Karolina Lendak-Kabok

Karolina Lendak-Kabok, docent

Kontakt
Kabinet: 248
E-adresa:  karolina.lendak.kabok@ff.uns.ac.rs

Biografija
Karolina Lendak-Kabok (1986), diplomirala (2010) i master studije završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (2012). Pravosudni ispit položila je 2012. godine, a naredne godine izabrana je za sudskog prevodioca za mađarski jezik. Doktorske studije je upisala 2012. godine na Centru za rodne studije, Asocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja (ACIMSI) Univerziteta u Novom Sadu i u toku kojih je školsku 2018/19 godinu provela na programu Doktorske podrške (Doctoral Support Program) na Departmanu za rodne studije Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti (CEU). Doktorsku disertaciju je odbranila na engleskom jeziku 2019. godine u Centru za rodne studije, ACIMSI, Univerziteta u Novom Sadu. Tema disertacije: Status of women for national minorities in the Serbian higher education system – Focus on women from the Hungarian national minority (Položaj žena iz nacionalnih manjina u sistemu visokog obrazovanja Srbije – osvrt na žene iz mađarske nacionalne manjine), pod mentorstvom prof. dr Andree Pete (Pető Andrea) sa CEU u Budimpešti.

Gostujuća istraživačica na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti (CEU) (2015), Univerzitetu u Sidneju (2016), Univerzitetu u Istočnom Parizu (UniversitéParis-EstCréteil), (2018) i Univerzitetu u Lozani (2018), Univerzitetu Etveš Lorand (Eötvös Loránd) (2019). Predavanje po pozivu držala na Univerzitetu u Kjotu (Japan), naslov predavanja: Intersections of gender class and ethnicity in the Serbian higher education system (Intersekcija roda, klase i etniciteta u sistemu visokog obrazovanja Srbije) (2019). Dobitnica je nagrade Kristalna kugla (2017) za izvanredan naučni doprinos na polju društvenih nauka i za uspešna učešća na Vojvođanskim mađarskim naučnim konferencijama studenata (VMNKS). Učestvovala je na međunarodnim konferencijama iz oblasti roda i visokog obrazovanja, roda u obrazovanju i manjinskih jezika u Beču, Budimpešti, Londonu, Dablinu, Valensiji, Beogradu, itd. 2016. godine bila je organizatorka trening škole Rod u istraživanju i Horizont 2020 projektima (Gender in Reserach and in Horizon 2020 Projects) na Univerzitetu u Novom Sadu, u okviru COST projekta GenderSTE Akcije.

Naučnoistraživački rad
Oblasti naučnog istraživanja:  etnicitet, rod, obrazovanje i intersekcionalnost, manjinska prava, socijalna zaštita ugroženih grupa.

Bibliografija (izbor)
Lendák-Kabók, K. (2021), A Gender Perspective on Language, Ethnicity, and Otherness in the Serbian Higher Education System, Journal of Language, Identity and Education. Doi: 10.1080/15348458.2021.1920415 (online first)

Lendák-Kabók, K. (2020). Ethnic minority women in the Serbian academic community, European Journal of Women’s Studies. Doi: 10.1177/1350506820958740

Lendák-Kabók, K. (2020). Women’s work-life balance strategies in academia, Journal of Family Studies. Doi: 10.1080/13229400.2020.1802324

Lendák-Kabók, K., Popov, S. & Lendák, I. (2020).  The Educational Migration of Sub-state Ethnic Minorities on the Outskirts of the EU: A Case Study of Serbia, Intersections. East European Journal of Society and Politics, 6 (2): 130–153.

Lendák-Kabók, K. & Popov, S. (2019). Rodne razlike pri izboru studija maturanata mađarske, slovačke i rumunske nacionalne manjine u Srbiji, Sociologija, 61(1): 75–86.

Lendák-Kabók, K. (2018). Visoke akademske pozicije u Srbiji: mogućnosti za pripadnice nacionalnih zajednica?, Sociologija, 60(1): 330–346.

Lendák-Kabók, K. (2017). Uticaj jezičke barijere na uspeh žena iz mađarske nacionalne zajednice u sistemu visokog obrazovanja Srbije, Temida, 20(1): 77–94.

Lendák-Kabók, K. (2016). Az interszekcionalitás vajdasági vonatkozásai [Vovjođanski aspekt intersekcionalnosti], Létünk, 46(4): 73–88.

Kompletna bibliografija (pdf)

Vrh strane