Ljubica Vlahović

Ljubica Vlahović, redovni profesor

Kontakt
Kabinet 234
Broj telefona 485-387
E-adresa ljubica.vlahovic@ff.uns.ac.rs

Biografija
- Diploma Pravnog fakulteta u Novom Sadu, smer Krivično pravo, 1986.
- Diploma Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Francuski jezik i književnost, 1990.
- Diploma magistra lingvističkih nauka stečena na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 1997. godine, smer Nauka o jeziku, Naslov magistarskog rada: «Aspekti komparacije u francuskom i srpskom jeziku»
- Diploma doktora lingvističkih nauka stečena na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2007. godine, Naslov doktorske disertacije: «La corrélation dans les comparatives du français et du  serbe» ( «Korelacija u komparativnim rečenicama francuskog i srpskog jezik »)

PROFESIONALNO ISKUSTVO I NAPREDOVANJE
Centar za uporedno izučavanje tehnološkog i društvenog progresa (CECOS),
1989.-1991. prevodilac za francuski i italijanski jezik
Centar za učenje stranih jezika Radničkog Univerziteta u Novom Sadu,
1990.-1991. profesor italijanskog jezika
Humanitarni Biro Evropske Zajednice (ECHO), 1992.-1994. prevodilac za francuski i engleski jezik
Škola za učenje stranih jezika «Camelot», 1994.-1996. profesor italijanskog jezika
Filozofski fakultet u Novom Sadu, 1991.-1996. asistent-pripravnik za francuski jezik
Filozofski fakultet u Novom Sadu, 1996.-1999. lektor za francuski jezik
Filozofski fakultet u Novom Sadu, 1999.-2007. asistent za francuski jezik
Filozofski fakultet u Novom Sadu, 2007. - 2014. docent za užu naučnu oblast romanistika
Filozofski fakultet u Novom Sadu, 2014. - vanredni profesor za užu naučnu oblast romanistika

STUDIJSKI BORAVCI
- jednomesečna stipendija za usavršavanje italijanskog jezika (Univerzitet u Peruđi,1988.)
- jednomesečna stipendija za usavršavanje francuskog jezika (Univerzitet u Dižonu, 1989.)
- šestomesečni studijski boravak za prikupljanje materijala za izradu magistarskog rada (Univerzitet Britanske Kolumbije, Vankuver, 1994.)
- devetomesečna stipendija za prikupljanje materijala za izradu doktorske teze (Univerzitet Sorbona-Pariz III, Pariz, 1997./98.)
- devetomesečna stipendija za doktorske studije (Univerzitet Sorbona-Pariz III, 2000.)
- jednomesečna stipendija za kurs didaktike italijanskog jezika za nastavnike (Univerzitet u Sijeni, 2006.)

ZNANJE SVETSKIH JEZIKA : francuski, italijanski, engleski, španski, grčki

PREVODI
- Anri Frej, Mit o apsolutnoj proizvoljnosti (Le mythe de l’arbitraire absolu) Ferdinand de Saussure, Dometi, Sombor, 1996, str. 69-79.
- Žozef Vandrijes, Govor (Le langage), biblioteka “Theoria” Izdavačke Knjižarnice Zorana Stojanovića, 1998.: Rečnik (str.171-205), Pismo (str.299-325).

PREDAVANJA PO POZIVU
Univerzitet u Poatjeu, Fakultet za strane jezike i književnosti, Poatje, Francuska, 2014

Nastavni rad
Morfologija francuskog jezika 1 (OAS) 
Morfologija francuskog jezika 2  (OAS)    
Savremeni francuski jezik 1 (OAS)      
Savremeni francuski jezik 2  (OAS)     
Francuski jezik IV – Sintaksa i semantika francuskog jezika 2 (OAS) 
Sintaksa i semantika konstituenata rečenice u francuskom jeziku (MAS)

Naučno-istraživački rad
Primenjena lingvistika
Kontrastivna i komparativna jezička istraživanja
Sintaksa i semantika
Prevođenje

Bibliografija (izbor)
Monografije:
- Éléments de morphosyntaxe de la langue françise, I. Le verbe, Novi Sad, Filozofski fakultet, (2012) 231 str.                            

Poglavlja u monografiji:
- L`Expression de l`inégalité en serbe et en français, Teaching foreign languages : Languages for special purposes, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, UK, 2010, str. 78-89.
- Le mode dans les subordonnées comparatives en français et en serbe, Academic days of Timisoara : Language education today, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon  Tyne, UK, 2011, str. 263-271.

Članci:
- (2014). Proverbes français à construction comparative et les équivalents en serbe, Jezici i kulture u vremenu i prostoru 3, Filozofski fakultet, Novi Sad, str. 545-552.
- (2015). Attribut, kvalifikativ subjekta i objekta u francuskom i ekvivalenti u srpskom jeziku, Jezici i kulture u vremenu i prostoru 4/1, Filozofski fakultet, Novi Sad, str. 339-349.
- (2017). Mots négatifs dans les constructions comparatives en français et leurs équivalents en serbe, Vestnik za tuje jezike/Journal for Foreign Languages, IX/1, Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani, Ljubljana, str. 9-25, (292 str.)
- La construction avec le génitif comparatif et la construction avec le terme nego en serbocroate et leurs équivalents français, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, Vol. XXXIII-2, 2008, str. 197-208.
- Označavanje relacija jednakosti u francuskom i srpskom jeziku, Zbornik Matice Srpske za filologiju i lingvistiku LI/1-2, Novi Sad, 2008, str. 227-233.
- L'emploi du subjonctif français et du conjonctif italien exprimant un fait hypothétique dans des propositions comparatives, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knjiga XXXVIII-3, Posebno izdanje: Studije francuskog jezika i književnosti danas. Od misli do izraza, 2013, str. 73-85.
- Korelativi markeri jednakosti i nejednakosti u francuskim i srpskim komparativnim rečenicama, Zbornik Matice Srpske za filologiju i lingvistiku LVI/2, Novi Sad, 2013, str. 155-168.

Kompletna bibliografija (pdf)

Vrh strane