15DFJ24 - Leva periferija klauze-kontrastivna analiza

Specifikacija predmeta
Naziv Leva periferija klauze-kontrastivna analiza
Akronim 15DFJ24
Studijski program Jezik i književnost
Modul
Tip studija doktorske akademske studije trećeg stepena
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je da se studenti osposobe da samostalno prepoznaju sličnosti i razlike između engleskog i srpskog jezika u domenu leve periferije klauze, da istraže i analiziraju jednu pojavu iz ovog domena, te da oslanjajući se na relevantnu literaturu iz oblasti ponude objašnjenje izabrane pojave.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Student ume da prepozna pojavu u pogledu koje se razlikuju engleski i srpski jezik, ume da pronađe relevantnu literaturu i da je protumači; ume da sagleda izabranu pojavu iz više uglova i da je detaljno prouči; ume da ponudi argumentovano rešenje ili objašnjenje problema i da ga na odgovarajući način izloži.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Tradicionalne pretpostavke i prikaz leve periferije klauze. Razuđena sturktura leve periferije. Unutrašnja struktura polja fokusa: vrste fokusa i položaj(i) fokusa. Unutrašnja struktura polja teme: broj i vrste teme. Snaga, finitnost i druge projekcije. Upitne rečenice i razuđena struktura fraze komplementizatora.
   Sadržaj praktične nastave
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   5 2
   Metode izvođenja nastave Rad pod mentorstvom, diskusije, studentske prezentacije.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti 50
   Kolokvijumi
   Seminari
   Vrh strane