Nataša Ajdžanović

Nataša Ajdžanović, docent

Kontakt
Kabinet: 224/II
Broj telefona: 021/459-627
E-adresa: najdzanovic@ff.uns.ac.rs

Biografija
– Osnovne studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na grupi Ruski jezik i književnost (1994–2000).
– Nastavnik ruskog jezika i književnosti u OŠ „Laza Kostić” u Kovilju (2000–2001).
– Magistarski rad odbranila sam 18. 5. 2010, a doktorsku disertaciju 7. 6. 2016.
– Bila sam stručni sekretar na odsecima za slavistiku i rusinistiku i paralelno sa tim bila sam angažovana u nastavi (2002–2005).
– Izabrana sam u zvanje asistenta-pripravnika i držala vežbe na predmetu Ruski jezik po izboru (2005–2010).
– Izabrana sam u zvanje lektora 2010.
– Bila sam angažovana do 1/3 radnog vremena od školske 2010/2011. do 2013/2014. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici i Novom Sadu, a potom i tokom zimskog semestra školske 2016/2017. na Katedri za ruski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nišu.
– Od 2010. godine član sam uredništva časopisa Metodički vidici.
– Član sam Komisije za proveru znanja iz ruskog jezika na nivou B2 za rad u bilingvalnim odeljenjima (od 2015).
– Koordinator sam Odseka za slavistiku za jezik po izboru u Centru za jezike Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (od 2015).
– Član sam Komisije za polaganje ispita za licencu (od 2015).
– Član sam Komisije za proveru znanja iz ruskog jezika za sudske tumače (od 2011).
– Član sam Komisije i sastavljač testova za Olimpijadu iz ruskog jezika (od 2013).
– Predsednik sam ekspertske komisije Totalnog diktata iz ruskog jezika za Novi Sad (od 2014).
– Član sam Komisije za nastavu Međunarodnog komiteta slavista (od 2018).
– Potpredsednik sam Slavističkog društva Srbije (od 2019).
– Zamenik sam šefa Odseka za slavistiku (od 2019).

Nastavni rad
– Metodika nastave ruskog jezika 1
– Metodika nastave ruskog jezika 2 (metodička praksa)
– Ruski jezik po izboru
– Ruski jezik 1 (Drugi slovenski jezik)
– Ruski jezik 2 (Drugi slovenski jezik)

Naučno-istraživački rad
Oblasti kojima se bavim su: metodika nastave ruskog jezika, ruski jezik kao strani, kontrastivno proučavanje ruskog i srpskog jezika.

Bibliografija (izbor)
– Ajdžanović, Nataša, Kontrastivno proučavanje ruskog i srpskog jezika. Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije. 2007, XI: 244–259. UDK: 811.163.41:811.161.1 COBISS.SR-ID: 144456204
– Aйdžanovič, Nataša, Rolь rabočeй tetradi v individualizacii i differenciacii obučeniя. Russkiй яzыk kak inoslavяnskiй – Sovremennoe izučenie russkogo яzыka i russkoй kulьturы v inosavяnskom okruženii, Belgrad: Slavističeskoe obщestvo Serbii. 2010, II: 174–181.
– Aйdžanovič, Nataša, K voprosu o sociolingvističeskom i lingvističeskom aspektah učebnika russkogo яzыka kak inoslavяnskogo. Pervaя belgradskaя vstreča slavяnskih rusistov, Russkiй яzыk kak inoslavяnskiй – Sovremennoe izučenie russkogo яzыka i russkoй kulьturы v inosavяnskom okruženii, Belgrad: Slavističeskoe obщestvo Serbii. 2009, I: 93–101.
– Aйdžanovič, Nataša, Osobennosti izučeniя russkogo яzыka v mladšem školьnom vozraste, Obučenie. Testirovanie. Ocenka. Nižniй Novgorod: Ministerstvo obrazovaniя i nauki Rossiйskoй Federacii. Federalьnoe gosudarstvennoe bюdžetnoe obrazovatelьnoe učreždenie vыsšego obrazovaniя. Nižegorodskiй gosudarstvennый lingvističeskiй universitet im. N. A. Dobrolюbova (NLGU). 2018, Vыpusk 18: 64–72.
– Ajdžanović, Nataša, Krstić, Maja, Upotreba augmentativa u jeziku B. Ćopića i njihov prevod na ruski jezik (na materiajlu romana „Glava u klancu noge na vrancu“). Zbornik Matice srpske za književnost i jezik. Novi Sad, 2018. 799–808 UDC 821.163.41-31.09 Ćopić B. UDC 811.163.41’255:811.161.1’255
– Ajdžanović, Nataša. Prevodni ekvivalenti prideva neodređenog vida u ruskom prevodu romana Prokleta avlija. In: Branko Tošović (Hg./ur). Andrićeva avlija. Andrićs Hof. Ivo Andrić u evropskom/europskom kontekstu. Graz – Banjaluka – Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske – Svet knjige – nmlibris. 2015. 8: 611–618. UDK: 821.163.41.09 Andrić I. 811.163.41'367.623 COBISS.SR-ID: 522118500
– Ajdžanović, Nataša. Ruski ekvivalenti srpskih atributivnih imenica s obeležjem [+ osoba] motivisanih negativnim karakteristikama (na primeru romana Travnička hronika). In: Branko Tošović (Hg./ur). Andrićeva avlija. Andrićs Hof. Ivo Andrić u evropskom/europskom kontekstu. Graz – Banjaluka – Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske – Svet knjige – nmlibris. 2015. 8: 939–946. UDK: 821.163.41.09 Andrić I.  811.163.41'367.622: 811.161.1'367.622 COBISS.SR-ID: 522163556

Kompletna bibliografija (pdf)

 

Vrh strane