Уна Поповић

Уна Поповић, ванредни професор

Контакт
Кабинет   105
Број телефона  021 485 3860
Е-адреса   unapopovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Уна Поповић 2008. године дипломирала је, а 2014. године и докторирала на Оделењу за филозофију Филозофског факултета у Београду (докторска дисертација: Хајдегерова филозофија језика, област: естетика, онтологија). Од 2009. до 2015. године запослена је на Одсеку за филозофију Филозофског факултета у Новом Саду у звању асистента, а од 2015. године у звању доцента.

Од 2008. године члан је управног одбора и научни секретар Естетичког друштва Србије. Од 2011. године стручни је секретар Српског филозофског друштва, а од 2017. и члан управног одбора. Добитник је Награде града Београда за 2014. годину у категорији стваралаштво младих – наука, за докторску дисертацију. Учествовала је у извођењу пројеката 'Традиција наставе филозофије у првим српским гимназијама (Сремски Карловци – Нови Сад)' и 'Настава филозофије у српским гимназијама Војводине у међуратном периоду'.

Уна Поповић боравила је као предавач на Националном и каподистријском универзитету у Атини (2017.), на Карловом универзитету у Прагу (2018.), те на Универзитету у Порту (2019.).

Наставни рад
Логика 2, ОАС Филозофија
Филозофија средњег века, ОАС Филозофија
Филозофија новог века, ОАС Филозофија
Филозофија природе 1, ОАС Филозофија
Филозофија природе 2, ОАС ФИлозофија
Филозофија математике, ОАС Филозофија
Увод у логику и теорију аргументације, ОАС Социологија, ОАС Психологија, ОАС Социјални рад
Филозофски системи новог века, МАС Филозофија
Филозофија математике, МАС Филозофија
Филозофија новог века, ДАС Филозофија
Филозофија природних наука, ДАС Филозофија
Филозофија образовања, ДАС Филозофија

Научно-истраживачки рад
Уна Поповић бави се филозофијом језика, естетиком и филозофијом уметности, историјом филозофије у периоду средњег века, ренесансе и новог века, феноменологијом (посебно мишљу Мартина Хајдегера и феноменолошком естетиком).

Библиографија (избор)
- Popović, U., Jezik i bivstvovanje. Fundamentalna ontologija jezika, SFD, Beograd, 2019.
- Popović, U., Istina čulnosti. Baumgarten i problem zasnivanja estetike, SFD, Beograd, 2019.
- Popović, U., ‘In the Defense of Musical Meaning’, Filozofija i društvo, vol 30, no 1, 2019, str. 83-98.
- Popović, U., ‘Aesthetic of Nature in Contemporary Context’, Synthesis Philosophica, Vol. 33, No. 2, 2018.
- Popović, U., „The Subject of Dance: Dance Between Body and Soul”, Kultura, br. 161, 2018, str. 399-415.
- Popović, U., „Esse i identitet: sveti Avgustin o bivstvovanju”, Arhe: časopis za filozofiju, god. XV, br. 29, 2018.
- Popović, U., „Aristotelova Poetika: Averoesovi komentari i renesansni preobražaj”, Zbornik Matice srpske za klasične studije, br. 19, 2017, str. 77-89.
- Popović, U., „Pojam atmosfere u novoj fenomenologiji Hermanna Schmitza”, Filozofska istraživanja, br.147, god. 37, sv. 3, 2017.
- Popović, U., „Novovjekovna filozofija i zasnivanje estetike”, Filozofska istraživanja, Vol. 36, No. 2, 2016.
- Popović, U., „Logika ideja: Por Rojal i Dekartovo nasleđe”, Filozofski godišnjak, Filozofski fakultet u Novom Sadu, god. 41, knj. 2, 2016.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране