Poziv za godišnje nagrade najboljim mladim istraživačima ili studentima doktorskih studija Filozofskog fakulteta

Opšte

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODELJIVANJE GODIŠNJIH NAGRADA NAJBOLJIM MLADIM ISTRAŽIVAČIMA ILI STUDENTIMA DOKTORSKIH STUDIJA FILOZOFSKOG FAKULTETA ZA 2020. GODINU

U skladu sa Pravilnikom za dodeljivanje godišnjih nagrada najboljim mladim istraživačima ili studentima doktorskih studija Filozofskog faulteta, Fakultet povodom obeležavanja 1. decembra Dana Fakulteta objavljuje Poziv za godišnje nagrade najboljim mladim istraživačima ili studentima doktorskih studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Filozofski fakultet dodeljuje dve ravnopravne godišnje nagrade najboljim mladim istraživačima ili studentima doktorskih studija: nagradu za oblast društvenih nauka i nagradu za oblast humanističkih nauka.

Dobitnicima nagrada se dodeljuju diploma i novčana nagrada u iznosu od 60.000,00 dinara po dobitniku.

Najmanje 80% sredstava od dobijene novčane Nagrade mora se koristiti za neku od sledećih namena: naučno usavršavanje u zemlji i inostranstvu, učešće na naučnim skupovima sa radom, nabavku naučne literature ili nabavku opreme.

1. USLOVI UČEŠĆA

Kandidati za Nagradu moraju ispunjavati sledeće uslove:

-   da su državljani Republike Srbije;
-   da nisu stariji od 35 godina;

Mladi istraživač ili student doktorskih studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu koji ispunjava uslove iz prethodnog stava podnosi prijavu Odboru za dodelu nagrada Fakulteta.

2. KRITERIJUMI IZBORA

Prilikom razmatranja prijava, Odbor za dodelu nagrada rukovodiće se sledećim kriterijumima:

  1. indeks kompetentnosti kandidata određen prema Pravilniku o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača – naučnoistraživački doprinos kandidata http://www.ff.uns.ac.rs/sr/fakultet/o-fakultetu/pravna-akta/za-zaposlene/izbori-u-zvanje
  2. naučnoistraživački doprinos:

2.1. učešće na domaćem projektu
2.2. učešće na međunarodnom projektu
2.3. indeks citiranosti
2.4. samostalnost u radu
2.5. prethodno dobijena priznanja i nagrade naučnih i stručnih asocijacija
2.6. doprinos jačanju ugleda akademske zajednice putem različitih vidova javnog angažovanja (organizovanje seminara, učestvovanje u panel-diskusijama i sl.)

Kandidat mora da ispuni najmanje jedan od kriterijuma iz tačke 2 ovog člana kako bi se njegova prijava mogla dalje razmatrati.

  1. Razgovor sa kandidatima koji su ušli u uži izbor.

Ukupan broj bodova koji je kandidat ostvario dobija se sabiranjem bodova u skladu sa tačkom 1 člana 7 ovog Pravilnika.

Na osnovu ukupnog broja bodova i ispunjenosti najmanje jedog od kriterijuma iz tačke 2 člana 7 ovog Pravilnika, Odbor za dodelu nagrada određuje uži izbor kandidata za svaku od dve ravnopravne nagrade.

S kandidatima iz užeg izbora članovi Odbora obavljaju razgovor. Po završenom razgovoru sa kandidatima koji su ušli u uži izbor, Odbor opisno vrednuje svakog od kandidata i upućuje obrazloženi predlog Nastavno-naučnom veću Fakulteta koji donosi Odluku o dodeli nagrada.

3.  POTREBNA DOKUMENTACIJA

Mladi istraživač ili  student doktorskih studija koji smatra da ispunjava uslove učešća po ovom Pozivu podnosi sledeću dokumentaciju:

  1. biografiju sastavljenu po Europass modelu;
  2. spisak objavljenih naučnih i stručnih radova kategorizovanih prema Pravilniku o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultatat istraživača (uz priložene fotokopije ili elektronske verzije istih);
  3. potvrdu o indeksu citiranosti koja se dobija od Biblioteke Matice srpske (zvaničnu potvrdu o broju citata, na memorandumu Biblioteke sa pečatom i potpisom bibliotekara);
  4. potvrdu o učešću na domaćim ili međunarodnim naučnim projektima koju potpisuje šef ili koordinator projekta;
  5. prethodno dobijena priznanja i nagrade (fotokopije);
  6. dokaze o ispunjenim uslovima za učešće po pozivu.

Prijavu sa pratećom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Filozofski fakultet
Dr Zorana Đinđića 2
Novi Sad

sa naznakom: „Prijava za dodeljivanje nagrada najboljim mladim istraživačima ili studentima doktorskih studija“

ili predati lično u kancelariju M-9 na Filozofskom fakultetu.

Rok za dostavljanje prijava je 11.10.2020. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 DEKAN FILOZOFSKOG FAKULTETA
Pr
of. dr Ivana Živančević Sekeruš

Slike

  • /uploads/attachment/vest/312/FF15.jpg
Vrh strane