Daniel Sorin Vintila

Daniel-Sorin Vintila, vanredni profesor, strani lektor za rumunski jezik na Odseku za rumunistiku

Kontakt
Kabinet: 272
Telefon: +381 21 459 484
E-adresa: danielsorin.vintila@ff.uns.ac.rs

Biografija
Rođen 25.11.1968. u mestu Đarmata, Tamiški okrug, Rumunija. Diplomirao 1995. godine na Fakultetu za jezike, filozofiju i istoriju Zapadnog univerziteta u Temišvaru, na grupi za rumunski jezik i književnost / ruski jezik i književnost, naslov diplomskog rada: Influenţe dostoievskiene în literatura română [Uticaji Dostojevskog u rumunskoj književnosti]. Doktorirao 2004. godine, odbranivši doktorsku tezu Motivul drumului şi al călătoriei în culturile română şi rusă [Motiv puta i putovanja u rumunskoj i ruskoj kulturi]. Po završetku studija, 1995. godine, zapošljava se u Gimnaziji „Žan Luj Kalderon“ u Temišvaru i istovremeno započinje akademsku karijeru u svojstvu asistenta-pripravnika na Fakultetu za primenjene moderne jezike Univerziteta „Tibiskus” u Temišvaru. U periodu 1998-2005. radi kao asistent, između 2000-2005 – docent, dok 2005. godine stiče zvanje vanrednog profesora. Objavio mnogobrojne radove na rumunskom, ruskom i engleskom jeziku kako u domaćim, tako i u međunarodnim publikacijama. Učestvovao na mnogobrojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu, kao i u realizaciji projekata. Mentor i član komisija na masterskim i doktorskim studijama. Učestvuje u radu stručnih tela pri fakultetu i univerzitetu i član je strukovnih udruženja i asocijacija. Dobitnik Nagrade za zasluge u obrazovanju, priznanja koje dodeljuje predsednik Republike Rumunije.

Nastavni rad
Savremeni rumunski jezik 3-8 (OAS)
Istorija rumunskog književnog jezika (MAS)

Naučno-istraživački rad
Oblasti interesovanja i istraživanja: komparativna književnost, rumunska književnost, stilistika, opšta lingvistika, interkulturalna komunikacija, analiza teksta, naratologija.

Bibliografija (izbor)
•    Ivanić, I., Spariosu, L., & Vintila, D. S. (2018). E-learning technologies and techniques in teaching the Romanian language as a  foreign language: attitudes and assesment. In L. Spariosu, I. Ivanić, I., & V. Petković, (Eds.), InterKult 2017. Selected Papers from the Third International Conference Interculturalism in Education (Vol. 1, pp. 167-188). Novi Sad: Pedagogical Institute of Vojvodina-University of Novi Sad, Faculty of Philosophy.
•    Ivanić, I., Spariosu, L. i Vintila, D. S. (2017). Greške u tvorbi perfekta i futura I na nivoima A1 i A2 učenja rumunskog jezika kao stranog jezika. Nasleđe, 38, 23-37.
•    Spăriosu, L., Vintilă, S. D., & Janjić, I. (2017). Limbă, folclor, cultură. O grilă semiotică a motivului „drum”. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XLII(1), 253-268.
•    Vintilă, S. D. (2013). Limba română literară în Serbia contemporană. În Quaestiones Romanicae (Nr. II/1, p. 479-482) . Szeged, Hungary: Jate Press, Szeged University Press.
•    Vintilă, S. D.  (2011). Timpul ca marcă a veridicităţii la F. M. Dostoievski şi G. Orwell. În  A. Tăt, G. Vălcan, & C. Vălcan (Ed.), Simţul nuanţei (p. 136-140). Cluj: Editura Napoca Star.
•    Vintilă, S. D.  (2010). Drum, dragoste, destin. Repere poetice în proza modernă est-europeană. În A. Tăt, G. Vălcan, & C. Vălcan (Ed.), Anamorfozele iubirii (p. 109-122). Cluj: Editura Napoca Star.
•    Vintilă, S. D. (2007). Drum şi călătorie în „Suflete moarte”. Elemente de poetică literară. În volum omagial Un om, un simbol. In honorem magistri Ivan Evseev (p. 646-654). Bucureşti: Editura CRLC.
•    Vintilă, S. D. (2004). Drum şi călătorie în literatura est–europeană. Timișoara: Editura Mirton.
•    Vintilă, S. D. (2003). De la Homer la Cehov. Prelegeri de literatură comparată şi teorie literară. Timișoara: Editura Mirton.
•    Vintilă, S. D. (2001) Fascinaţia alienării. Modele de interpretare literară. Timișoara: Editura Amphora.

Kompletna bibliografija (pdf)

Biografia profesorului

Daniel-Sorin Vintilă, conferenţiar doctor, lector de limba română la Departamentul de Limba și Literatura Română

Date de contact
Cabinet: 272
Telefon: +381 21 459 484
E-mail: danielsorin.vintila@ff.uns.ac.rs

Biografie
Născut la 25.11.1968, în Giarmata, judeţul Timiş, România. Absolvent al Facultății de Litere, Filozofie şi Istorie a Universităţii de Vest din Timişoara, secţia rusă - română, în anul 1995. Teza de licenţă Influenţe dostoievskiene în literatura română - susținută în 1995, iar teza de doctorat Motivul drumului şi al călătoriei în culturile română şi rusă, în anul 2004. Debutează în învăţământ imediat după absolvire, începând cu anul şcolar 1995-1996, lucrând atât la Liceul Jean Louis Calderon din Timişoara, cât şi ca preparator universitar doctorand, la Facultatea de Limbi Moderne Aplicate a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara. Între 1998-2000 este asistent universitar, între 2000 şi 2005 – lector universitar, iar din 2005 – conferenţiar universitar. A publicat numeroase lucrări științifice și de specialitate în limba română, rusă și engleză, atât în publicații naționale, cât și internaționale. A participat la conferințe și simpozioane științifice în țară și în străinătate, dar și la realizarea de proiecte universitare de cercetare. Este conducător științific și membru al comisiilor la studii de masterat și doctorale. Desfășoară activitate în organismele științifice din cadrul facultății și universității, fiind și membru al organizațiilor și asociațiilor profesionale. Distins cu premiul Meritul pentru învăţământ, clasa a II-a, acordat de Preşedenţia României (publicat în Monitorul Oficial, nr. 1181, din 13 decembrie 2004).

Activitate didactică
Limba română contemporană 3 - 8 (licență)
Istoria limbii române literare (masterat)

Activitate științifică
Domenii de interes și cercetare: literatură comparată, literatură română, limbă română, stilistică, lingvistică generală, comunicare interculturală, analiză de text, naratologie ş.a.

Granturi și proiecte de cercetare

– un contract internaţional individual: Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation (RSS/OSSF), cu numărul 129/2000, având o perioadă de finalizare de un an şi jumătate (iulie 2000 – decembrie 2001).

– colaborare cu Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan“, la realizarea de fişe şi articole pentru Dicţionarul etimologic al limbii române, în baza Contractului nr. 779, din 30 IX 1996.

– membru al echipei de cercetare în cadrul proiectului CNCSIS Interferenţe lingvistice în zona multietnică a Banatului (director de proiect: prof. univ. dr. Maria Király).

Sharing our common environment: learning out–doors in Europe. 2009-2010. Grant European de tip IP, finanţat de Comunitatea Europeană. Membru al echipei de cercetare.

– membru al echipei de cercetare în proiectul TODDLER – Towards Opportunities for Disadvantaged and Diverse Learners on the Early - childhood Road. Grant cu număr de referintă - 510609-2010-LLP-NO-COMENIUS CMP.

– membru al echipei de cercetare în proiectul NUTGECS – A Nutrition Guide for Early Childhood Active Stakeholders. Grant cu număr de referintă LLP-LdV/PAR/2010/RO/142, finanţat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

– expert pe termen lung în proiectul WELNESS-SKILLS FOR TRUE WELLBEING nr, 527797 – LLP – 2012 – 1 – RO – GRUNDTVIG – GMP. Cod cor 235104, poz. 5 a Statului de funcții a proiectului, derulat prin Universitatea de Vest din Timișoara., între 24.01.2013 și 31.12.2014 ș.a.

Bibliografie selectivă
•    Ivanić, I., Spariosu, L., & Vintila, D. S. (2018). E-learning technologies and techniques in teaching the Romanian language as a  foreign language: attitudes and assesment. In L. Spariosu, I. Ivanić, I., & V. Petković, (Eds.), InterKult 2017. Selected Papers from the Third International Conference Interculturalism in Education (Vol. 1, pp. 167-188). Novi Sad: Pedagogical Institute of Vojvodina-University of Novi Sad, Faculty of Philosophy.
•    Ivanić, I., Spariosu, L. i Vintila, D. S. (2017). Greške u tvorbi perfekta i futura I na nivoima A1 i A2 učenja rumunskog jezika kao stranog jezika. Nasleđe, 38, 23-37.
•    Spăriosu, L., Vintilă, S. D., & Janjić, I. (2017). Limbă, folclor, cultură. O grilă semiotică a motivului „drum”. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XLII(1), 253-268.
•    Vintilă, S. D. (2013). Limba română literară în Serbia contemporană. În Quaestiones Romanicae (Nr. II/1, p. 479-482) . Szeged, Hungary: Jate Press, Szeged University Press.
•    Vintilă, S. D.  (2011). Timpul ca marcă a veridicităţii la F. M. Dostoievski şi G. Orwell. În  A. Tăt, G. Vălcan, & C. Vălcan (Ed.), Simţul nuanţei (p. 136-140). Cluj: Editura Napoca Star.
•    Vintilă, S. D.  (2010). Drum, dragoste, destin. Repere poetice în proza modernă est-europeană. În A. Tăt, G. Vălcan, & C. Vălcan (Ed.), Anamorfozele iubirii (p. 109-122). Cluj: Editura Napoca Star.
•    Vintilă, S. D. (2007). Drum şi călătorie în „Suflete moarte”. Elemente de poetică literară. În volum omagial Un om, un simbol. In honorem magistri Ivan Evseev (p. 646-654). Bucureşti: Editura CRLC.
•    Vintilă, S. D. (2004). Drum şi călătorie în literatura est–europeană. Timișoara: Editura Mirton.
•    Vintilă, S. D. (2003). De la Homer la Cehov. Prelegeri de literatură comparată şi teorie literară. Timișoara: Editura Mirton.
•    Vintilă, S. D. (2001) Fascinaţia alienării. Modele de interpretare literară. Timișoara: Editura Amphora.

 

Vrh strane