Dragana Drobnjak

Dragana Drobnjak, redovni profesor

Kontakt
Kabinet: 234
Broj telefona: 021 458 688
E-adresa: dragana.drobnjak@ff.uns.ac.rs

Biografija

Akademska karijera
◦ 1994. - Diplomirala na Katedri za francuski jezik i književnost, Filozofski fakultet u Novom Sadu
◦ 1996. - Izabrana u zvanje asistenta-pripravnika na Katedri za francuski jezik i književnost, Filozofski fakultet u Novom Sadu
◦ 2000. - Magistrirala na Katedri za francuski jezik i književnost, Filozofski fakultet u Novom Sadu, tema: Problemi nastave leksike i učenje reči stranog jezika
◦ 2000. - Izabrana u zvanje asistenta za francuski jezik na Katedri za francuski jezik i književnost, Filozofski fakultet u Novom Sadu
◦ 2005/2006. - Stipendista švajcarske konfederacije na Univerzitetu u Lozani, istraživački staž
◦ 2008. - Doktorirala  na Katedri za francuski jezik i književnost, Filozofski fakultet u Novom Sadu, tema: Književni termini francuskog i italijanskog porekla u srpskom jeziku
◦ 2009. - Izabrana u zvanje docenta za francuski jezik na Katedri za francuski jezik i  književnost, Filozofski fakultet u Novom Sadu
◦ 2014. - Izabrana u zvanje vanrednog profesora za francuski jezik na Katedri za francuski jezik i  književnost, Filozofski fakultet u Novom Sadu
◦ 2019. - Izabrana u zvanje redovnog profesora za francuski jezik na Katedri za francuski jezik i  književnost, Filozofski fakultet u Novom Sadu

Nastavni rad
Morfosintaksa francuskog jezika I, II
Leksikologija I
Francuski i srpski u kontaktu i kontrastu
Uporedna frazeologija francuskog i srpskog jezika

Naučno-istraživački rad
◦ Romanistika
◦ Semantika i pragmatika
◦ Kontrastivna i komparativna istraživanja
◦ Lingvokulturologija
◦ Leksikologija

 Bibliografija (izbor)

  1. Gudurić, Snežana, Drobnjak, Dragana (2010). “Pravi” i “lažni prijatelji” u francuskom, italijanskom i srpskom jeziku, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, LIII/1, 195-204.
  2. Drobnjak, Dragana (2011). Francuski i srpski u kontaktu i kontrastu, Beograd: Zadužbina Andrejević.
  3. Drobnjak, Dragana, Topoljska, Ana (2011). Termes botaniques et zoologiques dans le français argotique, Nasleđe, FILUM, Kragujevac,  VIII/19, 295-302.
  4. Drobnjak, Dragana, Gudurić, Snežana (2011). Frazemi iz semantičkog polja ‘smrt’ u francuskom i srpskom jeziku, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, LIV/2, 237-246.
  5. Drobnjak, Dragana, Šulović, Ksenija (2015). Pojam novca u srpskom, francuskom i španskom jeziku. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, LVIII/1, 197-207.
  6. Šulović, Ksenija, Drobnjak, Dragana (2015). Duša u srpskoj, francuskoj i španskoj frazeologiji. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, LVIII/2, 181-189.
  7. Drobnjak, Dragana, Šulović, Ksenija (2016). Lingvokulturološki triptih. Novi Sad, Filozofski fakultet.
  8. Drobnjak, Dragana, Gudurić, Snežana (2018). Frazemi sa somatizmom oko u francuskom i srpskom jeziku. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, LXI/1, 143-162.

Kompletna bibliografija (pdf)

 

Vrh strane