Радослав Ераковић

Радослав Ераковић, редовни професор

Контакт
Кабинет 317/3
Е-адреса: rasha@ff.uns.ac.rs

Биографија
Радослав Ераковић рођен је 1973. године. Редовни је професор на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду (ужа научна област: Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности). Докторирао је на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду 2007. године. Објавио је око деведесет текстова у књижевним часописима, научним и стручним публикацијама: Летопис Матице српске, Зборник Матице српске за књижевност и језик, Свеске Матице српске, Књижевна историја, Годишњак Филозофског факултета, Свеске, Philologia Mediana, Slavistična revija, Studi sull' Oriente Cristiano и др. Учествовао је у раду тридесетак научних скупова, одржаних у Србији, Немачкој, Пољској, Македонији, Мађарској и Хрватској. Самостално је приредио за објављивање непознати роман Драгутина Илића Госпођа Марија (2001), песме Војислава Илића (2007), дела Милована Видаковића (2011) дела Светолика Ранковића (2013), као и драме Јована Стерије Поповића (2014). Објавио је пет (ауторских) књига: Роман Драгутина Илића (2004), Религиозни еп српског предромантизма (2008), Скице рубних простора књижевног наслеђа (2009), Књигу о Јакову (2016) и Дневник читалачких искушења (2019).

Наставни рад
Основне студије (Српска књижевност и језик)
Књижевност српског барока и просветитељства. Српски класицизам и предромантизам, Српски романтизам, Српски реализам, Српски симболизам и рана модерна, Историја српског романа (1801-1900).

Докторске студије (Језик и књижевност)
Епско песништво српског предромантизма.

Научно-истраживачки рад
Проучавање релевантних жанровских, поетичких и тематско-мотивских обележја књижевности српског просветитељства, српског предромантизма, српског романтизма, српског реализма, српског симболизма и ране модерне.

Библиографија (избор)

  1. Р. Ераковић. Роман Драгутина Илића (монографија), Мали Немо: Панчево, 2004.
  2. Р. Ераковић. Религиозни еп српског предромантизма (монографија), Матица српска: Нови Сад, 2008.
  3. Р. Ераковић. Скице за породични портрет арадских Текелија. - ЗборникМатице српске за књижевност и језик, Нови Сад, књига LVIII, 2/2010, 303-311. YU ISSN 0543-1120
  4. Р. Ераковић, Алексије Везилић: Скице за портрет српског интелектуалца на размеђи 18. и 19. века. – Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига 63, 1, 2015, 49-58. ISSN 0543-1220
  5. Р. Ераковић, Лик последњег пећког патријарха у Његошевом „Лажном цару Шћепану Малом“– Зборник Матице српске за књижевност и језик, 64, 2, 2016, 365-376. ISSN 0543-1220
  6. Р. Ераковић, Летња библиофобија српског Сократа. – Philologia Mediana, V/5, Ниш, 2013, 471-478. ISSN 1821-3332.
  7. Р. Ераковић, Негативни јунак у „Жалостним позорјима“ Јована Стерије Поповића. – Philologia Mediana, VII/7, Ниш, 2015, стр. 37-47. ISSN 1821-3332
  8. Р. Ераковић. У потрази за „изгубљеним“ идентитетом Атанасија Димитријевића Секереша. – Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, XLII-1, 2017, 359-375. ISSN 0374-0730
  9. Р. Ераковић. Књига о Јакову (монографија), Академска књига: Нови Сад, 2016.
  10. Р. Ераковић, Дневник читалачких искушења (монографија), Матица српска: Нови Сад, 2019.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране