Контакт

Шеф Одсека: проф. др Александра Блатешић
Заменик шефа: доц. др Бојана Ковачевић-Петровић
Секретар Одсека: Илдико Грња
Кабинет секретара Одсека: бр. М11

е-маил: italo.iberoamericano@ff.uns.ac.rs
телефон: 021/458-673, 485-3878

Врх стране