Конкурс

Конкурс за упис студената на мастер академске студије
у школској 20
22/2023. години - допуна Конкурса

 

Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929
Студентска служба: +381 21 485 3976 и +381 21 450 628
Жиро рачун: 840-1712666-26
E-mail: stsluzba@ff.uns.ac.rs, dekanat@ff.uns.ac.rs
Интернет адреса: www.ff.uns.ac.rs

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 1. Број слободних места за упис студената

На факултет се може уписати укупно 718 студената, и то:

- 319 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 399 самофинансирајућих студената

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Напомена:

У складу са Одлуком о измени Одлуке Покрајинске владе у прву годину мастер академских студија у статусу студената који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине по програму афирмативних мера могу се уписати студенти:
1) лица са инвалидитетом - која нису била уписана и завршила основне академске студије применом афирмативних мера – 1 студент
2) припадници ромске националности- која нису била уписана и завршила основне академске студије применом афирмативних мера – 1 студент

Лица са инвалидитетом, односно припадници ромске националности, која су применом афирмативних мера уписала и завршила основне студије у статусу студента чије су студије финансиране из буџета Аутономне Покрајине Војводине имају право да се у школској 2022/23. години упишу применом афирмативних мера у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета на факултетима Универзитета у Новом Саду.

Укупан број буџетских и самофинансирајућих студената не може бити већи од оног који је одређен дозволом за рад за сваки студијски програм, сагласно одредби члана 99. став 1. Закона о високом образовању. Упис кандидата по афирмативним мерама може смањити број самофинансирајућих студената на појединим студијским програмима.

2. Услови конкурисања:

У прву годину мастер академских студија на Филозофском факултету може се уписати лице које је завршило:

- Одговарајуће основне академске студије утврђене студијским програмом и остварило најмање 240 ЕСПБ бодова.
- Лица која су стекла високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању.

Студијским програмом утврђује се који су програми основних студија одговарајући за наставак студија на одређеном студијском програму.

Лица која имају стечено високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању имају право уписa на мастер академске студије под условима прописаним Правилником о упису кандидата на студијске програме које реализује Филозофски факултет.

Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласним таблама и на сајту Факултета.

3. Полагање пријемног испита:

Пријемни испит се полаже само на студијском програму Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење.

Подаци о садржају, начину полагања и вредновања пријемног испита за упис на акредитовани објављени су у посебном Информатору Филозофског факултета и на интернет страници Факултета.

4. Конкурсни рок - Први конкурсни рок:

 • пријављивање кандидата: од 03. до 14. октобра 2022. године до 13:00 часова
 • пријемни испит за студијски програм, Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење 18. октобар 2022. године у 10:00 часова
 • објављивање прелиминарне ранг листе најкасније 19. октобра 2022. године (до 15:00 часова)
 • подношење приговора на објављену прелиминарну ранг листу –  21. октобра 2022. године (од 9: до 11:00 часова)
 • коначна ранг листа 21. октобар 2022. године (до 15:00 часова)
 • упис примљених кандидата: 24. и 25. октобар 2022. године

Други конкурсни рок:

 • Објављивање слободних буџетских и самофинансирајућих места: 26. октобар 2022. године
 • пријављивање кандидата: 27. и 28. октобар 2022. године до 13:00 часова
 • пријемни испит за студијски програм, Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење 31. октобар 2022. године у 10:00 часова
 • објављивање прелиминарне ранг листе најкасније 1. новембар 2022. године (до 15:00 часова)
 • подношење приговора на објављену прелиминарну ранг листу –  3. новембар 2022. године (од 9: до 12:00 часова)
 • коначна ранг листа 3. новембар 2022. године (до 15:00 часова)
 • упис примљених кандидата: 4. новембар 2022. године

5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

Пријаву можете извршити преко онлајн апликације линк

- Конкурсни лист (није потребан уколико пријаву подносите онлајн)
- Диплома о завршеним основним академским студијама са додатком дипломе
или  уверење о завршеним основним академским студијама (фотокопија, оригинал на увид) и уверење о положеним испитима на претходно завршеним основним академским студијама (оригинал)
- Уверење о додатним (факултативним) предметима (оригинал)
- Потврда о току студија (ова потврда се подноси ради рачунања дужине трајања студија за студенте који су током студија имали статус мировања-оригинал)
- Фотокопија личне карте, у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту (оригинал на увид)
- Кратка биографија
- Оверен наставни план и програм са силабусима за положене предмете (за кандидате који нису завршили студије на Филозофском Факултету у Новом Саду)
- Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс (7.000,00 динара) за све студијске  групе осим за Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење
- Доказ о уплати за пријаву на конкурс и полагање пријемног испита за студијску групу Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење (20.000,00 динара).

5а. Документација која се подноси приликом уписа:

Кандидати који су остварили право на упис, поред поднетих фотокопија докумената подносе:

 1. обрасца ШВ-20 и
 2. индекс (купује се у скриптарници факултета уз уплатницу)
 3. фотографије формата 4,5 x 3,5 цм
 4. доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа и премије за колективно осигурање студената (7.000,00 динара)
 5. доказ о уплати накнаде трошкова школарине за самофинансирајуће студенте.

Све уплате се врше на исти жиро-рачун факултета.

НАПОМЕНА:

Одлуком Савета Факултета, одобрено је плаћање школарине у 4 (четири) једнаке рате према следећој динамици:

 • 1. рата приликом уписа године
 • 2. рата до 10. јануара
 • 3. рата до 10. марта
 • 4. рата приликом овере летњег семестра

6. Новчане накнаде:

 • пријава на конкурс: 7.000, 00 динара
 • пријава на конкурс и полагање пријемног испита за студијску групу Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење 20.000,00 динара
 • за упис и премију за колективног осигурања студената: 7.000, 00 динара
 • прва рата за упис самофинансирајућих студената

7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

Пријемни испит полажу кандидати који конкуришу на студијски програм Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење.

Редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија утврђује се у складу са ПРАВИЛНИКОМ О УПИСУ КАНДИДАТА на студијске програме које реализује Филозофски факултет  и акредитованим студијским програмом.

Услови уписа на мастер академске студије објављени су у информатору.

Напомена: На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се студије финансирају из буџета само једанпут.

8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:

Кандидат може, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету, поднети приговор на регуларност Конкурсом утврђеног поступка пријемног испита или на своје место на ранг листи. Приговор се подноси Комисији за пријемни испит, на чији предлог декан, у року од 24 сата од пријема приговора, доноси решење.

9. Упис страних држављана:

Страни држављанин се може уписати на студијски програм под условима који су регулисани општим одредбама заједничког конкурса који расписује Министарство просвете.

Страни држављанин полаже пријемни испит.

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом или билателарним споразумом универзитета није другачије одређено.

Страни држављанин се може уписати на одговарајући студијски програм ако пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета односно о познавању језика на којем се изводи настава и ако је здравствено осигуран.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршеним основним академским студијама истог или сродног факултета.

Уколико се не заврши поступак нострификације до тренутка пријаве на конкурс, кандидат може донети потврду да је нострификација у току. Уколико кандидат оствари право уписа а нострификација није завршена, може се условно уписати уз обавезу достављања решења о нострификацији до почетка наставе.

Студенти из Републике Српске конкуришу без нострификације.

Пре уписа кандидат – страни држављанин дужан је да Факултету поднесе доказе:
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
- да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије.

Проверу знања српског језика на Факултету обавља Центар за српски језик као страни.
- Издавање потврде о знању српског језика студентима из бивших југословенских република (Босна и Херцеговина, Хрватска и Црна Гора) износи 2.500,00 динара.
- Провера знања српског језика са потврдом 9.000,00 динара.

10. Напомена:

Услови уписа кандидата држављана Црне Горе, држављана Републике Србије који су школовање завршили у иностранству, припадника српске националне мањине из суседних земаља као и лица са инвалидитетом и припадника Ромске националне мањине биће регулисани упутством за спровођење конкурса и општим одредбама заједничког конкурса који расписује Министарство просвете.

Додатне информације могу се добити на следеће бројеве телефона:

Српски језик и књижевност    485-3973
Српски као нематерњи и страни језик и књижевност    485-3973
Српска књижевност и језик    485-3971
Компаративна књижевност     485-3971
Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење    485-3975
Енглески језик и књижевност    485-3972
Немачки језик и књижевност    485-3975
Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом    485-3975
Руски језик и књижевност    485-3970
Мађарски језик и књижевност    485-3973
Словачки језик и књижевност    485-3971
Румунски језик и књижевност    485-3971
Русински језик и књижевност    485-3971
Историја    485-3975
Педагогија    485-3973
Психологија    485-3971
Социологија    485-3970
Социологија у социјалној жаштити    485-3970
Социјални рад    485-3970
Филозофија    485-3970
Журналистика    485-3972
Културологија    485-3975
Италијански језик, књижевност и култура    485-3974
Шпански језик, књижевност и култура    485-3974
Центар за Српски језик као страни    459-626

 

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш

 

 

Врх стране