Una Popović

Una Popović, vanredni profesor

Kontakt
Kabinet   105
Broj telefona  021 485 3860
E-adresa   unapopovic@ff.uns.ac.rs

Biografija
Una Popović 2008. godine diplomirala je, a 2014. godine i doktorirala na Odelenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu (doktorska disertacija: Hajdegerova filozofija jezika, oblast: estetika, ontologija). Od 2009. do 2015. godine zaposlena je na Odseku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u zvanju asistenta, a od 2015. godine u zvanju docenta.

Od 2008. godine član je upravnog odbora i naučni sekretar Estetičkog društva Srbije. Od 2011. godine stručni je sekretar Srpskog filozofskog društva, a od 2017. i član upravnog odbora. Dobitnik je Nagrade grada Beograda za 2014. godinu u kategoriji stvaralaštvo mladih – nauka, za doktorsku disertaciju. Učestvovala je u izvođenju projekata 'Tradicija nastave filozofije u prvim srpskim gimnazijama (Sremski Karlovci – Novi Sad)' i 'Nastava filozofije u srpskim gimnazijama Vojvodine u međuratnom periodu'.

Una Popović boravila je kao predavač na Nacionalnom i kapodistrijskom univerzitetu u Atini (2017.), na Karlovom univerzitetu u Pragu (2018.), te na Univerzitetu u Portu (2019.).

Nastavni rad
Logika 2, OAS Filozofija
Filozofija srednjeg veka, OAS Filozofija
Filozofija novog veka, OAS Filozofija
Filozofija prirode 1, OAS Filozofija
Filozofija prirode 2, OAS FIlozofija
Filozofija matematike, OAS Filozofija
Uvod u logiku i teoriju argumentacije, OAS Sociologija, OAS Psihologija, OAS Socijalni rad
Filozofski sistemi novog veka, MAS Filozofija
Filozofija matematike, MAS Filozofija
Filozofija novog veka, DAS Filozofija
Filozofija prirodnih nauka, DAS Filozofija
Filozofija obrazovanja, DAS Filozofija

Naučno-istraživački rad
Una Popović bavi se filozofijom jezika, estetikom i filozofijom umetnosti, istorijom filozofije u periodu srednjeg veka, renesanse i novog veka, fenomenologijom (posebno mišlju Martina Hajdegera i fenomenološkom estetikom).

Bibliografija (izbor)
- Popović, U., Jezik i bivstvovanje. Fundamentalna ontologija jezika, SFD, Beograd, 2019.
- Popović, U., Istina čulnosti. Baumgarten i problem zasnivanja estetike, SFD, Beograd, 2019.
- Popović, U., ‘In the Defense of Musical Meaning’, Filozofija i društvo, vol 30, no 1, 2019, str. 83-98.
- Popović, U., ‘Aesthetic of Nature in Contemporary Context’, Synthesis Philosophica, Vol. 33, No. 2, 2018.
- Popović, U., „The Subject of Dance: Dance Between Body and Soul”, Kultura, br. 161, 2018, str. 399-415.
- Popović, U., „Esse i identitet: sveti Avgustin o bivstvovanju”, Arhe: časopis za filozofiju, god. XV, br. 29, 2018.
- Popović, U., „Aristotelova Poetika: Averoesovi komentari i renesansni preobražaj”, Zbornik Matice srpske za klasične studije, br. 19, 2017, str. 77-89.
- Popović, U., „Pojam atmosfere u novoj fenomenologiji Hermanna Schmitza”, Filozofska istraživanja, br.147, god. 37, sv. 3, 2017.
- Popović, U., „Novovjekovna filozofija i zasnivanje estetike”, Filozofska istraživanja, Vol. 36, No. 2, 2016.
- Popović, U., „Logika ideja: Por Rojal i Dekartovo nasleđe”, Filozofski godišnjak, Filozofski fakultet u Novom Sadu, god. 41, knj. 2, 2016.

Kompletna bibliografija (pdf)

 

Vrh strane