Милица Андевски

Милица Андевски, редовни професор

Контакт
Кабинет: 100
Број телефона: 021 450-419
Е-адреса: andevski@ff.uns.ac.rs

Биографија
Рођена 1959. год. у Ковиљу. У Новом Саду је завршила основну и средњу школу. Основне Студије Педагогије завршила је 1983. год. на Филозофском факултету у Новом Саду. На Филозофском факултету у Београду завршила је магистарске студије Андрагогије, и одбранила 1990. год. магистарски рад. На Филозофском факултету у Новом Саду 1995. год. одбранила је докторску дисертацију под називом Еколошка свест одраслих и њен развој. Прво радно искуство стиче као школски педагог у ОШ "Исидора Секулић" у Шајкашу (1983-1985). Од 1985. год. ради на Одсеку за Педагогију, Филозофског факултета у Новом Саду, и то као: асистент приправник (1985-1995), доцент (1996-2001), ванредни професор (2001-2006) и редовни професор (од 2006. године). Професионално се усавршавала на  Institut für Erzehungswissenschaft u Klagenfurtu (1992) и на Freie Universität Berlin – усавршавање из области екологије и одрживог развоја (1998). Ангажована је на основним, мастер и докторским студијама, научним пројектима, програмима стручног усавршавања. Као аутор или коаутор објавила је 14 монографија и више од 200 радова у научним часописима и зборницима радова.

Наставни рад
-  Основне академске студије: Компаративна педагогија 1, Компаративна педагогија 2; Комуникологија; Еколошка педагогија;  Интерактивна педагогија; Образовне иновације; Образовање за менаџмент.
- Мастер академске студије: Екологија и одрживи развој; Увод у омладински рад у заједници; Менаџмент у образовању.
- Докторске студије: Педагошка комуникологија; Образовање и одрживи развој.

Научно-истраживачки рад
- Ужа научна област: Педагогија.
- Научно-истраживачке области посебног интересовања: компаративна педагогија; комуникација и педагошка интеракција; менаџмент и управљање у институцијама васпитања и образовања; еколошка димензија васпитања и образовања, образовање за одрживи развој и партнерство са природом.

Библиографија (избор)
- J. Arsenijević, Milica Andevski, M. Jockov (2017) Role of Communication in Classroom Management, The Anthropologist, International Journal of Contempory and Applied Studies of Man, Kamla- Raj 2017, Taylor & Francis Group, Vol.28, Br.1-2, str. 69-78.
- J. Arsenijević, Andevski Milica (2015) Media Convergence and Diversification - The Meeting of Old and New Media. Procedia Technology 19 (2015) 1-3, pp.1149–1155.
Arsenijević, J., Andevski, M. (2015) Mreže medijske stvarnosti, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“,Vršac., Filozofski fakultet, Novi Sad.,  str. 227.
- , M., Vučković, Ž. (2012) Prolegomena za kritičku pedagogiju medija, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihajlo Palov“, Vršac; Suizdavač, Filozofski fakultet u Novom Sadu,  str. 136.
- Andevski, M., Arsenijević, J. (2012) Correlation of Leadership Characteristics with Personality Traits of Employees in Schools in Serbia, The New Educational Review, Faculty of Education and Psychology, University of Silesia in Katowice, Poland, Vol 29., No.3., r. 33-44.
- Arsenijević, J., (2013) Correlation of Leadership with Professional Characteristics of Principals in Serbian Schools, The New Educational Review, Faculty of Education and Psychology, University of Silesia in Katowice, Poland, Vol  No.1. 31)., r. 131-141. http: // www.educationalrev.us.edu.pl/
- Andevski, M., Arsenijević, J. (2012) Correlation of Leadership Characteristics with Personality Traits of Employees in Schools in Serbia, The New Educational Review, Faculty of Education and Psychology, University of Silesia in Katowice, Poland, Vol 29., No.3., r. 33-44. http: // www.educationalrev.us.edu.pl/
- Andevski, M., Urošević, S., Stamatović, M. (2012) Discourse of Sustainable Development a base of Environmental Education in Serbia, Environmental Engineering and Management Journal, „Gheorghe Asachi“ Technical University of lasi, Romania, Septembar, Vol 11., No 9. p. 1611-1626.
- Andevski, M. Ristić D. (2011)   Refleksivni razvoj pouka in vloga ravnatelja šole = (izvirni znanstveni članek), Didactica Slovenica - Pedagoška obzorja (Journal is indexed and abstracted in Social Sciences Citation Index, Social Scisearch, Journal Citation Reports (Thomson Reuters services), urednik dr Marjan Blažič, (2010) br.5, letnik 25, ; p. 51-63. 
- Andevski, Milica (2008) Umetnost komuniciranja, CEKOM books,Novi Sad, str.260.
ISBN  978-86-85943-52-2   COBISS.SR-ID  228605959
- Andevski, Milica (2007) Menadžment  obrazovanja, CEKOM books, Novi Sad, str. 299.
ISBN  978-86-85943-40-9   COBISS.SR-ID  223710983 

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране