Одлука о покретању поступка за избор декана Факултета

Опште

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 02-162/1
Дана, 26.2.2024. године

На основу члана 64 Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 88/2017, 73/2018, 27/2018, 67/2019, 6/2020. 76/2023) и члана 47-49 Статута Филозофског факултета у Новом Саду, Савет Филозофског факултета на седници одржаној дана 26.2.2024 године донео је

ОДЛУКУ
о покретању поступка за избор декана Факултета на период од 3 године
(1.10.2024 – 30.9.2027.)

I

Избор декана Факултета обавља се без конкурса, за мандатни период од три године и могућношћу једног поновног избора.

II

Кандидат за декана треба да испуњава следеће услове:

 1. да је наставник у радном односу са пуним радним временом, изабран на неодређено време (редовни професор),
 2. да има проверене организационе способности,
 3. да се активно служи једним светским језиком,
 4. да се налази у радном односу на Факултету најмање 5 година.

Декан Факултета не може бити лице:

 1. које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи, односно да је правноснажном пресудом осуђено на казну затвора за друго кривично дело,
 2. које је теже прекршило кодекс о академском интегритету,
 3. које је разрешено дужности органа пословођења у складу са Законом о високом образовању, за које је Агенција за спречавање корупције дала препоруку за разрешење.

III

Кандидат за декана доставља Комисији за спровођење избора декана, доказе о испуњености услова предвиђених чланом 48 Статута Филозофског факултета и чланом 2 ове одлуке, предлог програма рада и образложени предлог за избор продекана, уз писану сагласност предложених кандидата, у року од 15 дана од дана доношења Одлуке о расписивању избора.

Кандидат за декана предлаже и кандидате за продекане из реда наставника у радном односу на Факултету.

Факултет има четири продекана из реда наставника: продекана за наставу, продекана за међународну сарадњу и науку, продекана за финансијско-организационе послове и продекана за послове акредитације, самовредновања и праћења квалитета рада Факултета.

IV

Одлуком о расписивању избора Савет Факултета образује Комисију за спровођење избора декана. Чланови и председник Комисије за спровођење избора декана бира Савет из реда својих чланова:

Чланови Комисије за спровођење избора декана су:

 1. проф. др Бранко Бешлин, председник Комисије,
 2. проф. др Динко Грухоњић,
 3. Вања Фекић,
 4. Ивана Мацак,
 5. Мирјана Голубовић.

V

            Заинтересована лица најкасније до 12.3.2024. године до 15 часова достављају Комисији за спровођење избора за декана:

 1. предлог програма рада и образложени предлог за избор продекана,
 2. писану сагласност предложених кандидата за продекане,

доказе о испуњености услова за избор декана из члана 2 ове одлуке, изузев доказа о испуњености услова предвиђених чланом 2 став 2 тачка 4 Одлуке, чију ће испуњеност Комисија за спровођење избора за декана проверити и утврдити вршењем увида у јавни регистар објављен на интернет страници Агенције за спречавање корупције https://www.acas.rs/cyr/decisions/4

Кандидатуре се предају лично у Служби за опште и правне послове (канцеларија М-9) сваког радног дана од 8 до 15 часова у затвореној коверти са назнаком Комисији за спровођење избора декана – кандидатура за декана.

Кандидатуре предате након истека рока предвиђеног овим чланом неће се узети у разматрање.

VI

По пријему кандидатура, Комисија за спровођење избора декана утврђује да ли кандидати за декана испуњавају услове за избор декана и да ли су доставили у предвиђеном року сву документацију у складу са Одлуком о расписивања избора. Непотпуне и неблаговременe пријаве Комисија неће узети у разматрање.

Састанак Комисијe за спровођење избора за декана одржаће се 18.3.2024. године на ком ће се утврдити да ли кандидати за декана испуњавају услове за избор утврђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета и о том ће сачинити Извештај.

Комисија Извештај и целокупни материјал доставља Савету Факултета ради доношења одлуке о прихватању кандидатура.

Седница Савета на којој ће се донети одлука о прихватању кандидатура одржаће се 27.3.2024. године са почетком у 10 часова.

Након доношења Одлуке о прихватању кандидтура, Савет Факултета своју Одлуку и Извештај комисије доставља Наставно-научном већу ради утврђивања предлога кандидата за декана.

VII

            Коначан предлог за декана Факултета утврђује Наставно-научно веће Факултета на седници коjа ће се одржати 5.4. 2024. године са почетком у 12 часова.

            Наставно-научно веће може утврдити предлог за највише два кандидата за декана.

VIII

Седница Савета на којој ће се изабрати декан одржаће се 18.4.2024. године са почетком у 10 часова.

IX

Ову одлуку доставити одсецима и објавити на огласној табли Факултета.

Председник Савета Филозофског факултета
Проф. др Марко Шкорић

Слике

 • /uploads/attachment/vest/882/galerija_ff1.png
Врх стране