Ana Makišova

Ana Makišova, redovni profesor

Kontakt
Kabinet: 244
Telefon: 021/485-3894
E-adresa: makisova@ff.uns.ac.rs

Rođena 8. novembra 1961. Godine u Gložanu. Osnovnu školu završila na slovačkom jeziku u Gložanu a gimnaziju u Bačkom Petrovcu na slovačkom jeziku. Studirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na Odseku za slovakistiku - studijska grupa Slovački jezik i književnost (1985). Magistarske studije završila na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, odbranivši magistarski rad (2005) Komunikácia v materskej škole (Komuniciranje na predškolskom uzrastu). Doktorat lingvističkih nauka stekla na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (2007) odbranom doktorske disertacije Prídavné mená v slovenčine a v srbčine (Pridevi u slovačkom i srpskom jeziku). Od 1985. godine je u radnom odnosu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na Odseku za slovakistiku, uža naučna oblast Slovakistika, najpre kao asistentkinja za slovački jezik, zatim kao docentkinja (2007), vanredna profesorka (2012) I redovna profesorka (2017). Od 2007. godine predaje savremeni slovački jezik i na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. 

Nastavni rad
- Pravopis slovačkog jezika
- Morfologija slovačkog jezika
- Istorija slovačkog jezika
- Dijalektologija slovačkog jezika
- Srpski jezik u kontaktu sa slovačkim
- Komparativna morfologija slovačkog i srpskog jezika
- Slovačko-srpska kontrastivna proučavanja jezika
- Primenjena lingvistika slovačkog jezika

Naučno-istraživački rad
- Komparativna i kontrastivna istraživanja slovačkog i srpskog jezika
- Savremeni slovački jezik
- Morfologija slovačkog jezika
- Sociolingvistika
- Onomastika

Bibliografija (izbor)
- Slovenský jazyk a jazyková kultúra pre 5. ročník základnej školy. (Makišová A., Andrášiková M.). Beograd: Zavod za udžbenike, 2019, 127 s.
- Zmäkčovanie spoluhlások v slovenčine – teória a prax. Contributions to the 21st Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav). Harrassowitz Verlag: Wiesbaden, 2018, s. 132 – 141.
- Transkripcia slovenských vlastných mien do srbčiny. Jezici i kulture u vremenu i prostoru 7. 2. Novi Sad: Filozofski fakultet,  Pedagoško društvo Vojvodine, 2018, s. 165 – 171.
- Interkultúrnosť v učebniciach po slovensky pre stredné školy. InterKult 2017. volume 1. Selected Papers from the Third International Conference Interculturalism in Education. Novi Sad: Pedagoški zavod Vojvodine, 2018, s. 261-278.
- Interferenčné prvky pri používaní predložiek na, za, v v reči vojvodinských Slovákov. Susret kultura. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2018, s. 197-206.
- Slovenčina v kontakte so srbčinou. Nový Sad: Slovakistická vojvodinská spoločnosť, 2017, 156 s.
- Prechýlená podoba priezvisk v praxi vo Vojvodine. Jazykovedné štúdie XXXIII. Prechyľovanie: áno – nie? Veda vydavateľstvo SAV Bratislava, 2016, s. 141 – 149.
- Lexikálne interferenčné prvky vo vojvodinskej slovenčine. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu XLI-1,  Novi Sad: Filozofski fakultet, 2016, s. 209 – 221.
- Komunikácia v materskej škole. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, Vedecké zošity, 2011, 79 s.

Kompletna bibliografija (pdf)

 

Anna Makišová, Riadna profesorka

Kontakt
pracovňa: 244
021/485-3894
makisova@ff.uns.ac.rs

Narodila sa 8. novembra 1961. roku v Hložanoch. Základnú školu ukončila po slovensky v Hložanoch a gymnázium v Báčskom Petrovci. Študovala na Filozofickej fakulte v Novom Sade na Oddelení slovakistiky – odbor Slovenský jazyk a literatúra (1980 – 1985). Magisterské štúdiá absolvovala na Filozofickej fakulte v Novom Sade, obhájením magisterskej práce (2005) Komunikácia v materskej škole. V roku 2007 obhájila dizertačnú prácu Prídavné mená v slovenčine a v srbčine na Filozofickej fakulte v Novom Sade a získala hodnosť doktor lingvistických vied. Od roku 1985 pracuje na Filozofickej fakulte v Novom Sade na Oddelení slovakistiky, vedecká oblasť Slovakistika. Najprv ako asistenka slovenského jazyka, potom ako docentka (2007), mimoriadna profesorka (2012) a riadna profesorka (2017). od roku 2007 učí súčasný slovenský jazyk aj na Vysokej škole odborových štúdií pre vzdelávanie vychovávateľov v Novom Sade.

Pedagogická činnosť
- Pravopis slovenského jazyka
- Morfológia slovenského jazyka
- Dejiny slovenského jazyka
- Dialektológia slovenského jazyka
- Srbský jazyk v kontakte so slovenským
- Komparatívna morfológia slovenského a srbského jazyka
- Slovensko-srbské kontrastívne výskumy jazyka
- Aplikovaná lingvistika slovenského jazyka

Vedecko-výskumná činnosť
- Komparatívne a kontrastívne výskumy slovenského a srbského jazyka
- Súčasný slovenský jazyk
- Morfológia slovenského jazyka
- Sociolingvistika
- Onomastika

 

 

Vrh strane