Француски језик и књижевност

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Језик, књижевност и култура – ЈКК

Модул: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА ДРУГИМ РОМАНСКИМ ЈЕЗИКОМ И КУЛТУРОМ
Назив дипломе: ДИПЛОМИРАНИ ФИЛОЛОГ (ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА ДРУГИМ РОМАНСКИМ ЈЕЗИКОМ И КУЛТУРОМ )

Пријемни испит састоји се из два дела: писменог и усменог.
Из писменог дела испита кандидат може освојити највише 25 бодова, а из усменог 35 бодова.

Писмени део полаже се у облику теста.

Успех из  писменог  дела испита оцењује се, односно бодује са:
недовољан –  0 бодова
довољан – 7 бодова
добар – 11 бодова
врло добар – 19 бодова
одличан – 25 бодова

Усмени део представља проверу способности изражавања и комуникације на француском језику.
Испит чини градиво по наставном плану и програму за гимназију општег смера.

Успех из  усменог  дела испита оцењује се, односно бодује са:
недовољан – 0 бодова
довољан – 9 бодова
добар – 17 бодова
врло добар – 27 бодова
одличан – 35 бодова

Граматичке категорије
◦ члан (одређени, неодређени, партитивни, сажети)
◦ именице (врсте, род, број)
◦ заменице (личне, показне, присвојне, неодређене, релативне)
◦ придеви (описни, показни, присвојни, неодрђени; поређење придева)
◦ прилози (облици, употреба и поређење)
◦ глаголи (облици и употреба)
◦ француска реченица (директни/индиректни говор, слагање времена, основни типови кондиционалних реченица).

Језичка компетенција
◦ разумевање прочитаног текста
◦ значење речи у реченици и ширем контексту
◦ способност самосталног изражавања.

Литература за пријемни испит:

 1. Уџбеници француског језика из Регистра одобрених уџбеника Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије – Каталога уџбеника за гимназије и средње стручне школе.
 2. Драшковић, В. Граматика француског језика: за основну школу. Београд : Завод за уџбенике и наставна средства; Нови Сад: Завод за издавање уџбеника (било које од објављених 15 издања, последње је објављено 2008. године).

Допунска литература:

 1. Bady, J. et al. (2010). Grammaire. 350 exercices. Niveau débutant. Collection Exerçons-nous. Paris : Hachette FLE.
 2. Delatour, Y. et al. (2004). Nouvelle grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne. Paris : Hachette FLE.
 3. Delatour, Y. et al. (2011). Grammaire. 350 exercices. Niveau moyen. Collection Exerçons-nous. Paris : Hachette FLE.
 4. Grégoire, M. (2018). Grammaire progressive du français. Niveau débutant (A1). Paris : CLE International.
 5. Grégoire, M. et Thiévenaz, O. (2017). Grammaire progressive du français. Niveau intermédiaire (A2/B1). Paris : CLE International.
 6. Papić, M. Gramatika francuskog jezika: strukturalna morfosintaksa. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika (bilo koje od objavljenih 5 izdanja, poslednje je objavljeno 1999. godine).

Речници (избор):

 1. Jovanović, S. A. i dr. (2019). Francusko-srpski rečnik. [Redaktori: S. Marjanović i J. Mijatović]. Beograd: Službeni glasnik [Drugo prerađeno i dopunjeno izdanje].
 2. Jovanović, S. A. i dr. (1993). Savremeni srpskohrvatski-francuski rečnik. Beograd: Prosveta.
 3. Larousse – Dictionnaire de français, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue.
 4. Larousse – Dictionnaires bilingues, https://www.larousse.fr/dictionnaires/bilingues.
 5. Le Robert – Dico en ligne, https://dictionnaire.lerobert.com/.

 

Врх стране