Српска филологија: Српски језик и књижевност

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Језик, књижевност и култура – ЈКК

Модул: СРПСКА ФИЛОЛОГИЈА: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив дипломе: ДИПЛОМИРАНИ ФИЛОЛОГ (СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ)

Пријемни испит полаже се у виду теста.

Начин бодовања
На пријемном испиту кандидат решава тест на којем може освојити највише 60 бодова. За позитиван резултат на тесту кандидат треба да оствари најмање 14 бодова. Кандидату који освоји мање од 14 бодова тест се вреднује са 0 бодова. Позитивни резултати теста исказују се у распону од 14 до 60 бодова.

Области обухваћене тестом
Развој књижевног језика и његова стандардизација (типови књижевног језика код Срба до 19. века, МркаЉева реформа грађанске ћирилице, Вукова реформа књижевног језика, реформа латинице; стилови стандардног језика, карактеристике говорног и писаног језика); Фонологија стандардног српског језика (Глас – фонема – графема; вокалски и консонантски систем, гласовне промене, акценатски систем); Морфологија стандардног српског језика (морфема – лексема, врсте речи, категоријална обележја именских речи: број, род и падеж; категоријална обележја глаголских речи – лице, број, вид, време и начин; глаголски облици: финитни и инфинитни); Творба речи и лексика (неизведене, изведене и сложене речи; основна и преносна значења речи; фразеологизми); Синтакса и семантика (синтагма – реченица; проста и сложена реченица; структура падежног система: значења и функције падежа; структура глаголског система: употреба и значење глаголских времена и глаголских начина).

Литература:

  • Живојин С. Станојчић (2010). Граматика српског књижевног језика. Београд: Креативни центар.
  • Живојин Станојчић и Љубомир Поповић(2012). Граматика српског језика за гимназије и средње школе. Београд: Завод за уџбенике.
  • Митар Пешикан, Јован Јерковић и Мато Пижурица (2010. и новија издања). Правопис српскога језика. Нови Сад: Матица српска.
  • Збирка тестова са претходних пријемних испита. (Може се купити у скриптарници Филозофског факултета.)

Примери тестова (пдф)

 

Врх стране