In memoriam: др Mарија Мијавец (1934 – 2022)

Опште

IN MEMORIAM

Dr. Mária Myjavcová
1. 6. 1934 – 25. 10. 2022

dlhodobá zamestnankyňa Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade, jazykovedkyňa a autorka učebníc slovenského jazyka, zosnula 25. októbra 2022.

Mária Myjavcová sa narodila 1. júna 1934 v Báčskom Petrovci. Základnú školu ako aj slovenské gymnázium vychodila v rodisku. V rokoch 1952 – 1956 študovala český a slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte v Belehrade na Кatedre slavistiky. Okrem povinného predmetu ruský jazyk a literatúra nepovinne absolvovala aj poľský jazyk. Po skončení štúdií v Belehrade krátko pôsobila na gymnáziu a učiteľskej škole v Petrovci (1956 – 1957), v rokoch 1957 – 1968 ako jazyková redaktorka, neskôr aj ako novinárka v slovenskom týždenníku Hlas ľudu a potom ako jazyková redaktorka vo vydavateľstve Obzor v Novom Sade (1957 – 1968). Od r. 1964 pôsobila na Filozofickej fakulte v Novom Sade ako externá odborná spolupracovníčka pre slovenský jazyk. Od r. 1968 a po odchod do dôchodku koncom r. 1991 bola v stálom pracovnom pomere na Oddelení slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte v Novom Sade najprv ako odborná spolupracovníčka, potom ako vyššia odborná spolupracovníčka a od r. 1981 ako odborná poradkyňa pre slovenský jazyk. Postgraduálne štúdium absolvovala na Filologickej fakulte v Belehrade, kde r. 1979 obhájila aj magisterskú prácu Syntaktické a sémantické zhody a rozdiely medzi pomocnými slovesami v slovenskom a srbochorvátskom jazyku a vplyv na ich používanie a význam v reči slovenskej obce Báčsky Petrovec. Roku 1987 obhájila na Filozofickej fakulte v Novom Sade doktorskú dizertáciu Vývin spisovnej slovenčiny v podmienkach kontaktu so srbochorvátskym jazykom. Roku 1988 získala hodnosť docentka slovenského jazyka. Vyučovala predmety zo súčasného slovenského jazyka. Externe prednášala na pedagogických akadémiách v Novom Sade a v Sombore (detašované оddelenie v B. Petrovci) a na Učiteľskej fakulte poslucháčom Slovákom predmety slovenský jazyk a metodika vyučovania slovenského jazyka.

др Mарија Мијавец

дугогодишња запослена Одсека за словакистику Филозофског факултета у Новом Саду, лингвисткиња и ауторка уџбеника словачког језика, преминула је 25. октобра 2022. године.

Марија Мијавец је рођена 1. јуна 1934. године у Бачком Петровцу, где је завршила основну школу и гимназију. Од 1952. до 1956. год. студирала је чешки и словачки језик и књижевност на Филозофском факултету у Београду на Катедри славистике. Осим обавезног руског језика и књижевности положила је још и испите из пољског језика. По завршетку студија је кратко време радила у словачкој гимназији и учитељској школи у Бачком Петровцу (1956 – 1957), а затим као језички уредник, касније и као новинар у редакцији словачког недељника Хлас људу у Бачком Петровцу, такође као језички уредник у издавачком предузећу Обзор у Новом Саду (1957 – 1968). Од 1964. год. хонорарно је радила на Филозофском факултету у Новом Саду као стручни сарадник за словачки језик. Од 1968. год. па све до одласка у пензију 1991. год. била је у сталном радном односу на Филозофском факултету у Новом Саду и то најпре као стручни сарадник, затим као виши стручни срадник и од 1981. год. као стручни саветник за словачки језик. Магистарске студије је завршила на Филолошком факултету у Београду 1979. год. одбранивши магистарски рад „Синтаксичке и семантичке сличности и разлике између помоћних глагола у словачком и српскохрватском језику и утицај српскохрватског језика на њихову употребу у говору словачког насеља Бачки Петровац“. 1987. године је на Филозофском факултету у Новом Саду одбранила докторску дисертацију „Развој словачког књижевног језика у Војводини у условима контакта са српскохрватским језиком“. 1988. године добила је звање доцент за словачки језик. Предавала је предмете из савременог стандардног словачког језика. Хонорарно је на педагошким академијама у Новом Саду и Сомбору (истурено одељење Бачки Петровац) и на Учитељском факултету држала часове словачког језика и методике наставе словачког језика за студенте Словаке.

 

 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/657/Marija_Mijavec_m.png
Врх стране