dr Jovana Marčeta

Naučni saradnik
Filozofski fakultet

Bibliografija

Radovi u časopisima

Linguistic picture of woman in French and Serbian

J. Marčeta, Linguistic picture of woman in French and Serbian, Review of Cognitive Linguistics, Vol. 20, No. 2, pp. 384 - 411, Dec, 2022

Autori Jovana Marčeta
Godina 2022
DOI https://doi.org/10.1075/rcl.00116.mar
Časopis Review of Cognitive Linguistics
Volumen 20
Broj 2
Strana od 384
Strana do 411

Baletska terminologija francuskog porekla u srpskom jeziku

J. Marčeta, S. Savić, Baletska terminologija francuskog porekla u srpskom jeziku, Teme – časopis za društvene nauke, Vol. XLIV, No. 3, pp. 813 - 828, 2020

Autori Jovana Marčeta i Svenka Savić
Godina 2020
DOI https://doi.org/10.22190/TEME181114058M
Časopis Teme – časopis za društvene nauke
Volumen XLIV
Broj 3
Strana od 813
Strana do 828

Frazemi sagledani kroz prizmu etnolingvistike: hrana kao odraz metaforike srpskog, francuskog i italijanskog jezika

J. Marčeta, Frazemi sagledani kroz prizmu etnolingvistike: hrana kao odraz metaforike srpskog, francuskog i italijanskog jezika, Glasnik Etnografskog instituta SANU, Vol. 67, No. 1, pp. 173 - 185, 2019

Autori Jovana Marčeta
Godina 2019
DOI https://doi.org/10.2298/GEI1901173M
Časopis Glasnik Etnografskog instituta SANU
Volumen 67
Broj 1
Strana od 173
Strana do 185

Francuski poluvokali i nazalni vokali u baletskoj terminologiji u srpskom jeziku

J. Marčeta, Francuski poluvokali i nazalni vokali u baletskoj terminologiji u srpskom jeziku, Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Vol. 7, pp. 109 - 125, 2018

Autori Jovana Marčeta
Godina 2018
DOI 10.19090/zjik.2017.109-125
Časopis Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Volumen 7
Strana od 109
Strana do 125

Uticaj evropske kulture na jezičku sliku sveta govornika srpskog, francuskog i italijanskog jezika (na primeru frazema sa kulinarskom komponentom)

J. Marčeta, Uticaj evropske kulture na jezičku sliku sveta govornika srpskog, francuskog i italijanskog jezika (na primeru frazema sa kulinarskom komponentom), Prilozi proučavanju jezika, Vol. 48, pp. 109 - 125, 2017

Autori Jovana Marčeta
Godina 2017
DOI https://doi.org/10.19090/ppj.2017.48.109-125
Časopis Prilozi proučavanju jezika
Volumen 48
Strana od 109
Strana do 125

Doprinos savremenoj leksikografiji na primeru Konceptualnog frazeološkog rečnika srpskog, francuskog i italijanskog jezika

J. Marčeta, Doprinos savremenoj leksikografiji na primeru Konceptualnog frazeološkog rečnika srpskog, francuskog i italijanskog jezika, PRIMENJENA LINGVISTIKA, Vol. 18, pp. 21 - 28, 2017

Autori Jovana Marčeta
Godina 2017
DOI 10.18485/primling.2017.18.2
Časopis PRIMENJENA LINGVISTIKA
Volumen 18
Strana od 21
Strana do 28

Kultura ishrane kao osnova frazeološkog izražavanja srpskog, francuskog i italijanskog naroda

J. Marčeta, Kultura ishrane kao osnova frazeološkog izražavanja srpskog, francuskog i italijanskog naroda, Kultura, Vol. 156, pp. 146 - 159, 2017

Autori Jovana Marčeta
Godina 2017
DOI 10.5937/kultura1756146M
Časopis Kultura
Volumen 156
Strana od 146
Strana do 159

Hleb u francuskoj, italijanskoj i srpskoj frazeologiji

J. Marčeta, Hleb u francuskoj, italijanskoj i srpskoj frazeologiji, Primenjena lingvistika, Vol. 17, pp. 107 - 117, 2016

Autori Jovana Marčeta
Godina 2016
DOI https://doi.org/10.18485/primling.2016.17.9
Časopis Primenjena lingvistika
Volumen 17
Strana od 107
Strana do 117

Knjige i bibliografije

Hrana u francuskoj, italijanskoj i srpskoj frazeologiji

J. Marčeta, Hrana u francuskoj, italijanskoj i srpskoj frazeologiji, Zadužbina Andrejević, 2021

Autori Jovana Marčeta
Godina 2021
Izdavač Zadužbina Andrejević
ISBN 978-86-525-0401-5
broj strana 102
Tip knjige monografija
Broj strana 102

Ostali radovi

Žene i muškarci u srpskoj i francuskoj frazeologiji

J. Marčeta, Žene i muškarci u srpskoj i francuskoj frazeologiji, Jezici i kulture u vremenu i prostoru 10, pp. 97 - 106, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2022

Autori Jovana Marčeta
Godina 2022
Izdavač Filozofski fakultet
ISSN/ISBN 978-86-6065-717-8
Strana od 97
Strana do 106

Stimulus word husband in the French and Serbian Languages: Linguistic Picture of the World

J. Marčeta, Stimulus word husband in the French and Serbian Languages: Linguistic Picture of the World, Problems of Conceptualization reality and Modeling Linguistic Picture of the World: Collection of scientific works, međunarodni zbornik radova, pp. 109 - 116, Severodvinsk; Kirov: ICITO Publishing House, 2021

Autori Jovana Marčeta
Godina 2021
Izdavač Severodvinsk; Kirov: ICITO Publishing House
DOI 10.52376/978-5-907419-66-7
Strana od 109
Strana do 116

MAGA MAGAZINOVIĆ: MODERN DANCE INSTEAD OF A DOCTORATE IN PHILOSOPHY

J. Marčeta, MAGA MAGAZINOVIĆ: MODERN DANCE INSTEAD OF A DOCTORATE IN PHILOSOPHY, pp. 403 - 405, Teme, Univerzitet u Nišu, 2021

Autori Jovana Marčeta
Godina 2021
Izdavač Teme, Univerzitet u Nišu
DOI 10.22190/TEME200602022M
Strana od 403
Strana do 405

The Concept of Fruit in French, Italian and Serbian Phraseology

J. Marčeta, The Concept of Fruit in French, Italian and Serbian Phraseology, Where Our Languages and Cultures Meet and Mix: A View from Serbia, pp. 331 - 346, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2021

Autori Jovana Marčeta
Godina 2021
Izdavač Filozofski fakultet
ISSN/ISBN 978-86-6065-640-9
Strana od 331
Strana do 346

Koreodrama u Srbiji u 20. i 21. veku: rodna perspektiva

J. Marčeta, Koreodrama u Srbiji u 20. i 21. veku: rodna perspektiva, pp. 177 - 180, Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, 2018

Autori Jovana Marčeta
Godina 2018
Izdavač Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku
ISSN/ISBN 0352-9738
Strana od 177
Strana do 180

Hrana i novac u srpskoj, francuskoj i italijanskoj frazeologiji

J. Marčeta, Hrana i novac u srpskoj, francuskoj i italijanskoj frazeologiji, Interkulturalnost u obrazovanju, tematski zbornik, Laura Spariosu, Ivana Ivanić, Violeta Petković (ur.), pp. 279 - 297, 2018

Autori Jovana Marčeta
Godina 2018
ISSN/ISBN 978-86-80707-68-6
Strana od 279
Strana do 297
Vrh strane