СПУШТАЊЕ ЦРТЕ НА БУЏЕТУ

Језик, књижевност и култура, модули:
   Српски језик и књижевност
   Српски као нематерњи и страни језик и књижевност
   Српска књижевност и језик
   Компаративна књижевност
   Енглески језик и књижевност
   Немачки језик и књижевност
   Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом
   Руски језик и књижевност
   Мађарски језик и књижевност
   Словачки језик и књижевност
   Румунски језик и књижевност са другим романским језиком и културом
   Русински језик и књижевност
   Италијански језик, књижевност и култура
   Шпански језик, књижевност и култура
Историја
Педагогија
Психологија
Социологија
Филозофија
Журналистика
Социјални рад
Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом
Културологија
Комуникологија и односи са јавношћу

Упис кандидата који су остварили право уписа након померања листе за буџет је 9. јула од 8:00 до 13:00 часова. Кандидат који се не упише до наведеног термина, сматраће се да је одустао од уписа и губи право на остварено буџетско место на коначној ранг листи за одговарајући студијски програм.

Напомена:
Студент може бити финансиран из буџета само једанпут на истом степену студија, односно студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се студије финансирају из буџета само ако претходно није имао статус студента чије се студије финансирају из буџета на истом степену студија.

Спуштање црте на буџету не значи аутоматско померање црте на самофинансирању. Црта за буџет се може померити због: кандидата странаца који су се пласирали у оквиру буџетског ранга али немају право на буџет као страни држављани (уписују се као самофинансирајући студенти), кандидата који су се пласирали у оквиру буџетског ранга али то право не могу поново да остваре јер су већ једном користили статус буџета на истом нивоу студија (уписују као самофинансирајући студенти) и због кандидата који су одустали од уписа на одрeђеном студијском програму.

 

 

 

 

 

Врх стране