Илија Миловановић

Илија Миловановић, доцент

Контакт
Кабинет 146
Број телефона: 021/459482
Е-адреса: ilijamilovanovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Илија Миловановић је 2012. године завршио основне академске студије, а 2014. мастер академске студије психологије на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду. Од 2015. године запослен је на Одсеку за психологију као асистент на курсевима који произилазе из области педагошке психологије и методике наставе. Члан је Центра за бихејвиоралну генетику од његовог оснивања, а његова истраживачка интересовања усмерена су на испитивање феномена у области психологије математичких способности, школског насиља и бихејвиоралне генетике. У наведеним областима аутор је великог броја истраживачких радова и саопштења на научним скуповима од међународног и националног значаја. Из области бихејвиоралне генетике додатно се усавршавао на Универзитету у Билефелду током студијског боравка у Немачкој 2018. године. Ангажован је на пројекту Министарства науке, просвете и технолошког развоја (Наследни, средински и психолошки чиниоци менталног здравља), а учествовао је и као истраживач на пројекту Покрајинског секретеријата за високо образовање и научно-истраживачку делатност (Унапређење процеса психолошке процене на основношколском узрасту). Секретар је часописа Примењена психологија.

Наставни рад
Основне академске студије

Основи психологије образовања (Психологија)
Психологија образовања (Психологија)
Педагошка психологија (Англистика, Германистика, Романистика, Румунистика, Русински језик, Словакистика, Славистика,
Компаративна књижевност, Српски језик и лингвистика, Историја, Социологија, Филозофија)
Педагошка психологија (Педагогија)

Мастер академске студије
Методика наставе психологије (Психологија)
Методичка пракса за наставу (Психологија)
Педагошка психологија (Српска књижевност)

Научно-истраживачки рад
Психологија образовања: развој академских способности и вештина (математика), чиниоци и ефекти математичке анксиозности;
Школско насиље и школска недисциплина;
Бихејвиорално-генетичке основе способности, школског постигнућа, особина личности, задовољства животом

Библиографија (избор)
- Milovanović, I. (2019). Math anxiety, math achievement and math motivation in high school students: Gender effects. Croatian Journal of Education, in press.    
- Milovanović, I., Sadiković, S., & Kodžopeljić, J. (2018). Genetic and environmental factors in emotion regulation and life satisfaction: a twin study. Primenjena psihologija, 11(4), 399-417.    
- Sadiković, S., Smederevac, S., Mitrović, D., & Milovanović, I. (2018). Behavioral genetics foundations of relations between personality traits and satisfaction with life. Primenjena psihologija,11(4), 487-502.    
- Sadiković, S., Milovanović, I., & Oljača, M. (2018). Another psychometric proof of the Abbreviated Math Anxiety Scale usefulness: IRT analysis. Primenjena psihologija, 11(3), 301-323.    
- Milovanović, I. (2018). Matematička anksioznost i postignuće na ranom osnovnoškolskom uzrastu: uloga uključenosti roditelja u podučavanje. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 43(1), 271-287.    
- Milovanović, I. i Kodžopeljić, J. (2018). Faktorska struktura i konvergentna validnost upitnika matematičke anksioznosti za učenike srednjih škola. Nastava i vaspitanje, 67(1), 113-128.    
- Milovanović, I. (2016). Implicitne teorije inteligencije i motivacija za učenje matematike kod učenika srednjih škola. Nastava i vaspitanje, 65(3), 509-524.    
- Dinić, B., Kodžopeljić, J., Sokolovska, V., & Milovanović, I. (2016). Empathy and violence among adolescents: Moderation effect of gender. School Psychology International, 37(4), 359-377.    
- Milovanović, I., Pekić, J. i Kodžopeljić, J. (2016). Osobine ličnosti, načini kažnjavanja i školska nedisciplina. Primenjena psihologija, 9(2), 219-235.    
- Nikolašević, Ž., Ignjatović-Bugarski, V., Milovanović, I. i Raković, S. (2014). Inteligencija i školsko postignuće u svetlu naslednih i sredinskih činilaca. Primenjena psihologija, 7(3), 381-400.    

http://psihologija.ff.uns.ac.rs/nastavnici.php?koji=NA48
http://www.blizanci.rs/tim_milovanovic.php

Врх стране