Aleksandar Mudri

Aleksandar Mudri, docent

Kontakt
Kabinet: 204
Broj telefona: 021 485-3892
E-adresa: mudrisasa@ff.uns.ac.rs

Biografija
2018. godine– Izbor u zvanje – asistent, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Rusinski jezik
2015. godine – Izbor u zvanje – asistent, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Rusinski jezik
2011. godine – Diploma (diplomske akademske studije – master), Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Rusinski jezik
2007. godine – Diploma (osnovne studije) – Filozofski fakultet, Novi Sad 
Oblast: Rusinski jezik

Nastavni rad
Rusinski jezik A 1.1. predmet po izboru
Rusinski jezik A 1.2. predmet po izboru
Morfologija rusinskog jezika 1
Morfologija rusinskog jezika 2
Leksikologija rusinskog jezika 1
Leksikologija rusinskog jezika 2
Metodika i tehnika prevođenja na rusinski jezik 1
Metodika i tehnika prevođenja na rusinski jezik 2

Naučno-istraživački rad
Savremeni rusinski jezik (morfologija, sintaksa, leksikologija)
Kognitivna lingvistika
Kontrastivna lingvistika
Prevođenje (sa poljskog, ukrajinskog, srpskog na rusinski, srpski)

Bibliografija (izbor)
1. (2013). Nazvi polя i čascoh polя pri Rusnacoh u Voйvodini. U: (ured. E. Gutiérrez Rubio). Rolyslav 16, München – Berlin – Washington/D.C.: Verlag Otto Sagner. 148–154.

2. (2014). Giperonimiйni i giponimiйni odnošenя u ramikoh polьodїlskeй leksiki pri Rusnacoh u Voйvodini. U: (ured. E. Gutiérrez Rubio). Rolyslav 17, München – Berlin – Washington/D.C.: Verlag Otto Sagner. 125–131.

3. (2018). Nazvi mladih domašnїh životinьoh u яziku Rusnacoh u Voйvodini. U: (ured. E. Gutiérrez Rubio). Polyslav 21, Wiesbaden: Harrassowitz. 160–169.

4. (2018). Glagoli oranja u rusinskom, srpskom i engleskom jeziku: kontrastivna analiza. U: (ured. S, Gudurić, B, Radić-Bojanić). Jezici i kulture i vremenu i prostoru, VII/2. Novi Sad: Filozofski fakultet, 311–322. http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sites/default/files/db/books/978-86-6065-476-4.pdf

5. (2018). Nazvi domašnіh tvarin u movі rusinіv Voєvodini. Problemi slov’яnoznavstva, 66, 222–234. http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/slavonic/issue/view/100
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2017.66

Kompletna bibliografija (pdf)

Vrh strane