Ivana Ivanić

Ivana Ivanić, docentkinja

Kontakt:
Kabinet: 273
Telefon: +381 21 485 3898
E-adresa: ivana.ivanic@ff.uns.ac.rs

Biografija
Rođena 3.1.1987. godine u Vranju. Diplomirala 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na Odseku za rumunistiku. Masterirala 2011. godine, a doktorsku tezu Fonetska i morfološka analiza grešaka u učenju rumunskog jezika kao stranog jezika je odbranila 2017. godine pod mentorstvom prof. dr Laure Spariosu. Akademsku karijeru započinje 2012. godine kada, u svojstvu stipendiste Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, učestvuje u realizaciji nastave i radu na projektu. Za asistenta je izabrana 2014. godine, posle čega stiče zvanje asistentkinje sa doktoratom (2017) i docentkinje (2018). Objavila je mnogobrojne radove na rumunskom, srpskom i engleskom jeziku kako u domaćim, tako i u međunarodnim publikacijama. Učestvovala na mnogobrojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu, programima razmene, kao i u realizaciji projekata. Mentorka i članica komisija na masterskim studijama. Učestvuje u radu stručnih tela pri fakultetu i članica je strukovnih udruženja i asocijacija. Dobitnica je nagrada i priznanja za akademska postignuća: Nagrada za najboljeg mladog naučnika Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (2017), Nagrada SUPERSTE za najboljeg mladog naučnika u kategoriji društvenih i humanističkih nauka u Republici Srbiji (2012), Nagrada grada Temišvara za negovanje multikulturalnosti (2011), Nagrada EXIT fondacije (2011) itd. Od 2016. godine je sertifikovani instrukcioni dizajner i kreator onlajn kurseva.

Nastavni rad
Savremeni rumunski jezik 1-4 (OAS)
Rumunski jezik A1.1-A2.2 (OAS)
Istorija rumunskog jezika 1 i 2 (OAS)
Istorija rumunskog naroda 1 i 2 (OAS)
Uvod u balkanologiju (OAS)
Istorija rumunskog književnog jezika (MAS)
Studijsko-istraživački rad u funkciji izrade master rada (MAS)

Naučno-istraživački rad
Oblasti interesovanja i istraživanja: Rumunski jezik kao strani jezik, tehnologije za onlajn učenje, balkanologija, istorija Rumunije, istorija rumunskog jezika.

Bibliografija (izbor)

 • Janjić, I. (2015). Nicolae Constantin Baţaria. Pančevo: Libertatea.
 • Janjić, I. (2013). Svakodnevni život u Almaškom kraju. U Zbornik radova „Almaški kraj“ (226-241). Novi Sad: Prometej
 • Janjić, I. (2012). románok Hegedűs Antal műveiben. In Magyar Tudomány Napja a   Délvidéken (114-123). Újvidék
 • Janjić, I. (2011). Motivation for Aromanian Language Learning in Serbia.  In Academic Days of Timisoara: Language Education Today (356-371). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, UK.  
 • Ivanić, I., Spariosu, L., & Vintila, D.S. (2018). Greške u upotrebi imenica, određenog i neodređenog člana na nivoima A1 i A2 učenja rumunskog jezika kao stranog jezika. Metodički vidici, 9, 201-222.
 • Ivanić, I., Spariosu, L., & Vintila, D. S. (2018). E-learning technologies and techniques in teaching the Romanian language as a  foreign language: attitudes and assesment. In Spariosu, L., Ivanić, I., & Petković, V. (Eds.), InterKult 2017, Selected Papers from the Third International Conference Interculturalism in Education, vol. 1 (pp. 167-188). Novi Sad: Pedagogical Institute of Vojvodina, University of Novi Sad, Faculty of Philosophy.
 • Ivanić, I., Spariosu, L., i Vintila, S. D. (2017). Greške u tvorbi perfekta i futura I na nivoima A1 i A2 učenja rumunskog jezika kao stranog jezika. Nasleđe, 38, 23-37.
 • Ivanić, I., & Spariosu, L. (2016). Moodle platform - assistance resource in learning Romanian as a foreign language in Serbia. In eLearning Vision 2020, The 12th International Scientific Conference „eLearning and Software for Education“, Volume III (96-101). Bucharest: „Carol I“ National Defence University Publishing House.
 • Rajović, R.,Petković, V., & Ivanić, I. (2018). Comparative Analysis of the Use of New Technologies and NTC Learning Method: A Case Study. In eLearning challenges and new horizons Proceedings of the 14th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education", Volume I (203-211). Bucharest: „Carol I“ National Defence University Publishing House.
 • Stojkovski, B., Ivanić, I., & Spariosu, L. (2018). Serbian-Romanian Relations in the Middle Ages until the Otoman Conquest. Connections, Influences, Cohabitation. Transylvanian Review, XXVII (Supplement No. 2), 217-229.
 • Ivanić, V., & Janjić, I. (2015). Cultura (a)română din Serbia în context european. Arad: Gutenberg Univers.

 

 

Vrh strane