О одсеку

О одсеку
Одсек за психологију развио се из Катедре за психологију, која је основана 1982. године као део Института за педагогију Филозофског факултета у Новом Саду. Најзаслужнији за почетак рада Катедре били су проф. др Лајош Генц, проф. др Ђорђе Ђурић, проф. др Нила Капор Стануловић и проф. др Миклош Биро. Данас Одсек за психологију чини више од тридесет наставника и асистената. Активности Одсека реализују се првенствено кроз наставни рад и научно-истраживачку делатност. Прва генерација студената психологије уписана је 1982. године, а до данас је различите нивое студија психологије завршило преко 2.000 студената:  основне академске студије близу 1800, мастер студије преко 600, а докторске студије 29 студената. У оквиру Одсека постоји и Центар за примењену психологију, као и Лабораторија за експерименталну психологију, а Центар за бихејвиоралну генетику, који су покренули наставници Одсека за психологију, представља један од центара Филозофског факултета.

Студије и студенти
Основне академске студије психологије трају четири године. Током прве три године студенти стичу знања која представљају неопходни део образовања психолога – знања из фундаменталних теоријских, методолошких и примењених психолошких дисциплина, као и неких других научних области. Изборни предмети омогућују студентима да учествују у креирању свог профила стручности. У четвртој години студенти бирају једно од четири усмерења: развојно-педагошко, опште-истраживачко, клиничко или индустријско-организацијско. Избор усмерења подразумева, поред предмета који су обавезни за то усмерење, велику могућност избора предмета из других усмерења, што омогућује стицање широког спектра компетенција будућих психолога.

Једногодишње мастер академске студије психологије одвијају се кроз поменута четири усмерења, уз мањи број обавезних предмета и већи број изборних предмета из тог или осталих усмерења. Концепција мастер студија ставља нагласак на надоградњу знања стечених на основним студијама и на примењене психолошке дисциплине. Тиме се студенти оспособљавају за различите делатности у оквиру психолошке струке, у области здравства, социјалне заштите, просвете, индустрије, људских ресурса, маркетинга и бројним другим.

Трогодишње докторске студије психологије усмерене су првенствено на стицање академских и истраживачких компетенција. Акценат је на методолошким знањима и наистраживачком раду под менторством, а путем изборних предмета студенти се усмеравају на посебну област интересовања.

Научно-истраживачкирад
Научно-истраживачки рад Одсека одвија се у оквиру различитих научних пројеката, а о резултатима истраживања сваке године се публикује велики број чланака у домаћим и међународним научним часописима и монографијама. Неки од пројеката који су реализовани под руководством чланова Одсека су: Евалуација и развој упитника за процену личности и психопатолошких феномена, Породица као вредност у друштву у процесу транзиције, Психолошке карактеристике друштва у транзицији, Школа без насиља, Насиље у савременом друштву:  диспозиционални и контекстуални чиниоци, а актуелни пројекти су: Ефекти егзистенцијалне несигурности на појединца и породицу у Србији, Наследни, средински и психолошки чиниоци менталног здравља и Boosting Engagement of Serbian Universities in Open Science (BE-OPEN). Чланови Одсека ангажују се и на различитим међународним пројектима, међу којима су Citizen Interaction Technologies Yield Community Policing, Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region и International Situations Project.

Међународна сарадња

Одсек за психологију остварује сарадњу са великим бројем страних универзитета. Ова сарадња се, између осталог, одвија кроз размену запослених и размену студената. Међународна размена запослених има за циљ како унапређивање наставе и осавремењивање наставних програма тако и остваривање и развој научно-истраживачке сарадње. Размена студената, која се одвија на свим нивоима студија (основним, мастер и докторским), омогућава студентима да прошире своја знања и стекну додатна искуства на неком од универзитета у иностранству. Велики број ових размена остварује се са универзитетима у Гронингену (Холандија), Никозији (Кипар), Грацу (Аустрија), Валенсији (Шпанија), Авеиру (Португалија), Хајделбергу (Немачка), Кракову (Пољска) и другим европским универзитетима.

Библиотека
Семинарска библиотека представља библиотечко-информациону подршку одвијању наставе и научно-истраживачког рада на Одсеку за психологију Филозофског факултета у Новом Саду. У свом фонду библиотека поседује публикације из области опште, развојне, клиничке, социјалне, организацијске психологије, психологије људских ресурса, из области васпитања, образовања, психотерапије, статистике, методологије, маркетинга, менаџмента. Фонд монографских публикација броји 3.500 књига, а фонд серијских публикација 57 наслова часописа. Фондови садрже научне монографије, речнике, лексиконе, енциклопедије, периодику, на српском и енглеском језику, као и дипломске и мастер радове студената психологије. Целокупан фонд семинарске библиотеке студенти могу претраживати путем узајамног електронског каталога COBISS.

Врх стране