Miloš Jocić

Miloš Jocić, docent

Kontakt
Kabinet: 316
E-adresa: miloshjocic@ff.uns.ac.rs
Telefon: 021/485-3957

Akademska karijera
- 2016. godina – izbor u zvanje asistenta (naučna oblast: Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti)
- 2012. godine – Master, Filozofski fakultet, Novi Sad. Oblast: Srpska književnost 20. veka. Naslov rada: Postkolonijalno čitanje „Travničke hronike“ Ive Andrića.
- 2011. godine – Diploma, Filozofski fakultet, Novi Sad

Jedan od pokretača i urednika Zinga, sajta namenjenom Kursu kreativnog pisanja proze. Jedan od pokretača Kursa kreativnog pisanja interaktivne fikcije. Priređivač temata Književnost i internet u časopisu „Letopis Matice srpske“  (knjiga 496, sveska 3). Urednik književnog časopisa Međutim, DNK (Društvo novosadskih književnika).

Nastavni rad
Asistent na kursevima:
Kreativno pisanje proze
Kreativno pisanje interaktivne fikcije
Slovenačka književnost 1
Slovenačka književnost 2
Pregled poetika
Stalni oblici pesme i strofe
Stvaralaštvo Stanislava Vinavera
Neoavangardne i eksperimentalne tendencije u srpskoj književnosti XX veka (Srpska književnost MAS)
Kultura, komunikacija, mediji (Komparativna književnost)
Teorija književnosti (Komparativna književnost)
Teorija književnosti (Ruski jezik i književnost)

Oblasti interesovanja i istraživanja
Kreativno pisanje
Srpska književnost 20. veka (avangarda, neoavangarda, postmoderna)
Teorija književnosti
Studije kulture
Komparativna istraživanja južnoslovenskih književnosti

Naučni i stručni radovi u časopisima
(2016) „Veštac“ i „Veštac“ - jedan tekst u dva medijuma (Mehanizmi interaktivne adaptacije fantazijskih romana i pripovedaka Andžeja Sapkovskog u slučaju serijala video igara „The Witcher“), Zbirnik naukovih pracь „Slov'яnsьka fantastika”, Kiїv: Kiїvsьkiй nacionalьniй universitet „Taras Ševčenko”, tom 2, str. 297–314.

 (2016) „Piknik pored puta“ braće Strugacki i video–igra „STALKER“: motivske i narativne veze u kontekstu interaktivno– nelinearnog pripovedanja, Književna istorija, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 48, 160, str. 162–169.

 (2018) Karnevalizacija u romanima Petrovgradska prašina i Andraci, jepuri i ostala najvažnija čudovišta Petrovgrada i Srednjeg Banata Vojislava Despotova. 47. sastanak slavista u Vukove dane, Međunarodni slavistički centar, str. 351–358.

 (2018) „Mjeća“ Stanislava Vinavera: od krnjeg francuskog simbolizma do savremenih čitanja, Vinaverovo ogledalo, Fondacija Stanislav Vinaver, Šabac; Filozofski fakultet, Novi Sad; Institut za književnost i umetnost, Beograd.

 (2019) YU scena vizuelne poezije. Jugoslovenska književnost: prošlost, sadašnjost i budućnost jednog spornog pojma. Urednici: Adrijana Marčetić, Bojana Stojanović Pantović, Vladimir Zorić, Dunja Dušanić, Beograd, Čigoja štampa, str. 151–168.

 

Vrh strane