Јасмина Пекић

Јасмина Пекић, ванредни професор

Контакт
Кабинет:  146
Број телефона:   021 459 482
Е-адреса:  jpekic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Рођена 4.1.1979. године у Сомбору. Основну школу и гимназију у Сомбору завршила је са одличним успехом. Основне студије психологије на Филозофском факултету у Новом Саду завршава у року, 2002. године са просечном оценом 9,73. Магистрирала је 2007. године на Одељењу за психологију Филозофског факултета у Београду, са просечном оценом на магистарским студијама 10,00. Докторирала је 2012. године на Одсеку за психологију Филозофског факултета у Новом Саду. Током студија била је добитник више награда Универзитета у Новом Саду за најбоље студенте Универзитета и добитник стипендије Амбасаде Краљевине Норвешке за најбоље студенте у Републици Србији. Од 2004. године  запослена је на Одсеку за психологију Филозофског факултета у Новом Саду као асистент-приправник, 2008. године је изабрана у звање асистента, 2013. године у звање доцента, а од 2018. године је у звању ванредног професора. Од 2015. до 2018. године обављала је дужност заменика шефа Одсека за психологију, од 2016. године је члан Уредништва Годишњака Филозофског факултета у Новом Саду, а од 2018. године је главни и одговорни уредник часописа Примењена психологија. Рецензирала је радове у више научних часописа, као и научне монографије.

Наставни рад
Основи психологије образовања
Психологија образовања
Школска психологија - методика рада школског психолога
Психологија даровитости
Педагошка психологија за наставничке групе

Научно-истраживачки рад
Главна област интересовања представља психологија даровитости, са посебним освртом на интелектуалне, персонолошке и породичне карактеристике даровитих у различитим доменима. У остале области интересовања спадају психологија васпитања и психологија образовања.

Библиографија (избор)
- Štula, J. (2006). Intelektualne sposobnosti i osobine ličnosti kao prediktori uspešnosti matematički darovitih srednjoškolaca. Psihologija, 39 (4), 491-507. 
- Bojinović, J., Кodžopeljić, J. i Pekić, J. (2013). Motivacija za učenje i prokrastinacija kao prediktori podbacivanja učenika u školi. Nastava i vaspitanje, LXII(1), 5-24.
- Göncz, A., Göncz, L. & Pekić, J. (2014). The Influence of Students' Personality Traits on their Perception of a Good Teacher within the Five-Factor Model of Personality. Acta Polytechnica Hungarica, 11(3), 65-86.  http://epa.oszk.hu/02400/02461/00049/pdf/EPA02461_acta_polytechnica_hungarica_2014_03_05.pdf
- Genc, L., Pekić, J. i Genc, A. (2014). Struktura ličnosti dobrog nastavnika iz perspektive studenata prema modelu Velikih pet. Psihologija, 47(1), 49-63. http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0048-5705/2014/0048-57051401049G.pdf
- Genc, A., Pekić, J. i Matanović, J. (2013). Mehanizmi suočavanja sa stresom, optimizam i generalna samoefikasnost kao prediktori psihofizičkog zdravlja. Primenjena psihologija, 6(2), 155-174. http://psihologija.ff.uns.ac.rs/primenjena/clanci/20132155.pdf
- Pekić, J. (2014). Akademska darovitost: pojavni oblici i empirijska pozadina. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XXXIX-1, 249-271. http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/viewFile/958/972
- Pekić, J. i Кodžopeljić, J. (2014). Distinktivni profil porodica akademski darovitih adolescenata. Primenjena psihologija, 7(3), 449-468.  http://psihologija.ff.uns.ac.rs/primenjena/clanci/20143449.pdf
- Pekić, J., Milovanović, I. i Кodžopeljić, J. (2016). Polne i uzrasne razlike u ispoljavanju nedisciplinovanog ponašanja tokom nastave. Nastava i vaspitanje, LXV(2), 247-262.  doi: 10.5937/nasvas1602247P
- Milovanović, I., Pekić, J. i Кodžopeljić, J. (2016). Osobine ličnosti, načini kažnjavanja i školska nedisciplina. Primenjena psihologija, 9(2), 219-235. doi: 10.19090/pp.2016.2.219-235.
- Genc, A.,Pekić, J., Rajić, I. i Obradović, J. (2018). Кonstrukcija upitnika podrške tugujućima: provera faktorske strukture i metrijskih karakteristika. Primenjena psihologija, 11(3), 259-284. https://doi.org/10.19090/pp.2018.3.259-284

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране