Zorica Đergović-Joksimović

Zorica Đergović-Joksimović, redovni profesor

Kontakt
Kabinet: 210
Broj telefona /
E-adresa: zorica.djergovic.joksimovic@ff.uns.ac.rs

Biografija
Diplomirala 1992. na Filološkom fakultetu u Beogradu (diplomski rad „Marlovljeva koncepcija dramskog junaka“).
Magistrirala 1998.  na Filološkom fakultetu u Beogradu (magistarski rad „Utopija i distopija u modernom engleskom romanu (Oldos Haksli, Džordž Orvel, Entoni Bardžis)“).
Doktorirala 2006. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (doktorska disertacija „Epistemologija zla u romanima Ijana Makjuana“).
Zaposlena na Filozofskom fakultetu od 1995. godine.
Na Filozofskom fakultetu bila birana u sva zvanja (asistent pripravnik, asistent, docent, vanredni profesor, redovni profesor).
Pod njenim mentorstvom napisano je i odbranjeno više od petnaest master radova, kao i jedna doktorska disertacija.
Bavi se naučnim radom i prevođenjem.
Članica je mnogih domaćih i međunarodnih stručnih i naučnih udruženja.
Članica je Savetodavnog odbora (Advisory Board) međunarodnog časopisa Utopian Studies.
Dobitnica je više stipendija koje su joj omogućile studijski boravak u inostranstvu.
Uže oblasti interesovanja: utopija, naučna fantastika, komparativna književnost, prevođenje.

Nastavni rad
Britanska istorija i kultura, osnovne studije
Američka istorija i kultura, osnovne studije
Savremena američka drama, osnovne studije
Naučna fantastika, osnovne studije
Utopija u engleskoj književnosti, master studije
Tehnika naučnog rada, master studije
Romani Ijana Makjuana, doktorske studije

Naučno-istraživački rad
Angažovana je u radu na projektu „Srpska književnost u evropskom kulturnom prostoru“ (br. 178008) pri Institutu za književnost i umetnost u Beogradu.

Objavila je tri naučne monografije, nekoliko desetina naučnih radova u naučnim časopisima i zbornicima radova, kako u zemlji tako i u inostranstvu, te priredila više knjiga, tematskih zbornika i temata.

Sa studentima na masteru organizovala je kreativne radionice, čiji su rezultati zbirka studentskih utopijskih priča Embracing Utopian Horizons, Novi Sad: Digitalna biblioteka Filozofskog fakulteta, 2014, kao i prevod na engleski drame Posle milijon godina Dragutina J. Ilića (Dragutin J. Ilić, A Million Years After, Beograd: Institut za književnost i umetnost; Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za anglistiku, 2016).

Bibliografija (izbor)
- Zorica Đergović-Joksimović (gost. ur.). „Konteksti: Utopija.“ Književna istorija LI     2019 167, str. 9-82.
- Zorica Đergović-Joksimović. „Čudesne žene na rubu vremena:   (Radikalne) feminističke utopije“. Aleksandra V. Jovanović i dr. (ur.), Da baštinimo večnost svekoliku. Beograd: Odsek za engleski jezik, književnost i kulturu Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2019, str. 323-336.
- Zorica Đergović-Joksimović. „Omladinska naučna fantastika: Naravoučenija za nove naraštaje." Posle 200 godina: dva veka naučne fantastike (III međunarodni naučni skup Srpski jezik, književnost, umetnost. Zbornik radova sa Naučnog okruglog stola Posle 200 godina: dva veka naučne fantastike (28. oktobar 2018)). Kragujevac: FILUM, 2018, str. 59-66.
- Zorica Đergović-Joksimović. "The Poetry of Estrangement or Utopia Suviniana."     Utopian Studies (Penn State University Press, USA) 28/ 1, 2017,  str. 45-71.
- Zorica Đergović-Joksimović. "’The Winter Market’ of Our Discontent: Spectacle, Commodification and Waste.” Jelena Novaković i Vesna Lopičić (ur.), Contemporary Canada in Short Fiction. Beograd, 2017, str. 119-128.
- Zorica Đergović-Joksimović. Pevanja Vuka i Vrane. Beograd: Geopoetika, 2016.
- Zorica Đergović-Joksimović. "Fantastično putovanje u Katmandu". Deяn       Aйdačič (ur.), Slov’яnsьka fantastika. Zbіrnik, Tom 2, Kiїv: "Osvіta Ukraїni", 2015, str. 448-456.
- Zorica Đergović-Joksimović. Utopija: alternativna istorija. Beograd: Geopoetika,    2009.
- Zorica Đergović-Joksimović. Ijan Makjuan: Polifonija zla. Beograd: Geopoetika,     2009.
- Zorica Đergović-Joksimović. “Serbia Between Utopia and Dystopia” (Feature           article). Utopian Studies          (University of Missouri-St. Louis, St. Louis,     Montana, USA) 11/1, 2000, str. 1-21.

Kompletna bibliografija (pdf)

 

Vrh strane