15EJEJ50 - Komunikativna kompetencija

Specifikacija predmeta
Naziv Komunikativna kompetencija
Akronim 15EJEJ50
Studijski program Engleski jezik i književnost
Modul
Tip studija osnovne akademske studije prvog stepena
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je da se studenti upoznaju sa pojmom komunikativne kompetencije, da razumeju razliku između gramatičke i pragmatičke kompetencije i da se osposobe da se (i) pragmatički prihvatljivo izražavaju na engleskom jeziku, u skladu sa situacijom.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti razumeju pojam komunikacijske kompetencije (KK); razumeju značaj razvoja KK u stranom jeziku; prepoznaju sličnosti između maternjeg i stranog jezika koje pomažu razvoj KK u stranom jeziku; prepoznaju razlike između maternjeg i stranog jezika koje ometaju razvoj KK; svesno razvijaju KK u stranom jeziku i potiskuju KK u maternjem jeziku u komunikaciji na stranom jeziku.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnovni pojmovi komunikacije, komunikativna kompetencija (KK), modeli KK, dimenzije KK (gramatička, sociolingvistička, diskursna, strateška), strategije razvoja KK; pragmatika i pragmatička greška, međukulturni transfer u domenu pragmatike; razvijanje pragmatičke kompetencije u nastavi stranog jezika, autentični materijali u razvoju pragmatičke kompetencije.
  Sadržaj praktične nastave Na seminarima/vežbama fokus će biti na analizi podataka (video snimci, dijalozi, televizijske serije i filmovi, itd.) kako bi se uporedile i kontrastirale realizacije različitih govornih činova u maternjem i stranom jeziku i upotreba strategija učtivosti u zavisnosti od situacije.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, diskusije, praktična nastava, prezentacije studenata.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti 40
  Kolokvijumi
  Seminari
  Vrh strane