Olga Panić Kavgić

Olga Panić Kavgić, vanredni profesor

Kontakt
Kabinet: 231
Broj telefona: 021/4853
E-adresa: olgapk@ff.uns.ac.rs

Biografija
Dr Olga Panić Kavgić rođena je u Novom Sadu 1978. godine. Nakon završene Gimnazije „Veljko Petrović“ u Somboru i osnovnih studija Engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2001. godine, na istom fakultetu 2006. godine odbranila je magistarsku tezu, a 2014. doktorsku disertaciju. Na Odseku za anglistiku zaposlena je od 2002. godine, a 2012. proglašena je za najboljeg mladog istraživača na Filozofskom fakultetu. Oblasti interesovanja Olge Panić Kavgić obuhvataju pragmatiku, semantiku, prevođenje, kontaktnu lingvistiku i gramatiku. Autorka je ili koautorka četrdeset naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima, kao i monografijâ Koliko razumemo nove anglicizme i Učtivost pri neslaganju i slaganju u engleskom i srpskom jeziku. Svoje radove predstavila je na brojnim međunarodnim naučnim skupovima u Srbiji i inostranstvu. Boravila je na višemesečnim usavršavanjima na univerzitetima u Insbruku, Oslu, Sankt Peterburgu i Čikagu. Pored srpskog i engleskog, govori mađarski i nemački jezik, a služi se i francuskim. Bavi se stručnim prevođenjem u oblastima medicine i sporta, kao i svim vidovima prevođenja vezanim za filmsku umetnost.

Nastavni rad
Gramatika engleskog jezika 1
Gramatika engleskog jezika 2
Opšti principi prevođenja
Pragmatika
Englesko-srpski jezički kontakti
Stručno prevođenje 2

Naučno-istraživački rad
Dr Olga Panić Kavgić do sada se najviše bavila temama iz kontaktne lingvistike, pragmatike i prevođenja, što dokazuju i teme njene magistarske teze i doktorske disertacije, dve iz njih proistekle monografije, mnogobrojni radovi objavljeni u časopisima i zbornicima, kao i izlaganja na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Saradnica je i na izradi Novog englesko-srpskog rečnika sportskih termina i Novog rečnika novijih anglicizama, a radila je i na sastavljanju bibliografije novijih publikacija domaćih autora koje se bave anglicizmima u okviru međunarodnog projekta GLAD – Global Anglicisms Database Network. Učestvovala je na republičkim naučno-istraživačkim projektima Jezici i kulture u vremenu i prostoru i Tumačenje termina savremenih lingvističkih teorija i prenošenje na srpski jezik.

Bibliografija (izbor)

  1. Panić, Olga (2003). “Brand names: A linguistic phenomenon”. SKY Journal of Linguistics 16: 247-251.
  2. Panić, Olga (2006). „Ikoničnost i njena uloga u procesu jezičkih promena“. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 49/2: 21-30.
  3. Panić Kavgić, Olga (2006). Koliko razumemo nove anglicizme. Zmaj, Novi Sad. (ISBN 86-489-0542-7)
  4. Panić Kavgić, Olga i Kavgić, Aleksandar (2009). „Morfeme -burger, -furter, -holic, -scape i -gate u engleskom jeziku: reinterpretirani sufiksoidi?”. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 34/1: 135-148.
  5. Panić Kavgić, Olga (2010). „Prevodilačke greške u novinskim člancima u rubrici „Meridijani“ nedeljnika Vreme“. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 53/2: 99-113. Dostupno na: http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/filologija_53-2.pdf
  6. Panić Kavgić, Olga (2011). „Kontekstualna reformulacija kao prevodni postupak prilikom prevođenja filmskih naslova“. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 36/1: 135-149. Dostupno na: http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2011/0374-0730
  7. Panić Kavgić, Olga (2013). “Patterns of dispreferred verbal disagreement in dialogues from American and Serbian films“. Jezikoslovlje 14/2: 445-459. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=9172
  8. Panić Kavgić, Olga (2016). „Leksička kreativnost u nadimcima svetskih tenisera“. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 41/1: 269-299. Dostupno na: http://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/1852/1874
  9. Panić Kavgić, Olga i Kavgić, Aleksandar (2018). „Upotreba nestandardizovanih geografskih imena u srpskom jeziku na primeru egzonima preuzetih iz engleskog jezika“. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 61/1: 59-83. Dostupno na: http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSFL_61_1.pdf
  10. Panić Kavgić, Olga (2019). Učtivost pri slaganju i neslaganju u engleskom i srpskom jeziku. Filozofski fakultet, Novi Sad.(ISBN 978-86-6065-535-8). Dostupno na: http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2019/978-86-6065-535-8

Kompletna bibliografija (pdf)

 

Vrh strane