14PSPSO16 - Multivarijatna analiza

Specifikacija predmeta
Naziv Multivarijatna analiza
Akronim 14PSPSO16
Studijski program Psihologija
Modul
Tip studija osnovne akademske studije prvog stepena
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima Da bi student polagao ispit potrebno je da ima položene ispite iz Uvoda u statistiku (14PSPSO04) i Napredne statistike (14PSPSO10). Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta a) Upoznavanje studenata - sa pojmovima i operatorima koji omogućavaju razumevanje složenih latentnih (strukturalnih i dinamičkih) odnosa među psihičkim pojavama i procesima - sa algoritmima i programima za izvođenje osnovnih multivarijatnih statističkih procedura b) Osposobljavanje studenata: - za odabir metoda statističke podrške složenim nacrtima istraživanja latentnog prostora - za samostalnu interpretaciju rezultata multivarijatnih analiza - za donošenje odluka na osnovu rezultata multivarijatnih analiza
  Ishodi učenja (stečena znanja) Od studenta se očekuje da na kraju kursa bude sposoban da: - odabere odgovarajuće metode multivarijatne analize za podršku problema tipičnih za psihološka istraživanja - sprovodi multivarijatne analize podataka korišćenjem odgovarajućih programa - interpretira rezultate dobijene osnovnim metodama multivarijatne analize podataka
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave I Osnovi geometrije vektorskog prostora i matrične algebre; II Faktorska i komponentna analiza; III Kanonička korelaciona analiza; IV Diskriminativna analiza; V Klaster analiza; VI Višedimenziono skaliranje
  Sadržaj praktične nastave Sprovođenje multivarijatnih statističkih tehnika u odgovarajućim računarskim programima i interpretacija rezultata
  Literatura
  1. Kovačić, Z. (1994). Multivarijaciona analiza. Beograd: Ekonomski fakultet.
  2. Dopunska literatura: StatSoft, Inc. (2007). Electronic Statistics Textbook. Tulsa, OK: StatSoft.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja i vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 35
  Praktična nastava Usmeni ispit 25
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari
  Vrh strane