike i razvoja društvenosti“, odštampanom u izvodu (publikacija: „Priroda – društvo – politika. Povodom 300. godišnjice rođenja Jean-Jaquesa Rousseaua“, ISBN: 978-953-164-167-8, str. 32).
- Učešće na internacionalnoj interdisciplinarnoj konferenciji mladih naučnika „Konteksti“ u organizaciji Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (Novi Sad, Srbija), održanom 01.12.2012. godine u Novom Sadu, sa radom „Sistem iluzije. Kantova doktrina transcendentalne iluzije“, odštampanom u izvodu (The First International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities, Context. Programme and Book of Abstracts, ISBN: 978-86-6065-135-0, str. 63).
- Učešće na domaćem skupu „Kriza umetnosti i nove umetničke prakse“ u organizaciji Estetičkog društva Srbije (Beograd, Srbija), održanom u Beogradu od 13. do 14.12. 2013., sa izlaganjem na temu „Umetnik – izelica: umetnost u alimentarnom medijumu“.
- Učešće na internacionalnoj naučnoj konferenciji „Thinking Beyond Capitalism“ u organizaciji Instituta za filozofiju i teoriju Univerziteta u Beogradu (Beograd, Srbija), održanoj od 24 – 26. juna 2015. godine, s izlaganjem na temu „Still Defending Right of Extreme Need?“, odštampanom u izvodu (Thinking Beyond Capitalism. International Scientific Conference, Programme and Book of Abstracts (2015), ISBN 978-86-82417-93-4)
- Učešće na X međunarodnom interdisciplinarnom simpozijumu Susret kultura na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, 30.11.2018., sa izlaganjem na temu: „Političko mišljenje i kultura u Kantovoj filozofiji“.
- Učešće na konferenciji „World Women Hegelian Congress: The Owl’s Flight. Hegel’s Legacy in a Different Voice“, održana u Rimu 26-28.09.2018. u organizaciji Societa Filosofica Romana, Sezione della SFI, sa izlaganjem na temu “What is a true relationship between freedom and love?“.
- Učešće na konferenciji “Filozofija i stvaralaštvo” održana u Zagrebu 13-5-12-2018. u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva sa izlaganjem na temu “Socijalnost stvaralaštva – umjetnosti i filozofije kod Hegela”.

Bibliografija (izbor)
„Razlika između Hegelovog i Kantovog shvatanja prava i morala“, Godišnjak filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Filozofski fakultet Novi Sad, Knj. 32, ISSN - 0374-0730, 2007, str. 51 - 63.
„Merlo-Pontijeva recepcija marksizma“, ARHE (13/2010), Odsek za filozofiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 2010, ISSN - 1820-0958, str. 231 - 239.
„Iskušenje ironije. Može li ironija igrati ulogu kritike?“, Filozofska istraživanja (2013), Vol. 33, br. 2, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb (Hrvatska), ISSN:0351-4706, str. 229 - 41.
„Sistem iluzije. Kantova doktrina transcendentalne iluzije“, Zbornik Radova: Konteksti 1, Filozofski fakultet Novi Sad, 2014, str. 1065 – 1075.
„Kritika i sistem. Ideja ‘konstitutivne’ kritike kod Fihtea“, ARHE (25/2016), Odsek za filozofiju, Filozofski Fakultet u Novom Sadu, ISSN - 1820-0958, str. 27 – 52.
„Kriticizam kao borba između moralnosti i sveta“, ARHE (27/2017), Odsek za filozofiju, Filozofski Fakultet u Novom Sadu, ISSN - 1820-0958  str. 7 – 31.
„O tehnici prirode kod Kanta“, ARHE (20/2013), Odsek za filozofiju, Filozofski Fakultet u Novom Sadu, ISSN - 1820-0958, str. 38 – 50.
„Subjektivnost i prostor. Osvrt na Lefebrveov koncept “proizvodnje prostora”“, Filozofska istraživanja (2018), God. 38, Sv. 1, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb (Hrvatska), ISSN:0351-4706, str. 45 – 57.
„Kritika i univerzalnost filozofije: osvrt na Hegelov spis O suštini kritike“, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, Filozofski fakultet, ISSN - 0374-0730, Knj. 42, Sv. 2, 2017, str. 35 – 46.

Kompletna bibliografija (pdf)

 
Vrh strane