Конкурс

Конкурс за упис студената на мастер академске студије
у школској 20
24/2025. години

Конкурс МАС 2024/25. (пдф)

Студентска служба: +381 21 485 3976 и +381 21 450 628
Жиро рачун: 840-1712666-26
E-mail: stsluzba@ff.uns.ac.rs, dekanat@ff.uns.ac.rs

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

1. Број слободних места за упис студената

На факултет се може уписати укупно 718 студената, и то:
- 319 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 399 самофинансирајућих студената

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Напомена:
Лица са инвалидитетом, односно припадници ромске националности, која су применом афирмативних мера уписала и завршила основне студије у статусу студента чије су студије финансиране из буџета Аутономне Покрајине Војводине имају право да се у школској 2024/25. години упишу применом афирмативних мера у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета на факултетима Универзитета у Новом Саду.

Укупан број буџетских и самофинансирајућих студената не може бити већи од оног који је одређен дозволом за рад за сваки студијски програм, сагласно одредби члана 99. став 1. Закона о високом образовању. Упис кандидата по афирмативним мерама може смањити број самофинансирајућих студената на појединим студијским програмима.

2. Услови конкурисања:
У прву годину мастер академских студија на Филозофском факултету може се уписати лице које је завршило:
- Одговарајуће основне академске студије утврђене студијским програмом и остварило најмање 240 ЕСПБ бодова.
- Лица која су стекла високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању.

Студијским програмом утврђује се који су програми основних студија одговарајући за наставак студија на одређеном студијском програму.

Лица која имају стечено високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању имају право уписa на мастер академске студије под условима прописаним Правилником о упису кандидата на студијске програме које реализује Филозофски факултет.

Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласним таблама и на сајту Факултета.

3. Полагање пријемног испита:
Пријемни испит се полаже само на студијском програму Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење.

Подаци о садржају, начину полагања и вредновања пријемног испита за упис на акредитовани студијски програм, објављени су у посебном Информатору Филозофског факултета и на интернет страници Факултета.

4. Конкурсни рок - Први конкурсни рок:

 • пријављивање кандидата: од 07. до 18. октобра 2024. године (пријава се затвара 18. октобра у 13:00 часова)
 • пријемни испит за студијски програм, Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење 21. октобар 2024. године
 • објављивање прелиминарне ранг листе најкасније 22. октобра 2024. године (до 15:00 часова)
 • подношење приговора на објављену прелиминарну ранг листу –  24. октобра 2024. године (од 10:00 до 12:00 часова)
 • коначна ранг листа 24. октобар 2024. године (до 15:00 часова)
 • упис примљених кандидата:  25. октобар 2024. године (од 8:00 до 13:00 на шалтерима Студентске службе)

Други конкурсни рок:

 • Објављивање слободних буџетских и самофинансирајућих места: 25. октобар 2024. године
 • пријављивање кандидата: 28. октобар 2024. године до 13:00 часова
 • пријемни испит за студијски програм, Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење 29. октобар 2024. године
 • објављивање прелиминарне ранг листе најкасније 30. октобар 2024. године (до 15:00 часова)
 • подношење приговора на објављену прелиминарну ранг листу –  31. октобар 2024. године (од 10:00 до 12:00 часова)
 • коначна ранг листа 31. октобар 2024. године (до 15:00 часова)
 • упис примљених кандидата:  1. новембар 2024. године

5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

Пријаву можете извршити преко онлајн апликације линк

- Конкурсни лист (није потребан уколико пријаву подносите онлајн, апликација за онлајн пријаву истакнута је на званичној страници Факултета)
- Диплома о завршеним основним академским студијама са додатком дипломе
или  уверење о завршеним основним академским студијама (фотокопија, оригинал на увид) и уверење о положеним испитима на претходно завршеним основним академским студијама (оригинал)
- Уверење о додатним (факултативним) предметима (оригинал)
- Потврда о току студија (ова потврда се подноси ради рачунања дужине трајања студија за студенте који су током студија имали статус мировања-оригинал)
- Фотокопија личне карте, у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту (оригинал на увид)
- Кратка биографија
- Оверен наставни план и програм са силабусима за положене предмете (за кандидате који нису завршили студије на Филозофском Факултету у Новом Саду)
- Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс (8.000,00 динара) за све студијске  групе осим за Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење
- Доказ о уплати за пријаву на конкурс и полагање пријемног испита за студијску групу Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење (20.000,00 динара).

Напомена:
Уколико конкуришете онлајн, документација коју ћете поставити треба да буде скенирана или усликана, оригинале ћете донети на увид приликом уписа.
Ако сликате документацију, сликајте само документ без икакве позадине. Слика мора бити јасна како би се сви подаци са ње могли прочитати.

5а. Документација која се подноси приликом уписа:

Кандидати који су остварили право на упис, поред поднетих фотокопија докумената подносе:

 1. два обрасца ШВ-20 и
 2. индекс (купује се у скриптарници факултета уз уплатницу)
 3. две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм
 4. доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа и премије за колективно осигурање студената
 5. доказ о уплати накнаде трошкова школарине за самофинансирајуће студенте.

Све уплате се врше на исти жиро-рачун факултета.

НАПОМЕНА:
Одлуком Савета Факултета, одобрено је плаћање школарине у 4 (четири) једнаке рате према следећој динамици:

 • 1. рата приликом уписа године
 • 2. рата до 10. јануара
 • 3. рата до 10. марта
 • 4. рата приликом овере летњег семестра

6. Новчане накнаде:

 • пријава на конкурс: 8.000, 00 динара
 • пријава на конкурс и полагање пријемног испита за студијску групу Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење 20.000,00 динара
 • за упис и премију за колективног осигурања студената: 8.500, 00 динара
 • прва рата за упис самофинансирајућих студената

7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

Пријемни испит полажу кандидати који конкуришу на студијски програм Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење.

Редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија утврђује се у складу са ПРАВИЛНИКОМ О УПИСУ КАНДИДАТА на студијске програме које реализује Филозофски факултет  и акредитованим студијским програмом.

Услови уписа на мастер академске студије објављени су у информатору.

Напомена: На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се студије финансирају из буџета само једанпут.

8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Кандидат може, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету, поднети приговор на регуларност Конкурсом утврђеног поступка пријемног испита или на своје место на ранг листи. Приговор се подноси Комисији за пријемни испит, на чији предлог декан, у року од 24 сата од пријема приговора, доноси решење.

9. Упис страних држављана:
Страни држављанин се може уписати на студијски програм под условима који су регулисани општим одредбама заједничког конкурса који расписује Министарство просвете.

Страни држављанин полаже пријемни испит.

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом или билателарним споразумом универзитета није другачије одређено.

Страни држављанин се може уписати на одговарајући студијски програм ако пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета односно о познавању језика на којем се изводи настава и ако је здравствено осигуран.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршеним основним академским студијама истог или сродног факултета.

Уколико се не заврши поступак нострификације до тренутка пријаве на конкурс, кандидат може донети потврду да је нострификација у току. Уколико кандидат оствари право уписа а нострификација није завршена, може се условно уписати уз обавезу достављања решења о нострификацији до почетка наставе.

Студенти из Републике Српске конкуришу без нострификације.

Пре уписа кандидат – страни држављанин дужан је да Факултету поднесе доказе:
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
- да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије.

Проверу знања српског језика на Факултету обавља Центар за српски језик као страни.
- Издавање потврде о знању српског језика студентима из бивших југословенских република (Босна и Херцеговина, Хрватска и Црна Гора) износи 2.500,00 динара.
- Провера знања српског језика са потврдом 9.000,00 динара.

10. Напомена:

Услови уписа кандидата држављана Црне Горе, држављана Републике Србије који су школовање завршили у иностранству, припадника српске националне мањине из суседних земаља као и лица са инвалидитетом и припадника Ромске националне мањине биће регулисани упутством за спровођење конкурса и општим одредбама заједничког конкурса који расписује Министарство просвете.

Додатне информације могу се добити на следеће бројеве телефона:

Студијска група

ТЕЛЕФОН
(+ 381 21)

Српски језик и књижевност

485-3973

Српски као нематерњи и страни језик и књижевност

485-3973

Српска књижевност и језик

485-3971

Компаративна књижевност

485-3971

Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење

485-3975

Енглески језик и књижевност

485-3972

Немачки језик и књижевност

485-3975

Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом

485-3975

Руски језик и књижевност

485-3970

Мађарски језик и књижевност

485-3973

Словачки језик и књижевност

485-3971

Румунски језик и књижевност

485-3971

Русински језик и књижевност

485-3971

Историја

485-3975

Педагогија

485-3973

Психологија

485-3971

Социологија

485-3970

Социологија у социјалној жаштити

485-3970

Социјални рад

485-3970

Филозофија

485-3970

Журналистика

485-3972

Културологија

485-3975

Италијански језик, књижевност и култура

485-3974

Шпански језик, књижевност и култура

485-3974

Центар за Српски језик као страни

459-626

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш

 

Врх стране