Контакт

Шеф Одсека: проф. др Смиљана Милинков
Заменик шефа: проф. др Јелена Клеут
Секретар Одсека: Ивана Симовљевић Јокић
Секретаријат Одсека: М11

е-маил: zurnal@ff.uns.ac.rs
телефон: 485-3917

Врх стране