Сања Париповић-Kрчмар

Сања Париповић Крчмар, ванредни професор

Кoнтaкт
Kабинет 311/III
E-aдрeсa sanja.paripovic@ff.uns.ac.rs

Биoгрaфиja

Избор у звање - 2015. доцент, 2011-2015. асистент - Филозофски факултет, Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности
Докторат - 2015. - Филозофски факултет, Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности
Магистратура - 2003. - Филозофски факултет, Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности
Диплома - 1997. - Филозофски факултет, Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности

Др Сања Париповић Крчмар  је доцент на Одсеку за српску књижевност и језик Филозофског факултета у Новом Саду. На основним академским студијама држи предавања и вежбе из предмета: Преглед поетика, Методологија проучавања књижевности, Теорија књижевности 1, Теорија књижевности 2, Стални облици песме и строфе, Савремена српска фантастика. На мастер студијама држи предавања из предмета Методика наставе српског језика и књижевности – теоријско-апликативни аспекти. На докторским студијама матичног факултета држи предавања из предмета Стих. Као истраживач тренутно је ангажована на научном пројекту Аспекти идентитета и њихово обликовање у српској књижевности (ОИ 178005). Аутор је монографске публикације Стални песнички облици српског неосимболизма, 2017. Аутор је преко шездесет научних радова, који су објављени у релевантним домаћим и међународним стручним часописима и зборницима.

Нaстaвни рaд

1. Преглед поетика, Српска књижевност и језик, ОАС
2. Методологија проучавања књижевности, Српска књижевност и језик, ОАС
3. Теорија књижевности I и II, Руски језик и књижевност, Румунски језик и књижевност, Француски језик и књижевност, Енглески јез. у контакту са руским језиком, ОАС
4. Савремена српска фантастика, Српска књижевност и језик, ОАС
5. Стални облици песме и строфе, Српска књижевност и језик, ОАС
6. Методика наставе српског језика и књижевности – теоријско апликативни аспекти, Српска књижевност и језик, МАС
7. Стих, Српска књижевност и језик, ДАС

Нaучнo-истрaживaчки рaд
Теорија књижевности (стални облици, стих)
Методологија проучавања књижевности
Поетолошка мисао
Српска поезија 20. века
Поетика српских неосимболиста

 Библиoгрaфиja (избoр)
„Традиционална и слободна линија ритма у лирици Милоша Црњанског”, у: Милош Црњански: поезија и коментари. Зборник радова. Београд – Нови Сад: Институт за књижевност и уметност – Филолошки факултет Универзитета у Београду – Матица српска, 2014, 380-389. ISBN 978-86-6153-196-5

„Sestina lirica Ивана В. Лалића”, у: Филолог, год. IV, 2013, бр. 8. Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци – Филолошки факултет,  2014, 153–159. ISSN 1986-5864 

„Песници модернизоване традиције (Књижевноисторијски контекст српског неосимболистичког песништва)”, у: Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 62, св.1, 2014, 153–166.           ISSN 0543-1220

„Триолети Милосава Тешића”, у: Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, књ. XL–1. Нови Сад: Филозофски факултет, 2015, 175–182.       ISSN 0374-0730        

„Мадригали Велимира Лукића”, у: Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 63, св. 3. Нови Сад: Матица српска, 2015, 797–805.  ISSN 0543-1220

„Реактуализација литургијских српско-византијских форми – Седмица Милосава Тешића”, у: Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, 45/2. Београд: МСЦ, 2016, 245–254.

„Песнички облици српског неосимболизма”, у: Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 64, св. 2. Нови Сад: Матица српска, 2016, 445–455. ISSN 0543-1220

[коауторство са проф. др Јасмином Јокић], „Фолклорна и митска семантика елемената небеског обзорја у поезији Милосава Тешића”, у: Il SoleLuna presso gli slavi meridionali, II. Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2017, 331–348.  ISBN 978-88-6274-768-4

„Видови амалгамисања домаћег и страног у поетској књизи Прелест севера, Круг рачански, Дунавом Милосава Тешића”, у: Мултикултурализаьм и многоезичие, сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения – София, 21-23 април 2016 г., том II, Антропология. Литературознание. Велико Тьрново: Издателство „Фабер“, 2017, 287−296.  ISBN 978-619-00-0651-0

Стални песнички облици српског неосимболизма. Београд: Службени гласник, 2017.

„Запажања о опкорачењу у списима о стиху Светозара Петровића”, у: Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад, књ. XLIII-1, 2018, 469-483. ISSN 0374-0730

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране