UPIS LICA KOJA IMAJU VEĆ STEČENO VISOKO OBRAZOVANJE

Opšte

Lica koja imaju već stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena mogu da podnesu ZAHTEV ZA UPIS na fakultet bez polaganja prijemnog ispita u periodu  od  01. do 15. septembra 2017. godine, od 10:30 do 13:00 na šalterima Studentske službe.
Potrebna dokumentacija:
1. Overena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju
2. Uverenje o položenim ispitima (original)
3. Studijski program, odnosno nastavni plan i program sa silabusima predmeta (overen od strane Fakulteta koji je završen)
4.  Pismeni zahtev, odnosno molba za upis na Filozofski fakultet
5. Uplata za zahtev i vrednovanje nastavnog plana i programa , iznos: 3.000,00 dinara žiro-račun 840-1712666-26 bez poziva na broj, svrha uplate: vrednovanje nastavnog plana i programa

Upis lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje na Filozofski fakultet realizuje se prema Pravilniku o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet
http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/pravilnici/Pravilnik%20o%20upisu%202015.pdf i Statutu Filozofskog fakulteta http://www.ff.uns.ac.rs/Files/StatutFF_25_02_2015.pdf

Nakon vrednovanja studijskog programa, Komisija donosi odluku o ispunjenosti uslova za upis na Fakultet. Dekan donosi rešenje o upisu u kojem navodi ispite i druge izvršene studijske obaveze koje se priznaju, obaveze u nastavku studija i stečeni status studenta. Lice sa stečenim visokim obrazovanjem može se upisati na studije samo u statusu samofinasirajućeg studenta. 
Ukoliko se odobri upis, termin upisa je posle 01. oktobra 2017. godine.

U slučaju da je vrednovanjem ustanovljeno da podneti zahtev nije odobren, odnosno da je studijski program neodgovarajući ili da nismo u mogućnosti da primimo kandidata jer je na određenoj godini studija popunjen broj studenta odobren dozvolom za rad, uplaćeni iznos na ime troškova vrednovanja ne vraća se podnosiocu zahteva.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/1/4_studenti_6.JPG
Vrh strane