Станислава Марић Јуришин

Станислава Марић Јуришин, ванредни професор

Контакт
Кабинет 136
Е-адреса: stashamaric@ff.uns.ac.rs

Биографија
Академска каријера

2018.године - доцент за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду;
2015. године – асистент са докторатом за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду;
2015.године - одбрањена докторска теза  на Филозофском факултету у Новом Саду, ужа научна област Педагогија;
2010. године - асистент за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду;
2010. године – одбрањен мастер рад  на Филозофском факултету у Новом Саду, ужа научна област Педагогија
2009. године – одбрањен дипломски рад на студијској групи Педагогија на Филозофском факултету у Новом Саду.

Учешће на научноистраживачким пројектима
- 2011-2014. Истраживач на пројекту „Инклузивно образовање: Од педагошке теорије до праксе“, бр. 114-451-2050/2011, који делом финансира Секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине
- од 2011. Истраживач на пројекту „Квалитет образовног система Србије у европској перспективи”, бр. 179010, чију реализацију финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Учешће у раду органа и тела факултета и универзитета
2015-2018. Управница Педагошког центра; 2018. – заменица управника Педагошког центра и чланица стручног већа;
2018. Чланица стручног већа Центра за подршку студентима

Наставни рад
Школска педагогија 1, Школска педагогија 2, Теорије учења у настави, Футурологија образовања, Интерактивна педагогија, Педагошко-методички практикум 1, Инклузивно васпитање и образовање, Моделовање процеса сазнавања у настави.

Научно-истраживачки рад
Школска педагогија; Инклузивно васпитање и образовање; Еколошко васпитање и образовање; Футурологија образовања

 Библиографија (избор)

  1. Marić Jurišin, S., Malčić, B., Kostović, S. (2017) Attitudes of junior adolescents toward physical education through the prism of contextual factors and traits of a child. Jounal of Physical Education and Sport. Vol 17/5, pp. 2207-2213. DOI:10.7752/jpes.2017.s5230
  2. Đermanov, J. i Marić Jurišin, S. (2018) Students’ emotional literacy in the discourse of the contemporary school in Serbia. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE). Vol.6/2, pp 1-10. DOI: 10.5937/ijcrsee1802001D
  3. Malčić, B. i Marić Jurišin.S.(2017) Physical activity as an educational dimension in the contemporary pre-school curricula in the world and in Serbia. Jounal of Physical Education and Sport, 17/1, pp. 40-47. DOI:10.7752/jpes.2017.s1007
  4. Marić Jurišin, S. i Klemenović, J., Marković, B. (2016) Competence for Professional Development of Teachers and Teachers of Early Childhood Education Regarding Inclusive Education, Материалы Международной конференции «Современные тенденции развития дошкольного образования в мире» : Сборник статей [Электронное издание] / oтв. редактор Глазков А. А., (pp. 207-217), Москва : МПГУ. UDK 373.21, ISBN 978-5-4263-0298-3
  5. Marić Jurišin, S., Kostović, S. (2016) "Vaspitljivost emocija": Prema "emocionalno pismenoj školi". Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. str.185-201. UKD 159.942.2/.6:37.018.2, doi: 10.19090/gff.2016.2.185-201 http://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/1878
  6. Kostović, S., Marić Jurišin, S. (2011) Škola i socio-emocionalni razvoj učenika – od interakcionističke teorije ka konfluentnom obrazovanju. Pedagogija, 66, br. 3, str. 365-372, UDK 37.018.2, 159.942-057.874

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране