Позив за годишње награде најбољим младим истраживачима или студентима докторских студија

Опште

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ГОДИШЊИХ НАГРАДА НАЈБОЉИМ МЛАДИМ ИСТРАЖИВАЧИМА ИЛИ СТУДЕНТИМА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ

У складу са Правилником за додељивање годишњих награда најбољим младим истраживачима или студентима докторских студија Филозофског фаултета, Факултет поводом обележавања 1. децембра Дана Факултета објављује Позив за годишње награде најбољим младим истраживачима или студентима докторских студија Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду.

Филозофски факултет додељује две равноправне годишње награде најбољим младим истраживачима или студентима докторских студија: награду за област друштвених наука и награду за област хуманистичких наука.

Добитницима награда се додељују диплома и новчана награда у износу oд 60.000,00 динара по добитнику.

Најмање 80% средстава од добијене новчане Награде мора се користити за неку од следећих намена: научно усавршавање у земљи и иностранству, учешће на научним скуповима са радом, набавку научне литературе или набавку опреме.

1. УСЛОВИ УЧЕШЋА

Кандидати за Награду морају испуњавати следеће услове:
-   да су држављани Републике Србије;
-   да нису старији од 35 година;

Млади истраживач или студент докторских студија Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду који испуњава услове из претходног става подноси пријаву Одбору за доделу награда Факултета.

2. КРИТЕРИЈУМИ ИЗБОРА

Приликом разматрања пријава, Одбор за доделу награда руководиће се следећим критеријумима:

 1. индекс компетентности кандидата одређен према Правилнику о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача – научноистраживачки допринос кандидата (http://www.ff.uns.ac.rs/sr/fakultet/o-fakultetu/pravna-akta/za-zaposlene/izbori-u-zvanje)
 2. научноистраживачки допринос:
  2.1. учешће на домаћем пројекту
  2.2. учешће на међународном пројекту
  2.3. индекс цитираности
  2.4. самосталност у раду
  2.5. претходно добијена признања и награде научних и стручних асоцијација
  2.6. допринос јачању угледа академске заједнице путем различитих видова јавног ангажовања (организовање семинара, учествовање у панел-дискусијама и сл.)

Кандидат мора да испуни најмање један од критеријума из тачке 2 овог члана како би се његова пријава могла даље разматрати.

 1. Разговор са кандидатима који су ушли у ужи избор.

Укупан број бодова који је кандидат остварио добија се сабирањем бодова у складу са тачком 1 члана 7 овог Правилника.

На основу укупног броја бодова и испуњености најмање једог од критеријума из тачке 2 члана 7 овог Правилника, Одбор за доделу награда одређује ужи избор кандидата за сваку од две равноправне награде.

С кандидатима из ужег избора чланови Одбора обављају разговор. По завршеном разговору са кандидатима који су ушли у ужи избор, Одбор описно вреднује сваког од кандидата и упућује образложени предлог Наставно-научном већу Факултета који доноси Одлуку о додели награда.

3.  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Млади истраживач или студент докторских студија који сматра да испуњава услове учешћа по овом Позиву подноси следећу документацију:

 1. пријаву (кандидат саставља у слободној форми и предаје у штампаном облику)
 2. биографију састављену по Europass моделу (http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae);
 3. списак објављених научних и стручних радова категоризованих према Правилнику о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултатат истраживача (уз приложене електронске верзије истих);
 4. потврду о индексу цитираности која се добија од Библиотеке Матице српске (званичну потврду о броју цитата, на меморандуму Библиотеке са печатом и потписом библиотекара);
 5. потврду о учешћу на домаћим или међународним научним пројектима коју потписује шеф или координатор пројекта;
 6. претходно добијена признања и награде
 7. доказе о испуњеним условима за учешће по позиву.

Сву потребну документацију кандидати прилажу искључиво у електронском облику.

Пријаву са пратећом документацијом доставити на адресу:
Филозофски факултет
Др Зорана Ђинђића 2
Нови Сад

са назнаком: „Пријава за додељивање награда најбољим младим истраживачима или студентима докторских студија“
или предати лично у канцеларију M-9 на Филозофском факултету.

Рок за достављање пријава је 25.9.2023. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Позив (пдф)

 ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
Пр
оф. др Ивана Живанчевић Секеруш

Слике

 • /uploads/attachment/vest/801/FF1_m.png
Врх стране