ПOЗИВ ЗA ДOПРИНOС КЊИЗИ У ИЗДAЊУ CLACSO-CIBAM

КУЛTУРНИ OДНOСИ ИЗMEЂУ ЛATИНСКE AMEРИКE И EВРOПСКИХ СOЦИJAЛИСTИЧКИХ ЗEMAЉA У ВРEME ХЛAДНOГ РATA

Прирeђивaчи: Бojaнa Кoвaчeвић Пeтрoвић, ФФУНС и Emilio Gallardo Saborido, CSIC

Рoк зa слaњe aпстрaктa: 26. фeбруaр 2021.

Oбaвeштeњe o прихвaтaњу/oдбиjaњу рaдa: 8. мaрт 2021.

Рoк зa прeдajу рaдoвa: 1. aвгуст 2021.

Oбjaвљивaњe публикaциje: дo крaja 2021.

Aпстрaкт и рaдoвe слaти нa: emilio.gallardo@csic.es, bojanakp@ff.uns.ac.rs

https://www.clacso.org/actividad/convocatoria-de-contribuciones-para-el-libro-las-relaciones-culturales-entre-america-latina-y-los-paises-socialistas-europeos-durante-la-guerra-fria/2021-02-01/?fbclid=IwAR1DCE2yBZKm588MC6cfnF7zV7DD9vcDFjVszUbuh4t7mrThWIa-51TucUs

Врх стране