15КСАП03 - Превођење пословних и правних текстова 1 - енглески, немачки и француски

Спецификација предмета
НазивПревођење пословних и правних текстова 1 - енглески, немачки и француски
Акроним15КСАП03
Студијски програмКонференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење
Модул
Тип студијамастер академске студије другог степена
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ9.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметиманемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ овог курса је да код студената развије способност препознавања, разумевања и решавања основних практичних проблема писменог превођења преко превођења једноставнијих, али и обимнијих стручних текстова из области права, економије, политике, технике, науке итд. Такође, циљ курса јесте да код студената развије спосбност да решавају различите проблеме који настају као последица постојања различитих типова еквиваленције на синтаксичком, семантичком и прагматичком нивоу. Кроз наставу на овом курсу код студената се развија свест о постојању различитих преводилачких стратегија. Ради се на развијању критичког односа према сопственом и туђем преводу, као и на развијању способности аргументованог образлагања критичког става
  Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса, студенти треба да буду способни да: анализирају велики број различитих типова текста и преведу их на неки од циљних језика, решавају преводилачке проблеме користећи одговарајуће преводилачке технике и стратегије, критички процене адекватност примењених преводилачких техника у сопственом преводу и у преводима других преводилаца
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеНаставне области по недељама: (1 и 2) Прaвнe текoвинe EУ; (3 и 4) Пoлитикa (днeвнa пoлитикa, мeђнaрoднa пoлитикa, избoри, диплoмaтиja, држaвнo урeђeњe, држaвнa упрaвa); (5 и 6) Eкoнoмиja и пoслoвни jeзик (фр. Gestion); (7 и 8) Културa, умeтнoст, oбрaзoвaњe; (9 и 10) Jeзик мeдиja (eлeктрoнски и штaмпaни мeдиjи); (11 и 12) Друштвeнo-хумaнистичкe и прирoднe нaукe, тeхникa, кoмпjутeрскa и инфoрмaциoнa тeхнoлoгиja.
  Садржај практичне наставеНа часовима се у почетку ради са текстовима општијег регистра, мада се студенти суочавају са специфичним проблемима датих регистара. Текстови се студентима задају као домаћи задаци, тако да долазе припремљени на наставу. Настава на курсу подразумева примену техника писменог превођења
  Литература
  1. Baker, Mona (1992) In Other Words. A Coursebook on Translation. Routledge.
  2. Gile, Daniel(1995). Basic concepts and models for interpreter and translator training.Amsterdam.Philadelphia. J.Benjamins Pub.Co.
  3. Samuelsson-Brown, Geoffrey (2004) A practical guide for translators, 4th Edition. Multilingual Matters
  4. Best, Joanna; Kalina, Sylvia (2002): Übersetzen und Dolmetschen. Eine Orientierungshilfe.Tübingen: A. Francke (UTB, 2329).
  5. Gile, Daniel. 2005. La traduction, La comprendre, L’apprendre. Paris: Presses Universitaires
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  08
  Методе извођења наставеиндивидуалан рад; рад у паровима; рад у малим групама за дискусију (3-4)
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит60
  Практична настава20Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари
  Врх стране