Невена Варница

Невена Варница, ванредни професор

Контакт
Кабинет 315/3
Број телефона 4853967
Е-адреса nevena@ff.uns.ac.rs

Биографија
Дипломирала на Одсеку за српску књижевност 1998. године, магистрирала 2008, а докторирала 2014. Од 2000. до 2002. године радила као лектор за српски језик на Западном универзитету у Темишвару. За асистента приправника на Филолофки факултет Универзитета у Новом Саду примљена 2003. године.

Нaстaвни рaд
Држи следеће курсеве на основним студијама:
Књижевност ренесансе и барока
Историја српске културе
Стилистика - српски

На мастер студијама:
Методика наставе српског језика и књижевности - теоријско апликативни аспекти
Студијско истраживачки рад
Методика наставе књижевности и српског језика - пракса 2

На докторским студијама:
Жена у књижевности и култури старог Дубровника на докторским студијама

Нaучнo-истрaживaчки рaд
Најзначајније области интересовања су: дубровачка књижевност, књижевност  ренесансе и барока, стара српска књижевност, историја културе, авангардна књижевност.

Избор из библиографије

  • Жанровске одлике фарсе на примеру Новеле од Станца Марина Држића.- Жанрови српске књижевности : зборник бр. 3, Нови Сад, 2006, 177-185.
  • Две посланице Андрије Змајевића. – Зборник : Синхронијско и дијахронијско изучавање врста у српској књижевности, Нови Сад, Филозофски факултет, књ. I, 2007, 93-101.
  • Поетска писма Жива Болице Кокољића. – Зборник : Синхронијско и дијахронијско изучавање врста у српској књижевности, Нови Сад, Филозофски факултет, књ. II, 2009, 145-152.
  • Драгољуб Павловић као изучавалац средњовековне књижевности. – Међународни тематски зборник „Косово и Метохија у цивилизацијским токовима”, књ. 2. –Косовска Митровица, 2010, 211- 219.
  • Детињство у ренесанси – присуство или одсуство?. – Детињство, Нови Сад, XXXVII/2011, бр. 1, 34-39.
  • Истина и/или лаж у Новели од Станца Марина Држића . – Међунарнодни тематски зборник радова „Истина, мистификација и лаж у словненским језицима, књижевности и култури”, Унивезитет Климент Охридски, Софија, 2011, 615-619.
  • Лаза Костић и барокна књижевност. –Зборник радова „У спомен на Лазу Костића (1841-2011)”, Филозофски факултет, Нови Сад, 2011, 129-134.
  • Koдови различитих култура у Држићевим комедијама. – Међународни тематски зборник радова „Хришћански исток и запад”, Универзитет Адам Мицкјевич, Познањ, 2012, 515-525.
  • Насиље, циркус, парадокс. – [предговор у: Александар Тишма, Капо]. – Нови Сад, Академска књига, 2012, 5-9.
  • Подраслице и справљенице. Неколико сведочанстава о положају девојчица у Дубровнику у Рјечнику... В. С. Караџића. – са Љиљаном Пешикан Љуштановић. – Детињство, Нови Сад, XLI/2015, бр. 2, 39-47.

 

Врх стране