Мелина Панаотовић

Мелина Панаотовић, доцент

Контакт 
Кабинет 227/II
Број телефона 485-3867
E-adresa   melina.panaotovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
2003. године - Диплома Филозофског факултета, Нови Сад, Руски језик и књижевност.
2005. године – Избор у звање асистента-приправника, Филозофски факултет, Нови Сад, област: Русистика.
2008. године – Реизбор у асистента-приправника.
2010. године – Магистратура, Филозофски факултет, Нови Сад, област: Наука о књижевности (наслов рада: “Леонид Андрејев код Срба”).
2011. године - Пријава докторске тезе, „Техничко-стилске карактеристике драматургије Леонида Андрејева у периоду од 1905. до 1910. године“.
2011. године – Избор у звање асистента, Филозофски факултет, Нови Сад, област: Русистика.
2014. године – Реизбор у звање асистента, Филозофски факултет, Нови Сад, област: Русистика.
2017. године – Избор у звање вишег лектора, област: Русистика.
2019. године – Одбрањена докторска теза „Техничко-стилске карактеристике драматургије Леонида Андрејева у периоду од 1905 до 1910. године“.

Наставни рад
15РЈ002 Руски језик А2.1
15РЈ003 Руски језик Б1.1
15РЈ004 Руски језик Б2.1
15РЈ005 Руски језик А1.2
15РЈ006 Руски језик А2.2
15РЈ007 Руски језик Б1.2
15РЈ008 Руски језик Б2.2
15РЈРЈ019 Руска књижевност 2 (од Жуковског до Гогоља)
15РЈРЈ029 Руска књижевност 3 (од Тургењева до Љескова)
15РЈРЈ042 Руска књижевност 4 (од Тјутчева до Толстоја)
15РЈРЈ055 Руска књижевност 5 (Руска књижевност од краја 19. и почетка 20. века)
15РЈРЈ066 Руска књижевност 6 (Руска књижевност прве половине XX века)
15РЈРЈ080 Руска књижевност 7 (Проза друге половине XX и почетка XXI века)
15РНРН035 Руски језик А 1.1
15РНРН036 Руски језик А 2.1

Научно-истраживачки рад
Руска књижевност, Руска авангарда, Руска драмска књижевност,  Компаратистика, Књижевно превођење

Библиографија (избор)

  1. М. Панаотовић, Студентске драме Л. Андрејева - биографија и фикција, Славистика XVIII, Београд 2014, стр. 392 - 399.
  2. М. Панаотовић, „Сатанин дневник“ Л. Андрејева – сведочење и тумачење, у: Зборник радова за подизање стручних и научних компетенција наставника и професора руског језика [Електрoнски извор], Нови Сад: Филозофски факултет, 2013.
  3. M. Панаотович, Творчество Леонида Андреева в восприятии сербского читателя // Материалы Международной научной конференции „Славянские  языки и литературы в синхронии и диахронии, 26 – 28 ноября“,  МГУ, Москва 2013., стр. 277 – 279.
  4. M. Панаотовић, Драмски „океан“ Л. Андрејева. Један осврт на драмско стваралаштво Л. Андрејева у периоду од 1905. до 1910. године, Славистика XVII, Београд 2013, стр. 37 - 42.
  5. М. Панаотович, Специфики художественного плана в творчестве Л. Н. Толстого и А. П. Чехова, Славистика XVI, Београд 2012, стр. 579 – 584.
  6. М. Панаотовић, ПУТЕШЕСТВИЕ В РУССКУЮ ПРОЗУ XXI ВЕКА – ТРИ СОВРЕМЕННЫХ РУССКИХ РОМАНA, у: Человек. Сознание. Коммуникация. Интернет, зборник радова са V Међународне научне конференције, Варшава 2012, стр. 1034 -1039.
  7. М. Панаотовић, Одјеци учења Ђордана Бруна у драми „До звезда“ Леонида Андрејева, у: У трагању за уметничком формом. Између књижевности, филма, позоришта и других медија. Зборник радова са међународне конференције, ФДУ, Београд, 2012, стр. 119 – 123.
  8. М. Панаотовић, Традиције руске класичне књижевности у руској прози XXI века, у: Зборник теза Домети и перспективе развоја славистике, Интеркадетарске конференције посвећене 50-годишљици Катедре за руски језик и књижевност, Филозофски факултет,  Нови Сад, 2011, стр. 30, 31.
  9. М. Панаотовић, Публицистика и есејистика Леонида Андрејева – сведочанство времена и прожимања култира, Славистика XV, Београд 2011, стр. 67 – 74.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране