Маја Марковић

Маја Марковић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 232
Број телефона: +381 21 4853856
Е-адреса: majamarkovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Основне студије Енглески језик и књижевност уписала 1986. године, дипломирала 1990. године с просечном оценом 9.14. Магистарске студије Енглески језик и књижевност (Наука о језику) похађала је од 1995. до 1999, и завршила с просечном оценом 10,00, одбранивши магистарску тезу под насловом „Варирање акценатског обрасца код придева у савременом енглеском језику“. Докторску дисертацију, наслвљену „Контрастивна анализа акустичких и артикулационих карактеристика вокалског система енглеског и српског језика“ одбранила је 2007. године.

Од 1991. године запослена је на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, Одсек за англистику, најпре у звању лектора, затим асистента, да би 2007. била бирана у звање доцента. Од 2012. до 2018. има звање ванредног професора, а 2018. бирана је за редовног професора.

Маја Марковић бави се лингвистиком, а уже области њеног истраживања су фонетика, фонологија, интерфејс фонологије са синтаксом и говорне технологије. У својим радовима проучава енглески и српски језик.

Наставни рад
Основне студије: Фонетика енглеског језика, Фонологија енглеског језика, Виши курс фонологије
Мастерске студије: Примењена фонетика и фонологија, Фонолошка теорија, Усвајање језика
Докторске студије: Експериментално истраживање језика - акустичка анализа гласовних низова И, Експериментално истраживање језика - акустичка анализа гласовних низова ИИ, Фонолошки аспекти усвајања језика

Научно-истраживачки рад
Фонетика, фонологија, интерфејс фонологије са синтаксом и говорне технологије.

Библиографија (избор)
1. Marković, Maja (2017). From Sound to Speech: An Introduction to English Phonetics and Phonology. Novi Sad: Filozofski fakultet.
2. Маја Марковић (2012). Упоредна проучавања вокала у енглеском и српском језику: Између универзалног и специфичног. Нови Сад: Филозофски факултет.
3. Марковић, Маја (2012). Теорија дисперзије и вокалски систем српског језика. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Матица српска, LV/2, стр. 53-70. ISSN: 0352-5724. УДК: 811.163.41'342.41
4. Sovilj-Nikić, S., Delić, V., Sovilj-Nikić, I. i Marković, M. (2014). Tree-based phone duration modelling of the Serbian Language. Elektronika in Elektrotechnika, Kaunas University of Technology, vol. 20/3; 77-82. ISSN: 1392-1215
5. Halupka Rešetar, S, Marković, M, Milićev, T & N. Milićević (2012). Selected papers from SinFonIJA 3 (Syntax, Phonology and Language Analysis). Cambridge: Cambridge Scholar Publishing Isbn13: 978-1-4438-4080-4, Isbn: 1-4438-4080-7.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране