Иван Јерковић

Иван Јерковић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 137
Број телефона: 0628067631
Е-адреса: ivan.jerkovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Образовање: Основно и средње образовање стекао у Сомбору, дипломирао, магистрирао и докторирао на Одељењу за психологију Филозофског факултета у Београду.

Остало образовање: Курсеви из трансакционе анализе, системске терапије, бихејвиоралне терапије, когнитивно-бихејвиоралне терапије, плаy терапије, аутогеног тренинга, рад са трауматизованом децом и децом избеглицама.

Радно искуство: Центар за социјални рад, Општа болница-Школски диспанзер, Педагошки факултет, Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за психологију.

Остало професионално искуство: члан комисије за категоризацију, члан комисије за одобравање превременог поласка у школу, члан комисије за полагање за лиценцу за наставнике и стручне сараднике у школи, члан регрутне комисије за психолошко испитивање регрута.

Чланство у телима и органима управљања: шеф Одсека за психологију у НС, члан НН већа ФФ у НС, члан Савета експерата АЦИМСИ, члан Већа за друштвено-хуманистичке науке Сената УНС, члан већа за хуманистичке науке и уметност Сената УНС, члан Управног одбора Удружења универзитетских наставника и научника Војводине, председник Програмског одбора Сабора психолога Србије, председник Друштва психолога Србије, члан Local executive group финског пројекта развоја образовања наставника у Србији, члан Steering commitee финског пројекта, руководилац два пројекта међународне студентске сарадње Open Society Institute Budapest (Teach me, I will teach you, How to become better), руководилац научног пројекта Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој Вредности, ставови и улоге: трансгенерацијска перспектива.

Наставни рад
Школе и правци у психологији (ОАС)
Развојна психопатологија (ОАС)
Клиничка психологија развојног доба (ОАС)
Развојна психологија за наставничке смерове на факултету (ОАС)
Методика наставе психологије (МАС)
Методичка пракса (МАС)
Концептуалне основе психолошких дисциплина (ДС)
Концепти и пракса у клиничкој психологији развојног доба (ДС)

Научно-истраживачки рад
Истраживачка интересовања се односе на област развојних поремећаја, наставничких и ученичких компетенција, историје психологије.

Библиографија (избор)

Flores, M., Rajala, R., Veiga, A., Tornberg, A., Petrovic, V., Jerkovic, I.(2007). Learning at Work: Potentials and Limits for Professional Development. In: Butcher, J., & McDonald, L.(Eds.) Challenges for the Profession: Perspectives, and directions for teachers, teaching and teacher education. ISBN 978-90-8790-131-8 Sense Publishers, Roterdam/Taipei, pp. 141-156.

Jerković, I. (2011). Hochschulbildung in Serbien: Erfarungen mit Reformen und Perspektiven. In: Domović, V., Gehrmann, S., Kruger-Potratz, M., Petravić, A. (Hrsg). Europaische Bildung – Konzepte und Perspektiven aus funf Landern. Waxmann Verlag, 199-217, ISBN 978-3-8309-2586-6

Čutura, I., Jerković, I. (2013). Lehrerbildung in Serbien. In: Domović, V., Helmchen, J., Gehrmann, S., Krüger-Potratz, M., Petravić, A. (Hrsg). Lehrerbildung – europäisch lernen denken. Waxmann Verlag, pp. 199-233

Jerković, I., Gavrilov, V. (1997). Nivoi kauzalnih atribucija. Beograd: Psihologija, 4, 379-394.

Kosanović, J., Soleša, D., Savić, D., Jerković, I. (2002). Teacher Education System in the Republic of Serbia. Zagreb: Metodika, Vol. 3, No 5, 183-193.

Jerković, I. (2003). Kauzalne atribucije roditelja kao formativni uticaj u razvoju enureze kod dece. Beograd: Psihologija, vol. 36, 1, 73-87.

Mihić, I., Zotović, M., Jerković, I. (2006). Struktura i sociodemografski korelati porodične klime u Vojvodini. Psihologija, 3, 297-312.

Jovаnović, V., Jerković, I. (2011). Zadovoljstvo školom kod učenika srednjih škola: povezanost sa školskim uspehom i indikatorima mentalnog zdravlja. Psihologija, Vol. 44 (3), 211–224 UDK 316.644-053.6:371(497.113)”2010”; 159.922.8.072 DOI: 10.2298/PSI1103211J

Беара, М., Јерковић, И. (2015). Друштвене околности и наставничка професија. Социолошки преглед, вол. XLIX, br. 2, 229-253. ISSN 0085-6320

Jerković, I. (2015). Istorija psihologije u Srbiji. U: Zlatar, B.,M.(Prir.): Kazivanja o Srbima kroz vekove. Beograd: Draslar partner. str. 1200-1211. ISBN 978-86-7614-304-7

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране