Marina Šimak Spevakova

Marina Šimak Spevakova, vanredni profesor

Kontakt
Kabinet: 246
Broj telefona: +31 21 485 3892
E-adresa: marina.simak@ff.uns.ac.rs

Biografija
Završila je Gimnaziju „Isidora Sekulić“ u Novom Sadu i studije Slovačkog jezika i književnosti na Odseku za slovakistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 2002. godine. Pohađala je Specijalističke akademske studije (SAS) u Novom Sadu iz tematskih oblasti Multikulturalizam i komparatistika (2000) i Slovačka nacionalna zajednica u multikulturnom regionu (2001). Magistrirala je 2009. godine a doktorsku disertaciju iz oblasti nauke o književnosti odbranila je 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na temu   „Intertekstualnost u delu Vićazoslava Hronjeca“. Izabrana je za docenta 2015. godine.

Kao predavač boravila je na Prešovskom univerzitetu u Prešovu (2016) i Univerzitetu „Matej Bel“ u Banskoj Bistrici (2017) u Slovačkoj kao i na Univerzitetu u Varšavi (2016) u Poljskoj u okviru programa razmene nastavnog osoblja Erasmus +. Bila je saradnik na bilateralnom projektu sa Slovačkom Republikom u okviru kojeg je održala predavanje u Institutu za slovačku književnost Slovačke akademije nauka u Bratislavi 2015. godine.

Nastavni rad
Teorija književnosti 1 i 2 (OAS)
Teorija i praksa prevođenja 1 i 2 (OAS)
Starija slovačka književnost (OAS)
Klasicizam i romantizam u slovačkoj književnosti (OAS)
Slovačka književnost prve polovine 20. veka 1 i 2 (OAS)
Slovačka književnost za decu (OAS)
Pravci nauke o književnosti (OAS, izborni kurs)
Poetika Vićazoslava Hronjeca u komparativnim vezama (MAS, izborni kurs)

Naučno-istraživački rad
Bavi se istraživanjem slovačke književnosti i nauke o književnosti kao i slovačke književnosti u Vojvodini.

Bibliografija (izbor)
-
Marína Šimáková Speváková: Podoby intertextuality v tvorbe Víťazoslava Hronca. Novi Sad: Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Fondacija Bogumila Hrabaka za publikovanje doktorskih disertacija, 2015. VI, 200 str. ISBN 978-86-80114-01-9. ISBN 978-86-85889-14-1.
- Marína Šimáková Speváková: Viacruký básnik. Doslov (Pogovor) In: Víťazoslava Hronec: Eseje. Fintice-Košice: FACE, 2016, str. 176-182, ISBN 978-80-8973-11-5
- Marína Šimáková Speváková: Stereotypy a obrazy o iných ako súčast cestopisnej literatúry : na príklade cestopisov o Čienej Hore Jozefa Holúbeka : (1883-1956). In: Slovenská literatúra, 2018, roč. 65, č. 5, str. 379-399.
- Marína Šimáková Speváková: Problém žánrového zatriedenia postmodernistickej prózy z aspektu intertextuality (na príklade prózy Víťazoslava Hronca). In. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Č. 39 Vol. 2, 2014, str. 203-216.
- Marína Šimáková Speváková: Intertextualita v poézii Víťazoslava Hronca. In. Slavistika. Č. 18, 2014, Beograd: Slavističko društvo Srbije, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, str. 462-464.
- Marina Šimakova Spevakova: Impulsi jugoslovenske neoavangarde u slovačkoj poeziji. In: Susret kultura, Novi Sad : Filozofski fakultet, 2018, str. 319– 327.

Kompletna bibliografija (pdf)

Marína Šimáková Speváková, docentka

Kontaktné údaje
kabinet: 246
číslo telefónu: +31 21 485 3892
e-adresa: marina.simak@ff.uns.ac.rs

Životopis
Absolvovala Gymnázium Isidory Sekulićovej v Novom Sade a  v roku 2002 štúdium Slovenského jazyka a literatúry na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade. Navštevovala Špeciálne akademické štúdiá (ŠAŠ) v Novom Sade v tematických oblastiach Multikulturalizmus a komparatistika (2000) a Slovenské národnostné spoločenstvo v multikultúrnom prostredí (2001).  Magisterské štúdiá ukončila v roku 2009 a dizertačnú prácu z literárnej vedy s názvom Intertextualita v diele Víťazoslava Hronca  obhájila na Univerzite v Novom Sade v roku 2014.  V roku 2015  jej bola udelená  hodnosť docentky.

Prednášala na Prešovskej univerzite v Prešove (2016) a na Univerzite Matej Bela  v Banskej Bystrici (2017) na Slovensku, tiež na Varšavskej univerzite (2016) v Poľsku v rámci vysokoškolského programu mobilít pre učiteľov Erasmus +. V rámci spolupráce na bilaterálnom projekte so Slovenskou republikou prednášala v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave (2015).

Pedagogická činnosť
Teória literatúry 1 a 2 (ZAŠ)
Teória a prax prekladu 1 a 2 (ZAŠ)
Staršia slovenská literatúra (ZAŠ)
Klasicizmus a romantizmus v slovenskej literatúre (ZAŠ)
Slovenská literatúra prvej polovice 20. storočia 1 a 2 (ZAŠ)
Slovenská detská literatúra (ZAŠ)
Metodológia literárnej vedy (ZAŠ, voliteľný predmet)
Poetika Víťazoslava Hronca v komparatívnych súvislostiach (MAŠ, voliteľný predmet)

Vedeckovýskumná činnosť
Zaoberá sa výskumom slovenskej literatúry a literárnej vedy ako aj slovenskej vojvodinskej literatúry.  

Bibliografia (selektívna)
Marína Šimáková Speváková: Podoby intertextuality v tvorbe Víťazoslava Hronca. Novi Sad: Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Fondacija Bogumila Hrabaka za publikovanje doktorskih disertacija, 2015. VI, 200 str. ISBN 978-86-80114-01-9. ISBN 978-86-85889-14-1.

Marína Šimáková Speváková: Viacruký básnik. Doslov (Pogovor) In: Víťazoslava Hronec: Eseje. Fintice-Košice: FACE, 2016, str. 176-182, ISBN 978-80-8973-11-5

Marína Šimáková Speváková: Stereotypy a obrazy o iných ako súčast cestopisnej literatúry : na príklade cestopisov o Čienej Hore Jozefa Holúbeka : (1883-1956). In: Slovenská literatúra, 2018, roč. 65, č. 5, str. 379-399.

Marína Šimáková Speváková: Problém žánrového zatriedenia postmodernistickej prózy z aspektu intertextuality (na príklade prózy Víťazoslava Hronca). In. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Č. 39 Vol. 2, 2014, str. 203-216. 

Marína Šimáková Speváková: Intertextualita v poézii Víťazoslava Hronca. In. Slavistika. Č. 18, 2014, Beograd: Slavističko društvo Srbije, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, str. 462-464.

Marina Šimakova Spevakova: Impulsi jugoslovenske neoavangarde u slovačkoj poeziji. In: Susret kultura, Novi Sad : Filozofski fakultet, 2018, str. 319– 327.

 

Vrh strane