Daniela Marčok

Daniela Marčok, docent

Kontakt
Kabinet: 244
Broj telefona: 021/485-3894
E-adresa: danielamarcokova@ff.uns.ac.rs

Biografija
◦ 2013. godine - Doktorat, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Filološke nauke, (naslov rada: “Deskripcija prirode i njen vaspitni uticaj na učenike u književnim tekstovima u čitankama za osnovnu školu na slovačkom jeziku u Srbiji“)
◦ 2009. godine - Magistratura, Pedagoški fakultet u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu
Oblast: Metodika nastave
◦ 2004. godine - Diploma, Učiteljski fakultet u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu
Oblast: Razredna nastava

Nastavni rad
Istorija slovačke kulture
Kulturna istorija Slovaka u Vojvodini
Istorija slovačkog naroda
Južnoslovensko-slovačke kulturne i književne veze
Seobe Slovaka na Donju zemlju i u Bačku, Banat i Srem
Slovački kao strani jezik

Naučno-istraživački rad
Istorija slovačke kulture
Istorija slovačkog naroda
Srpsko-slovačke kulturne i književne veze
Metodika nastave slovačkog jezika i književnosti

Bibliografija (izbor)
- Janko Ramač, Daniela Marčok, The Arrival of the Slovaks in Kysáč (from the 7th decade of the 18th to the beginning of the 19th century), Istraživanja. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2018, 92-109; ISSN 0350-2112; Online ISSN 2406-1131; UDC: 930.85(=162.4)(497.113 Kisač)
- Daniela Marčoková, Jarmila Hodoličová, Úradné, domácke a viacjazyčné varianty mien v Zápisnici zasadnutí školskej stolice cirkvi evanjelickej a.v. kysáčskej v rokoch 1895-1900. Contributions to the 21st Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2018, 142-151; ISSN: 2363-860
- Daniela Marčoková, Janko Ramač, Desať rokov inkluzívneho vzdelávania v základných školách v Srbsku, Človek so znevýhodnením (postihnutím, hendikepom) v literatúre pre deti a mládež a v inkluzívnej edukácii. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov, 18. – 19. október 2018. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, 377 – 399; ISSN:  ISBN 978-80-555-2103-9
- Ľudmila Liptáková, Daniela Marčoková, Poznámky k vyučovaniu slovenského jazyka v Srbskej republike. O dieťati, jazyku, literatúre. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, 44-51; ISSN: 1339-3200
- Janko Ramač, Daniela Marčoková, Začiatky dolnozemskej vojvodinskej evanjelickej a. v. školy v Kysáči (koniec 18. a začiatok 19. storočia, Úloha cirkvi v živote dolnozemských Slovákov. Zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Nadlaku 16. -17. marca 2018. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2018, 240 – 248; ISSN:  ISBN: 978-973-107-134-3
- Ramač Janko, Marčok Daniela, Ruthenian-Slovak Literary Connections in the Second Half of the 20th Century, Knjiga apstrakata: The Tenth International Interdisciplinary Symposium - ENCOUNTER OF CULTURES. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2018, 33; ISBN:  978-86-6065-490-0
- Daniela Marčoková, Uplatnenie zážitkovej koncepcie pri spracovaní textu na hodinách slovenského jazyka. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou "Slovenčina ako cudzí jazyk". Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, 170-177; ISBN: 978-80-223-3983-4

Kompletna bibliografija (pdf)

Daniela Marčoková, docentka

Kontakt
Kabinet: 244
Číslo telefónu: 021/485-3894
E-adresa: danielamarcokova@ff.uns.ac.rs

Životopis
2013 – doktorát, Filozofická fakulta, Nový Sad
Oblasť: Filologické vedy, (názov práce: Deskripcia prírody a jej výchovný vplyv na žiakov v literárnych textoch v slovenských čítankách pre základné školy v Srbsku)
2009 – magistratúra, Pedagogická fakulta v Sombore, Univerzita v Novom Sade
Oblasť: Metodika výučby
2004 – diplom, Učiteľská fakulta v Sombore, Univerzita v Novom Sade
Oblasť: Triedna výučba

Pedagogická činnosť
Zoznam kurzov, ktoré má učiteľ podľa platnej akreditácie:
Dejiny slovenského národa
Dejiny slovenskej kultúry
Kultúrne dejiny Slovákov vo Vojvodine
Južnoslovansko-slovenské kultúrne a literárne styky
Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem a do Báčky, Banátu a Sriemu
Slovenský jazyk ako cudzí jazyk

Vedeckovýskumná činnosť
Najvýznamnejšie oblasti záujmu učiteľa:
Dejiny slovenskej kultúry
Dejiny slovenského národa
Srbsko-slovenské kultúrne a literárne styky
Metodika vyučovania slovenského jazyka a literatúry

Bibliografia (výber)
Ramač, J. –  Marčok, D. : The Arrival of the Slovaks in Kysáč (from the 7th decade of the 18th to the beginning of the 19th century), Istraživanja. Novi Sad: Filozofski fakultet 2018, 92 – 109; ISSN 0350-2112;Online ISSN 2406-1131; UDC: 930.85(=162.4)(497.113 Kisač)

Marčoková, D. – Hodoličová, J.: Úradné, domácke a viacjazyčné varianty mien v Zápisnici zasadnutí školskej stolice cirkvi evanjelickej a.v. kysáčskej v rokoch 1895 – 1900. Contributions to the 21st Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2018, 142 – 151; ISSN 2363-860

Marčoková, D. – Ramač, J.: Desať rokov inkluzívneho vzdelávania v základných školách v Srbsku, Človek so znevýhodnením (postihnutím, hendikepom) v literatúre pre deti a mládež a v inkluzívnej edukácii. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov, 18. – 19. október 2018.Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2018, 377 – 399; ISBN 978-80-555-2103-9

Liptáková, Ľ. – Marčoková, D.: Poznámky k vyučovaniu slovenského jazyka v Srbskej republike. O dieťati, jazyku, literatúre. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2018, 44 – 51; ISSN 1339-3200

Ramač, J. – Marčoková, D.: Začiatky dolnozemskej vojvodinskej evanjelickej a. v. školy v Kysáči (koniec 18. a začiatok 19. storočia), Úloha cirkvi v živote dolnozemských Slovákov. Zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Nadlaku 16. – 17. marca 2018. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2018, 240 – 248; ISBN 978-973-107-134-3

Ramač, J. – Marčok D.: Ruthenian-Slovak Literary Connections in the Second Half of the 20th Century, Knjiga apstrakata: The Tenth International Interdisciplinary Symposium - ENCOUNTER OF CULTURES. Novi Sad: Filozofski fakultet 2018, 33; ISBN  978-86-6065-490-0

Marčoková, D.: Uplatnenie zážitkovej koncepcie pri spracovaní textu na hodinách slovenského jazyka. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou "Slovenčina ako cudzí jazyk". Univerzita Komenského v Bratislave 2015, 170 – 177; ISBN 978-80-223-3983-4

Vrh strane